Sopu pitkän aikavälin EU-budjetista - 16 miljardia lisärahoitusta EU-ohjelmiin 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Lisärahoitusta tärkeille EU-ohjelmille terveysalalle, tutkimukseen ja opiskelijavaihtoon 
  • Laillisesti sitova aikataulu EU:n omien varojen käyttöönottamiseksi 
  • Euroopan parlamentille vahvempi rooli elvytysrahoituksen käytön valvonnassa 
  • Biodiversiteetin ja tasa-arvon edistämiselle vahvemmat takeet 

Parlamentin budjettineuvottelijat ja EU:n neuvoston puheenjohtajuus pääsivät yhteisymmärrykseen poliittisesta sopimuksesta, jossa määritellään EU:n tuleva rahoitus vuosille 2021-2027.

Parlamentin budjettineuvottelijat ja EU:n neuvoston puheenjohtajuus pääsivät tiistaina 10 viikkoa kestäneiden neuvottelujen jälkeen sopuun seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027 ja uusista omista varoista. Molempien neuvotteluosapuolten on vielä hyväksyttävä virallisesti neuvotteluissa saavutettu sopu.

Parlamentti onnistui varmistamaan 16 miljardia euroa lisärahoitusta verrattuna Eurooppa-neuvoston heinäkuussa sopimaan rahoituspakettiin. Lisärahoituksesta 15 miljardia osoitetaan ohjelmiin, joilla tuetaan koronapandemian vastaisia toimia, tarjotaan mahdollisuuksia tuleville sukupolville ja suojataan eurooppalaisia arvoja. Miljardi euroa puolestaan ohjataan joustovälineisiin tulevia kriisejä ja tarpeita varten.

Parlamentin ensisijainen neuvottelutavoite oli taata lisärahoitus tärkeille EU-ohjelmille, jotka olivat vaarassa jäädä alirahoitetuiksi. Tämä olisi vaarantanut EU:n suunnitelmat muun muassa vihreän kehityksen ohjelman ja digitaalisen agendan osalta.

Lisärahoitus kerätään pääasiassa EU-kilpailusääntöjen rikkeistä määrätyistä sakkomaksuista.

Neuvottelukompromissin myötä parlamentti onnistui kolminkertaistamaan EU4Health-ohjelman rahoituksen, takaamaan käytännössä yhtä toimintavuotta vastaavan summan lisää rahoitusta Erasmus+ -ohjelmalle sekä varmistamaan tutkimukselle aiempaa enemmän rahoitusta.

Uudet omat varat

Neuvotteluosapuolet sitoutuivat periaatteeseen, jonka mukaan elvytysrahoituksen lainanmaksun keskipitkän ja pitkän aikavälin kustannukset eivät vähennä monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmien rahoitusta, eivätkä nosta jäsenmaiden BKTL-perusteisia jäsenmaksuja. Tämän vuoksi neuvottelijat sopivat aikataulusta uusien omien varojen ottamisesta käyttöön seuraavan seitsemän vuoden aikana. Tämä aikataulu sisällytetään instituutioiden väliseen sitovaan sopimukseen. Vuodesta 2021 alkaen kerättävän, muovijätteen määrään perustuvan maksun lisäksi suunnitelmiin kuuluu päästökauppajärjestelmään perustuvien varojen käyttö (vuodesta 2023 alkaen; kytkeytyy mahdollisesti hiilitullimekanismiin), digimaksu (vuodesta 2024), sekä muita omia varoja vuodesta 2026 alkaen.

EU:n Next Generation EU -elvytyspaketin käyttö: talousarvion valvonnan tehostaminen

EU:n elvytyspaketin (Next Generation EU) varojen käytön osalta parlamentti varmisti, että kolme toimielimen edustajat tapaavat säännöllisesti ja arvioivat varojen käyttöä artikla 122 perusteella. Varojen käytön täytyy olla läpinäkyvää. Parlamentti ja neuvosto tuleva yhdessä puuttumaan poikkeamiin ennalta sovituista suunnitelmista.

Elvytyspaketti perustuu EU-perussopimukseen artiklaan 122, jonka mukaisesti Euroopan parlamentilla ei ole erityistä roolia asian käsittelyssä. Parlamentin neuvottelutiimi kuitenkin varmisti, että uuden menettelyn mukaisesti parlamentti ja neuvosto tulevat arvioimaan komission aloitteen perusteella uusien artikla 122 alaisten toimien budjettivaikutuksista.

Horisontaaliset teemat: luonnon monimuotoisuus, sukupuolten tasa-arvo, tasapuoliset mahdollisuudet

Ilmaston ja biologisen monimuotoisuuden seurantamenetelmiä otetaan käyttöön, jotta varmistetaan, että vähintään 30 % unionin talousarvion ja elvytyspaketin EU-menojen kokonaismäärästä tukee ilmastotavoitteita. Lisäksi varmistetaan, että vuodesta 2024 alkaen 7,5 % vuotuisista menoista käytetään biodiversiteettiä ja luonnon monimuotoisuutta tukeviin tavoitteisiin ja vuodesta 2026 eteenpäin 10%.

Rahoituskehyksen rahoituksella tuetaan kattavasti myös sukupuolten tasa-arvoa.

Parlamentin neuvottelutiimi neuvotteluissa monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista:

Johan Van Overtveldt (ECR, Belgia), parlamentin budjettivaliokunnan puheenjohtaja

Jan Olbrycht (EPP, Puola), toinen parlamentin MFF-mietinnön esittelijöistä

Margarida Marques (S&D, Portugali), toinen parlamentin MFF-mietinnön esittelijöistä

José Manuel Fernandes (EPP, Portugali), omia varoja koskevan mietinnön toinen esittelijä

Valérie Hayer (RENEW, Ranska), omia varoja koskevan mietinnön toinen esittelijä

Rasmus Andresen (Greens/EFA, Saksa)

Neuvottelutiimin jäsenet Twitterissä: https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20

Kommentit

Parlamentin neuvottelutiimin jäsenten kommentit on koottu tänne.

Taustatietoa

Parlamentin neuvottelutiimin ja neuvoston puheenjohtajuuden saavuttama sopu edellyttää vielä neuvoston sekä parlamentin puhemiehen ja poliittisten ryhmien hyväksyntää, minkä lisäksi sovusta äänestetään parlamentin budjettivaliokunnassa sekä täysistunnossa.