Mepit hyväksyivät aluekehityksen vihreämmät rahastot 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Suurin yksittäisen paketin saama rahasumma EU-budjetissa 2021–2027 
  • Painopiste ilmastotoimissa, sosiaaliohjelmissa ja kestävässä kaupunkikehityksessä 
  • Tukea koronapandemiasta toipumiseen 
  • Erityistoimia syrjäseuduille 
Uudet aluekehitysrahastot tukevat elpymistä pandemian jälkeen, ilmastotoimia ja sosiaaliohjelmia © EU 2021 - EC/Matthieu Rondel  

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona kolme EU-rahastoa, joilla vahvistetaan EU:n taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta yhteensä 243 miljardilla eurolla.

Niin kutsuttuun koheesiopakettiin kuuluu Euroopan alueellinen yhteistyötavoite (Interreg), Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto sekä yhteiset säännökset, jotka koskevat EU:n alue-, koheesio- ja sosiaalirahastoja seuraavan seitsemän vuoden ajan.


Kaikki kolme asetusta julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä 30.6., ja ne tulevat voimaan sitä seuraavana päivänä.


Uusien yhteissäännösten mukaan sekä Interreg‑ohjelman että alue- ja koheesiorahastojen on osoitettava vähintään 30 prosenttia varoistaan ilmastotoimiin ja kiertotalouteen sekä investointeihin, jotka kohdistuvat kestävään kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Pk-yrityksiä ja syrjäisimpiä alueita varten on varattu erityistoimia.


Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto


Aluekehitys- ja koheesiorahaston budjetti on 243 miljardia euroa (vuoden 2018 hintoina). Yhdessä ne ovat EU:n suurin investointiväline, joka osuus on noin neljännes vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä.


Rahaston avulla edistetään koronapandemiasta toipumista, ja siitä tuetaan siksi myös kulttuuria, kestävää matkailua, digitalisaatiota ja julkisten terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyden parantamista.


Ydinvoimaan tai fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät investoinnit jäävät tuen ulkopuolelle. Poikkeuksena ovat hiilenkäyttöä korvaavat maakaasuhankkeet 31. joulukuuta saakka.


Lue lisää täältä.


Interreg: tukea rajatylittäville hankkeille ja yhteistyölle EU:n lähialueiden kanssa


Interreg-ohjelman budjetti on 8,05 miljardia euroa (vuoden 2018 hintoina) vuosina 2021‑2027, ja yhteisrahoitusosuus on 80 prosenttia (85 prosenttia syrjäisimpien alueiden kohdalla). Ohjelman varat, jotka saadaan Euroopan aluekehitysrahastosta, ovat kolme prosenttia edelliskautta suuremmat.


Rajatylittävään yhteistyöhön osoitetaan 72,2 prosenttia varoista, kun taas valtioiden väliseen yhteistyöhön osoitetaan 18,2 prosenttia, alueiden väliseen yhteistyöhön 6,1 prosenttia ja syrjäisimpien alueiden väliseen yhteistyöhön 3,5 prosenttia varoista. Korkeintaan 20 prosenttia Interreg-ohjelman varoista voidaan myöntää pienhankkeille.


Lue lisää täältä.


Yhteiset säännökset


Asetus määrittää yhteiset säännökset, jotka koskevat aluekehitys- ja koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa sekä Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa. Säännösten piirissä olevat rahastot käsittävät noin kolmanneksen EU:n vuosien 2021–2027 kokonaisbudjetista eli yhteensä 330 miljardia euroa (vuoden 2018 hinnoissa).


EU-rahoituksen saamiseksi maiden täytyy noudattaa EU:n perusoikeuskirjaa, YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja Pariisin ilmastosopimusta sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa ja torjua syrjintää.


Lue lisää täältä.


Kommentit


Meppien kommentteja on täällä.


Taustaa


EU:n lainsäätäjät pääsivät poliittiseen sopimukseen Euroopan aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, Interreg-ohjelmasta ja yhteisistä säännöksistä joulukuussa 2020. Aluekehitysvaliokunta hyväksyi sopimukset joulukuussa ja maaliskuussa. Neuvosto puolestaan vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 27. toukokuuta.