Sukupuolten väliset palkkaerot: parlamentti hyväksyi avoimuussäännöt 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Naiset ansaitsevat EU:ssa keskimäärin 13 prosenttia vähemmän kuin miehet  
  • Lisää avoimuutta palkkoihin: työntekijöille oikeus saada tietoa oman työntekijäryhmänsä palkoista 
  • Sääntöjen rikkomisesta seuraa sanktioita, esimerkiksi sakkoja 
  • Yrityksen on puututtava palkkaeroihin, jotka ovat yli viiden prosentin suuruisia 
Uusilla säännöillä halutaan lisätä avoimuutta ja poistaa sukupuolten väliset palkkaerot. © AdobeStock_JBettencourt_peopleimage  

Uuden lain mukaan EU:n yritysten pitää julkistaa tietoja, joiden avulla työntekijöiden on helpompi vertailla palkkoja ja paljastaa sukupuolten väliset palkkaerot.

Torstaina täysistunnossa parlamentti hyväksyi äänin 427 puolesta, 79 vastaan ja 76 tyhjää uudet palkka-avoimuuden säännöt. Niiden mukaan palkkarakenteiden on jatkossa perustuttava sukupuolineutraaleihin kriteereihin, ja niissä on oltava sukupuolineutraalit työn arviointi- ja luokittelujärjestelmät. Avoimia työpaikkoja koskevien ilmoitusten ja tehtävänimikkeiden on oltava sukupuolineutraaleja, eikä rekrytoinnissa saa syrjiä ketään.

Jos palkkaraportoinnista käy ilmi, että sukupuolten välinen palkkaero on vähintään viisi prosenttia, työnantajien on tehtävä palkka-arviointi yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön sääntöjä rikkoville työnantajille tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, kuten sakkoja. Jos työntekijälle on aiheutunut vahinkoa rikkomisen seurauksena, hänellä on oikeus vaatia korvausta. Ensimmäistä kertaa säännöt kattavat myös intersektionaalisen eli risteävän syrjinnän ja muunsukupuolisten henkilöiden oikeudet.


Palkka-avoimuuden lisääminen


Sääntöjen mukaan työntekijöillä ja työntekijöiden edustajilla on oikeus saada selkeää ja kattavaa tietoa ryhmäkohtaisesta ja keskimääräisestä palkkatasosta sukupuolen mukaan eriteltynä. Sopimusehdoilla ei saa estää työntekijöitä paljastamasta palkkaansa tai pyytämästä tietoja saman tai muiden työntekijäryhmien palkkatasoista.


Todistustaakan siirtyminen


Todistustaakka siirtyy palkka-asioissa työntekijältä työnantajalle. Jos työntekijä on sitä mieltä, että samapalkkaisuuden periaatetta ei ole sovellettu, ja vie asian oikeuteen, työnantaja olisi velvoitettava kansallisessa lainsäädännössä todistamaan, että syrjintää ei ole tapahtunut.


Esittelijöiden kommentit


Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan jäsen Samira Rafaela (Renew, Alankomaat) totesi:

”Ensisijaisena tavoitteenani oli varmistaa, että palkkauksen avoimuutta koskevat toimenpiteet ovat mahdollisimman kattavia ja vaikuttavia työntekijöiden kannalta. Meillä on vihdoinkin sitovia toimenpiteitä, joilla puututaan sukupuolten palkkaeroihin. Lisäksi kaikilla EU:n kansalaisilla on enemmän vaikutusmahdollisuuksia, heidät otetaan huomioon ja heitä suojellaan palkkasyrjinnältä. Muunsukupuolisilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus saada tietoa kuin miehillä ja naisilla. Olen ylpeä siitä, että tämän direktiivin ansiosta risteävä syrjintä määritellään ensimmäistä kertaa EU:n lainsäädännössä ja sitä pidetään raskauttavana asianhaarana rangaistuksista päätettäessä.”

Työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan jäsen Kira Marie Peter-Hansen (Greens/EFA, Tanska) totesi:

”Tämä lainsäädäntö tekee täysin selväksi, ettemme hyväksy minkäänlaista sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää EU:ssa. Naisten työ on ollut kautta aikojen aliarvostettua ja alipalkattua. Tällä direktiivillä otamme tärkeän askeleen eteenpäin varmistaaksemme, että samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka. Olen hyvin ylpeä siitä, että parlamentti onnistui laajentamaan lain soveltamisalaa, vahvistamaan työmarkkinaosapuolten roolia ja takaamaan vahvat yksilölliset ja kollektiiviset oikeudet.”


Seuraavaksi


Neuvoston on vielä hyväksyttävä sopimus virallisesti, ennen kuin teksti vahvistetaan laiksi ja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Uudet säännöt tulevat voimaan kahdenkymmenen päivän kuluttua niiden julkaisemisesta.


Taustaa


Samapalkkaisuuden periaatteesta määrätään SEUT-sopimuksen 157 artiklassa. Sukupuolten välillä on kuitenkin yhä palkkaeroja kaikkialla Euroopan unionissa, vaikkakin jäsenvaltioiden välillä on huomattavaa vaihtelua. Vuonna 2021 palkkaero oli Suomessa 16,5 % ja koko EU:ssa noin 13 prosenttia.