Tomhaltas inbhuanaithe a chur chun cinn 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Ba cheart go mbeadh sé níos éasca táirgí a dheisiú ©AdobeStock/Olexandr  

Thug feisirí a gceadú an 25 Samhain 2020 le rún i dtaca le cultúr deisithe agus athúsáide a chur chun cinn, agus muinín tomhaltóirí i dtáirgí athláimhe a chothú.

I ndíospóireacht an 23 Samhain, rinne feisirí plé ar na bearta nithiúla a bheidh ag teastáil chun tomhaltas inbhuanaithe a chur chun cinn i margadh aonair na hEorpa. I vóta iomlánach an 25 Samhain, d'éiligh siad “ceart chun deisiúcháin” d’fhonn deisithe a éascú agus cultúr athúsáide a chur chun cinn.


Sa tuarascáil a chuir an feisire David Cormand (na Glasaigh/EFA, an Fhrainc) le chéile, tugtar le fios go bhfuil an tAontas Eorpach ag maireachtáil thar acmhainn theorainneacha an phláinéid. De réir tuarascálacha atá foilsithe ag an gCiste Domhanda Fiadhúlra agus ag Gréasán Domhanda an Loirg Éiceolaíochta, tharla “Lá Taraimsithe na hEorpa” (an lá ar a sáraíonn lorg éiceolaíoch na mór-roinne bithacmhainn an phláinéid) an 10 Bealtaine in 2019 agus bheadh gá le 2.8 domhan chun freastal ar ár riachtanais dá mba rud é go raibh na nósanna tomhaltais céanna atá ag na hEorpaigh ag na daoine ar fad a mhaireann ar an bpláinéad seo.


Dearcthaí na dtomhaltóirí


Cuirtear i bhfáth i dtuarascáil na bhfeisirí gur cheart go mbeadh saolré níos faide ag táirgí agus iarrann feisirí ar an gCoimisiún bearta a mholadh chun toirmeasc a chur le “dífheidhmeacht” táirgí, feiniméan ina ndeartar táirgí amhail fóin chliste d’aon ghnó chun go mbeidh saol úsáideach an-ghearr acu. Léiríodh i suirbhé a rinneadh sa bhliain 2015 nach raibh a fhios ag beagnach 60% de thomhaltóirí go maireann an tréimhse ráthaíochta dlí san Aontas dhá bhliain ar a laghad.

Is léir freisin ó shuirbhé Eorabharaiméadair maidir le bainistiú dramhaíola gurbh fhearr le beagnach ochtar as deichniúr san Aontas a bhfeistí a dheisiú ná feistí nua a chur ina n-ionad. De réir staidéar iompraíochta an Choimisiúin Eorpaigh ón mbliain 2018, tá sé trí huaire níos dóchúla go gceannóidh tomhaltóirí táirge má tá sé lipéadaithe mar tháirge atá níos buanfasaí agus níos indeisithí. Chomh maith leis sin, measann 79% de shaoránaigh an Aontais gur cheart ceangal a chur ar mhonaróirí é a dhéanamh níos éasca feistí digiteacha a dheisiú nó páirteanna aonair nua a chur in ionad páirteanna caite.


Moltaí na bhfeisirí


Iarrann feisirí na Parlaiminte ar an gCoimisiún “ceart chun deisiúcháin” tomhaltóirí a bhunú d’fhonn deisiúcháin a dhéanamh córasach, cost-éifeachtúil agus tarraingteach. Cuireann siad in iúl chomh maith gur cheart féindeisiú a spreagadh agus rochtain saor in aisce a thabhairt do thomhaltóirí ar fhaisnéis riachtanach faoi dheisiú agus faoi chothabháil.


Iarrtar ar an gCoimisiún freisin tograí reachtacha a fhorbairt i dtaca le lipéadú éigeantach maidir le marthanacht agus indeisitheacht táirge. Cuireann feisirí fáilte roimh shamhlacha gnó ina bhfaightear earraí ar cíos in ionad iad a cheannach, ach tá siad den tuairim go gcaithfear staidéir a dhéanamh orthu chun a n-inmharthanacht agus a n-inbhuanaitheacht a áirithiú.


Cuireann feisirí san áireamh chomh maith an ról a d’fhéadfadh a bheith ag teicneolaíochtaí digiteacha a mhéid a bhaineann le nuálaíocht agus le geilleagar níos ciorclaí a chur chun cinn. Cuireann siad in iúl, áfach, go gcaithfear aird ar leith a thabhairt ar “éifeachtaí athfhillteacha” mar thoradh ar dhul chun cinn teicneolaíoch. I ndáil leis sin, go hiondúil bíonn táirge nó seirbhís níos saoire mar thoradh ar ghnóthachain éifeachtúlachta, agus mar sin bíonn méadú ar thomhaltas agus ar tháirgeadh. Iarrann feisirí ar institiúidí poiblí dea-shampla a thabhairt trí tús áite a thabhairt do ghnólachtaí beaga, áitiúla agus inbhuanaithe i gcás tairiscintí poiblí.


Is minic a bhíonn ar thomhaltóirí aghaidh a thabhairt ar mhaímh mhíthreoracha faoi shaintréithe comhshaoil táirgí agus seirbhísí, ar líne agus as líne araon. Mar gheall air sin, molann feisirí go ndéanfaí faireachán éifeachtach ar na maímh chomhshaoil ó mhonaróirí agus ó dháileoirí sula gcuirfear táirge nó seirbhís ar an margadh.


Tuilleadh léitheoireachta