Parlamentti hyväksyi 672,5 miljardin euron elpymis- ja palautumistukivälineen 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Elpymis- ja palautumistukiväline on Next Generation EU -elpymisvälineen tärkein osa 
  • 672,5 miljardia euroa avustuksia ja lainoja pandemian vaikutusten lieventämiseen 
  • Varoilla tuetaan keskeisiä politiikan aloja, kuten vihreää siirtymää, digitalisaatiota ja kriiseihin varautumista sekä lapsia ja nuoria 
  • Rahoituksen saamisen ehtona oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n perusarvojen noudattaminen 
Elpymisvälineen avulla nykyaikaistetaan EU-maiden talouksia ja tehdä niistä vihreämpiä ©AdobeStock/Zapp2photo  

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona elpymis- ja palautumistukivälineen, jonka avulla EU-maat voivat torjua koronapandemian vaikutuksia.

Parlamentti hyväksyi elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteet, rahoituksen ja säännöt äänin 582 puolesta, 40 vastaan ja 69 tyhjää. Elpymisväline on 750 miljardin euron suuruisen Next Generation EU -elpymisvälineen tärkein osa.

Pandemian vaikutusten lieventämiseen

Välineestä myönnetään jäsenmaille 672,5 miljardia euroa avustuksina ja lainoina, joiden turvin ne voivat rahoittaa  pandemian taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia lieventäviä toimia. Välineestä voidaan rahoittaa hankkeita, jotka on aloitettu 1. helmikuuta 2020 tai sen jälkeen. Rahoitusta on saatavilla kolmen vuoden ajan. Jäsenmaiden hallitukset voivat pyytää enintään 13 prosentin ennakkorahoituksen omille elpymis- ja palautumissuunnitelmilleen.

Rahoituksen saamisen ehdot

Rahoituksen saamiseksi kansallisissa elvytyssuunnitelmissa on keskityttävä EU:n keskeisiin politiikanaloihin: vihreään siirtymään ja luonnon monimuotoisuuteen, digitaaliseen siirtymään, taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen ja kilpailukykyyn, sekä sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Rahoitusta myönnetään myös hankkeille, joissa tarkastellaan instituutioiden reagoimista kriisitilanteissa ja autetaan parantamaan kriisivalmiutta. Muita tukikelpoisia hankkeita ovat lapsia ja nuoria sekä koulutusta ja taitoja koskevat hankkeet.

Vähintään 37 prosenttia määrärahoista on kohdennettava ilmastotoimiin ja vähintään 20 prosenttia digitalisointiin. Hankkeiden tulisi olla sekä sosiaalisesti että taloudellisesti kestäviä ja sisältää kattavia uudistuksia ja investointeja. Ne eivät myöskään saisi vahingoittaa ympäristötavoitteita.

Asetuksessa säädetään, että välineestä voidaan myöntää rahoitusta vain niille jäsenmaille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta ja kunnioittamaan Euroopan unionin perusarvoja.

Vuoropuhelu ja avoimuus

Euroopan komissio on vastuussa elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanosta. Asiaa käsittelevät Euroopan parlamentin valiokunnat voivat puolestaan kutsua komission edustajan joka toinen kuukausi keskustelemaan EU:n elpymisen tilanteesta ja siitä, kuinka hyvin tavoitteet ja välitavoitteet on saavutettu jäsenmaissa. Komissio perustaa lisäksi tieto- ja seurantajärjestelmän, joka antaa vertailukelpoista tietoa varojen käytöstä.

Sitaatit

Euroopan parlamentissa toimi kolme parlamentin jäsentä mietinnön esittelijöinä. Heistä Siegfried MUREŞAN (EPP, Romania) totesi tiistaina täysistunnossa käydyssä keskustelussa: "Tämänpäiväinen äänestys tarkoittaa, että varoja ohjataan pandemiasta kärsiville ihmisille ja alueille, ja että tukea on tulossa tämän kriisin ja tulevien haasteiden torjumiseksi. Elpymisvälineen avulla voidaan nykyaikaistaa EU-maiden talouksia ja tehdä niistä vihreämpiä. Varojen käytölle on nyt säännöt, jotka ovat riittävän joustavat, jotta ne vastaisivat jäsenmaiden erilaisia tarpeita. Varoja ei saa käyttää tavanomaisiin menoihin, vaan ne on käytettävä investointeihin ja uudistuksiin."

Toinen esittelijä Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, Espanja) sanoi: "Elpymisväline on oikea vastaus pandemian vaikutuksiin. Välineellä on kaksi tavoitetta: lyhyellä aikavälillä se edistää elpymistä tukemalla bruttokansantulon kasvua, investointeja ja kotitalouksia. Pitkällä aikavälillä välineen avulla edistetään digitalisaatiota ja ilmastotavoitteidemme saavuttamista. Varmistamme, että toimenpiteillä lievitetään köyhyyttä ja työttömyyttä, ja että niissä huomioidaan kriisin sukupuoliulottuvuudet. Myös terveydenhuoltojärjestelmistämme tulee kestävämpiä."

Kolmas esittelijä Dragoș PÎSLARU (Renew, Romania) sanoi: "Euroopan kohtalo on käsissämme. Elpymisen ja selviytymiskyvyn edistäminen on velvollisuutemme nuorillemme ja lapsillemme, jotka ovat elpymisen keskiössä. Yksi elpymisvälineen kuudesta pilarista on omistettu heille, eli investoinneille koulutukseen sekä toimiin nuorten puolesta. Emme halua, että seuraavasta sukupolvesta tulee ”lockdown-sukupolvi”."

Seuraavaksi

Asetus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on hyväksynyt virallisesti asetuksen. Asetus astuu voimaan päivä julkaisun jälkeen.