Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n kaasumarkkinoiden uudistuksen 

Lehdistötiedote 
 
 
  • Uusi direktiivi auttaa kaasualan vähähiilistymisessä ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
  • Mepit halusivat varmistaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien suojatoimet 
  • EU-maat voivat rajoittaa kaasuntuontia Venäjältä 
  • Jotta fossiilisesta kaasusta voitaisiin luopua, uudistuksella edistetään biometaanin ja vedyn markkinoita 

Mepit hyväksyivät torstaina kaasumarkkinoiden uudistuksen, jolla helpotetaan uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen, kuten vedyn, käyttöönottoa EU:ssa.

Kaasu- ja vetymarkkinoiden uudistuksella, joka koostuu direktiivistä ja asetuksesta, pyritään irtautumaan hiilestä EU:n energia-alalla ja tehostamaan uusiutuvien kaasujen ja vedyn tuotantoa ja integrointia kaasuverkkoon.

Tavoitteena on turvata energiavarmuus geopoliittisista jännitteistä huolimatta ja hillitä samalla ilmastonmuutosta. Parlamentti varmisti neuvotteluissa, että laki parantaa kuluttajien oikeuksia ja puuttuu energiaköyhyyteen. Täysistunto hyväksyi direktiivin äänin 425 puolesta, 64 vastaan ja 100 tyhjää.

Uusi asetus, joka hyväksyttiin äänin 447 puolesta, 90 vastaan ja 54 tyhjää, vahvistaa oikeudenmukaisen hinnoittelun ja vakaan energiansaannin mekanismeja. Samalla se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden rajoittaa kaasun tuontia Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Laki myös luo yhteisen kaasunhankintajärjestelmän jäsenvaltioiden välisen kilpailun välttämiseksi ja käynnistää viiden vuoden pilottihankkeen EU:n vetymarkkinoiden vahvistamiseksi.

Samalla asetus pyrkii myös lisäämään investointeja vetyinfrastruktuuriin erityisesti hiilentuotantoalueilla ja edistämään siirtymää kestäviin energialähteisiin, kuten biometaaniin ja vähähiiliseen vetyyn.


Kommentit


”Euroopan teräs- ja kemianteollisuuden irrottaminen hiilestä on haaste, ja tällä uudistuksella asetamme teollisuuden Euroopan vetymarkkinoiden kehittämisen keskiöön”, totesi direktiivin esittelijä Jens Geier (S&D, Saksa). ”Tämä mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden asteittaisen poistamisen teollisuudesta, Euroopan kilpailukyvyn turvaamisen ja työpaikkojen säilyttämisen kestävässä taloudessa. Vetyverkko-operaattorien eriyttäminen vastaa kaasu- ja sähkömarkkinoiden parhaita käytäntöjä.”

Asetuksen esittelijä Jerzy Buzek (EPP, Puola) sanoi: ”Uusi asetus yhdentää energiamarkkinat ja varmistaa, että ne perustuvat ensisijaisesti kahteen lähteeseen: vihreään sähköön ja vihreään kaasuun. Tämä on iso askel kohti EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamista ja unionin kilpailukyvyn parantamista maailmanmarkkinoilla. Jatkossa EU-mailla on laillinen mahdollisuus lopettaa kaasun tuonti Venäjältä turvallisuusuhkien vuoksi. Näin ne voivat vähitellen poistaa riippuvuutemme vaarallisesta monopolista.”


Seuraavaksi


Neuvoston on nyt hyväksyttävä molemmat tekstit virallisesti ennen kuin ne voivat astua voimaan.


Taustaa


Lainsäädäntöpaketissa otetaan huomioon EU:n kasvavat ilmastotavoitteet, jotka esitetään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja Fit for 55 -paketissa. Päivitetyn direktiivin tavoitteena on energia-alan vähähiilistyminen, ja se sisältää säännöksiä kuluttajien oikeuksista, siirto- ja jakeluverkkojen operaattoreista, integroidusta verkkosuunnittelusta ja riippumattomista sääntelyviranomaisista. Päivitetyllä asetuksella kannustetaan nykyistä maakaasuinfrastruktuuria integroimaan suurempi osuus vedyn ja uusiutuvien kaasujen osuudesta tariffialennusten avulla. Se myös helpottaa vedyn ja maakaasun ja uusiutuvien kaasujen sekoittamista ja lisää EU-maiden yhteistyötä kaasun varastoinnissa.