Mepit: yritykset eivät saisi vahingoittaa ihmisiä ja planeettaa ilman seurauksia 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Huolellisuusvelvoitteen mukaan yritysten on tunnistettava ja korjattava aiheuttamansa haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisille koko tuotantoketjussaan. 
  • Sääntöjen tulisi koskea EU:n sisämarkkinoilla toimivia yrityksiä 
  • Sääntöjen noudattamatta jättämisestä määrättäisiin sanktioita ja kolmansien maiden uhreille tarjottaisiin oikeusapua. 
  • Mepit haluavat asettaa kieltoja tuotteille, joihin liittyy vakavia ihmisoikeusrikkomuksia kuten pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä. 

Euroopan parlamentti esittää uutta EU-lakia, joka velvoittaisi yrityksiä täyttämään ihmisoikeus- ja ympäristövaatimukset koko arvoketjussaan.

Euroopan parlamentti vaatii päätöslauselmassaan pikaisesti huolellisuusvelvoitetta koskevaa uutta EU-lakia. Lain tulisi varmistaa, että yritykset joutuvat vastuuseen, jos ne vahingoittavat ympäristöä tai rikkovat ihmisoikeuksia tai hyvän hallinnon periaatteita. Vastuuseen voisi joutua myös myötävaikuttamisesta haittaan. Lain täytyisi myös varmistaa uhrien oikeussuojakeinojen saatavuus. Komissio on ilmoittanut, että se esittää lainsäädäntöehdotuksensa aiheesta myöhemmin tänä vuonna.


Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 504 puolesta, 79 vastaan ja 112 tyhjää.


Kestävyys ja hyvä hallinto


Sitova EU:n huolellisuusvelvoite pakottaisi yritykset tunnistamaan ja korjaamaan arvoketjujensa osat (kaikki toiminnot, suorat ja epäsuorat liikesuhteet ja sijoitusketjut), jotka loukkaavat tai vahingoittavat ihmisoikeuksia (mukaan lukien sosiaaliset ja työntekijöiden oikeudet, ja ammattiyhdistysoikeudet), ympäristöä (esimerkiksi ilmastonmuutoksen tai metsäkadon vauhdittaminen) tai hyvää hallintotapaa (kuten korruptio tai lahjonta).


Mepit painottavat, että huolellisuusvelvoitteen tulisi olla pääasiassa ennaltaehkäisevä työkalu, joka velvoittaa yrityksiä ryhtymään oikeasuhtaisiin toimiin, joissa huomioidaan haittavaikutusten todennäköisyys ja vakavuus, toimiala, arvoketjun koko ja pituus sekä yrityksen koko.


Vaikutuksia EU:n rajojen ulkopuolelle


Mepit esittävät, että EU:n sisämarkkinoille haluavien yritysten, myös unionin ulkopuolella kotipaikkaansa pitävien, on voitava osoittaa, että se noudattaa ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta.


Parlamentti vaatii myös kieltämään sellaisten tuotteiden tuonnin, joihin liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, kuten pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä. Tavoite pitäisi sisällyttää EU:n kauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin lukuihin. Lisäksi mepit pyytävät komissiota tarkastelemaan perusteellisesti, onko EU:n alueelle tuovilla Xinjiangin alueella toimivilla yrityksillä yhteyttä erityisesti uiguurien sortamiseen liittyviin ihmisoikeusrikkomuksiin.


Jotta uhreilla olisi mahdollisuus saada vahinko tosiasiallisesti korjatuksi, yritykset olisi saatettava vastuuseen aiheuttamastaan haitasta. Yrityksille tulisi asettaa sakkoja vahingon aiheuttamisesta tai siihen myötävaikuttamisesta, elleivät yritykset pysty todistamaan toimineensa huolellisuusvelvoitteiden mukaisesti ja ryhtyneet toimenpiteisiin estääkseen tällaiset vahingot. Myös kolmansissa maissa olevia uhreja tai sidosryhmiä – jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa – suojeltaisiin paremmin, sillä heillä olisi mahdollisuus haastaa yritys oikeuteen EU-lain mukaisesti.Laaja soveltamisala ja tukea pk-yrityksille


Tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseksi huolellisuusvelvoitteiden tulisi olla soveltamisalaltaan laajoja. Velvoitteiden tulisi lisäksi kattaa kaikki suuret yritykset, joihin sovelletaan EU-lakia tai jotka ovat sijoittautuneet unionin alueelle, mukaan lukien rahoituspalveluja tarjoavat yritykset. Sääntöjen tulisi kattaa myös julkisesti noteeratut pk-yritykset ja suuririskiset pk-yritykset, joille olisi kuitenkin tarjottava teknistä tukea vaatimusten noudattamiseksi.


Sitaatti


”Tämä uusi huolellisuusvelvoite asettaisi standardin vastuulliselle liiketoiminnalle Euroopassa ja muualla. Emme voi hyväksyä sitä, että metsien hävittäminen tai pakkotyö ovat osa maailmanlaajuisia toimitusketjuja. Yritysten on vältettävä ihmisille ja planeetalle aiheutuvia haittoja ja puututtava niihin toimitusketjuissaan. Uudet säännöt antaisivat uhreille laillisen oikeuden saada tukea ja korvauksia, ja takaisivat oikeudenmukaisuuden, tasapuoliset toimintaedellytykset ja oikeudellisen selkeyden yrityksille, työntekijöille ja kuluttajille”, totesi mietinnön esittelijä Lara Wolters (S&D, Alankomaat).