Ennallistamisasetus: EU-parlamentti hyväksyi kantansa neuvotteluihin 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Ekosysteemien ennallistaminen tärkeää luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjunnassa 
  • Ennallistaminen vähentää ruokaturvaan kohdistuvia riskejä 
  • Lakiesitys ei toisi uusia alueita suojelun piiriin 
  • Tavoitteita voidaan lykätä poikkeustilanteissa 
Luonnon ennallistaminen tarkoittaa toimia, jotka tukevat rappeutuneiden ekosysteemien toipumista. © Jacob Lund / AdobeStock  

EU-parlamentin mukaan EU:ssa pitäisi ennallistaa luontoa vuoteen 2030 mennessä siten, että toimet kattavat vähintään 20% maa- ja vesialueista.

Euroopan parlamentti hyväksyi kantansa luonnon ennallistamisasetukseen äänin 336 puolesta, 300 vastaan ja 13 tyhjää. Komission esityksen hylkäämisehdotus hylättiin äänin 312-324 (12 tyhjää). Aiheesta keskusteltiin täysistunnossa tiistaina.

Mietinnössä todetaan, että ekosysteemien ennallistaminen on tärkeä keino torjua ilmastonmuutosta ja luontokatoa sekä vähentää ruokaturvaan liittyviä riskejä. Mepit korostavat, että lakiehdotus ei velvoita luomaan uusia suojelualueita EU:hun eikä estä uusiutuvan energian hankkeita. Sen sijaan tekstiin lisättiin uusi artikla, jossa korostetaan, että uusiutuvan energian tuotantolaitokset ovat vahvasti yleisen edun mukaisia.


Tavoitteet sovitettava yhteen YK-sopimusten kanssa


Parlamentin mukaan uuden lain tulee olla yhteensopiva EU:n kansainvälisten sitoumusten, erityisesti YK:n Kunmingin-Montrealin maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuskehyksen, kanssa. Mepit tukevat komission ehdotusta, jonka mukaan EU:n ennallistamistoimenpiteiden on katettava vähintään 20 prosenttia kaikista maa- ja vesialueista vuoteen 2030 mennessä.

Parlamentin kannan mukaan ennallistamisasetusta voidaan soveltaa vain, jos komissio on koonnut dataa pitkäaikaisen ruokaturvan edellyttämistä olosuhteista ja EU-jäsenmaat ovat laskeneet maa-alueet, jotka olisi ennallistettava kunkin luontotyypin tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi parlamentti haluaa, että tavoitteita voidaan lykätä poikkeuksellisten sosioekonomisten seurausten vuoksi.

12 kuukauden päästä asetuksen voimaantulosta komission on arvioitava ennallistamisen kustannusten ja saatavilla olevan EU-rahoituksen välinen ero ja etsittävä tähän ratkaisuja, jotka voivat erityisesti olla EU-tason välineitä.


Kommentti


Äänestyksen jälkeen mietinnön esittelijä César Luena (S&D, Espanja) sanoi: “Ennallistamisasetus on olennainen osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja vastaa tieteentekijöiden konsensusta ja suosituksia ekosysteemien ennallistamisesta. Maanviljelijät ja kalastajat hyötyvät siitä ja maapallon elinkelpoisuus taataan tuleville sukupolville. Tänään hyväksytty kanta antaa selkeän viestin. Nyt meidän on jatkettava työtä ja puolustettava kantaamme neuvotteluissa jäsenmaiden kanssa. Tavoitteena on EU:n ensimmäisen ennallistamisasetuksen hyväksyminen vielä tämän vaalikauden aikana.”


Seuraavaksi


Neuvottelut jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa lain lopullisesta sisällöstä voi alkaa, sillä neuvosto hyväksyi yleisnäkemyksensä kesäkuussa 2023.


Taustatietoa


Euroopan luontotyypeistä yli 80 % on heikossa kunnossa. Komissio antoi ehdotuksensa luonnon ennallistamisesta 22.6.2022 tavoitteenaan edistää vahingoittuneen luonnon elpymistä pitkällä aikavälillä EU:n maa- ja merialueilla ja saavuttaa ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevat EU:n tavoitteet. Komission arvion mukaan ennallistamisasetus toisi merkittäviä taloudellisia hyötyjä, sillä jokainen maan ennallistamiseen sijoitettu euro toisi hyötyjä vähintään 8 euron arvosta.

Lain edistäminen vastaa kansalaisten odotuksiin biodiversiteetin suojaamisesta ja parantamisesta, jotka ilmaistiin Euroopan tulevaisuuskonferenssin päätelmissä (kohdat 2(1), 2(3), 2(4) ja 2(5)).