Kysely: EU oikea taho hoitamaan pandemian vaikutuksia 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Suomalaisista 64 % pitää Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana 
  • Kaikista vastaajista 72 % odottaa EU:n elvytyspaketin vauhdittavan palautumista koronapandemiasta, suomalaisista 62 % on tätä mieltä 
  • Odotukset oman kotimaan talouskehityksestä pessimistisiä 

Eurooppalaiset suhtautuvat positiivisesti EU:n elpymispakettiin, ja sen odotetaan edesauttavan palautumista koronaviruspandemian negatiivisista vaikutuksista.

Euroopan parlamentin tilaamassa ja Kantarin marras-joulukuussa 2020 toteuttamassa kyselyssä selvitettiin kansalaisten mielipiteitä ja odotuksia muun muassa talouden elpymisestä sekä EU:n toiminnasta ja toiminnan tärkeimmistä painopisteistä.


Vaikka odotukset talouskehityksen osalta ovat pessimistisiä, kansalaisten enemmistö kaikissa EU-maissa odottaa EU:n elvytyspaketin nopeuttavan taloudellista toipumista. Kyselyyn osallistuneista vastaajista lähes kolme neljästä (72 %) uskoo EU:n elvytyspaketin edistävän maansa talouden nopeampaa elpymistä pandemiasta. Mielipiteeseen yhtyy 62 % suomalaisvastaajista. 


Talousnäkymät pessimistisiä


Vastaajien odotukset omasta ja maansa tulevaisuudesta ovat pessimistisiä. Koko EU:ssa vastaajista 53 % ajattelee maansa taloustilanteen olevan vuoden päästä huonompi kuin nyt. Suomalaisvastaajista 48 % puolestaan uskoo Suomen talouden olevan heikompi vuoden päästä kuin nyt.


Vain yksi viidestä vastaajasta (21 %) odottaa oman elintasonsa paranevan vuoden aikana. Sen sijaan hivenen yli puolet kaikista vastaajista (52 %) odottaa oman elintasonsa pysyvän samana ja yksi neljästä (24 %) uskoo sen huononevan. Suomalaisvastaajista sen sijaan 61 % uskoo oman elintasonsa olevan vuoden päästä sama kuin tällä hetkellä.


EU-jäsenyydelle vahva tuki


Kysyttäessä vastaajien mielipidettä kotimaansa EU-jäsenyydestä, 63 % eurooppalaisista vastasi jäsenyyden olevan hyvä asia. Suomalaisten vastaukset ovat puolestaan prosenttiyksikön keskiarvoa myötämielisempiä: suomalaisista 64 % vastasi pitävänsä Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana.


Kaikista vastaajista koko EU:ssa 72 % puolestaan kokee maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä.

Suomalaisista tätä mieltä oli 69 % vastaajista. Suomalaiset kokevat Suomen hyötyvän EU:n myötä erityisesti paremmasta yhteistyöstä muiden EU-maiden kanssa (70 % vastaajista). Suomelle on hyötyä vastaajien mukaan eniten myös uusista työskentelymahdollisuuksista suomalaisille (38 %), talouskasvun edistämisestä (34 %), ja EU:n osallistumisesta rauhan ylläpitoon ja turvallisuuden vahvistamiseen (34 %).


Tarve uudistuksille


Pandemia ja muut globaalit haasteet, kuten ilmastokriisi, ovat vahvistaneet tarvetta Euroopan unionin uudistamiselle. Kyselyssä 63 % vastaajista sanoi, että Euroopan parlamentilla tulisi olla tulevaisuudessa vahvempi rooli. Kaikista vastaajista vain 27 % tukee EU:ta nykymuodossaan, ja 44 % tukee EU:ta, mutta haluaa sen uudistuvan. 27 % vastaajista on puolestaan EU:n suhteen ylipäätään skeptisiä mutta voisi muuttaa mielensä radikaalin uudistumisen myötä.


Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli sanoi: ”Kyselyn viesti on selvä: eurooppalaiset kannattavat EU:ta ja pitävät EU:ta oikeana tahona etsimään vastausta kriisin. Toisaalta kansalaiset haluavat, että EU uudistuisi. Siksi meidän onkin käynnistettävä EU:n tulevaisuutta käsittelevä konferenssi mahdollisimman pian.”


...


Kyselytutkimukseen vastasi kaikkiaan 27 213 henkilöä 27 EU-jäsenvaltiosta. Haastattelut toteutettiin 20.11.-21.12.2020. Kaikki vastaajat olivat yli 15-vuotiaita ja ikäryhmät ovat edustavia. Tutkimuksen keskiarvot ovat painotettuja jäsenmaiden väkiluvun mukaisesti. Suomessa kysely toteutettiin 3.-21.12.2020 ja siihen osallistui 1096 haastateltavaa.