Toghcháin Eorpacha 2019: an t-eolas ar fad a bheidh uait 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Ní leor an uair seo a bheith ag súil le todhchaí níos fearr: caithfimid an uair seo an fhreagracht a ghlacadh dá bhfuil i ndán dúinn  

An 23-26 Bealtaine 2019 beidh na chéad toghcháin Eorpacha eile ar siúl ina dtabharfar an deis do gach Eorpach a roghnú cé a dhéanfaidh ionadaíocht orthu sa Pharlaimint.

Chun an nuacht is déanaí a fháil faoi na toghcháin, caith súil ar an leathanach seo. Foilseofar na torthaí ar an leibhéal Eorpach agus náisiúnta ar an leathanach seo.

Ba iad na toghcháin Eorpacha dheireanacha in 2014 na toghcháin thrasnáisiúnta ba mhó riamh a reáchtáladh ag an am céanna. An uair seo tá níos mó fós i ngeall leo. Nuair a chaithfidh tú do vóta, cabhróidh tú chun todhchaí na mór-roinne seo againn a mhúnlú.


Beidh tionchar díreach ag na toghcháin Eorpacha i mí Bealtaine 2019 ar do shaol. Cinnfear leo conas a ghníomhóidh an Eoraip amach anseo chun aghaidh a thabhairt ar d’ábhair imní faoi fhostaíocht, faoi ghnó, faoin tslándáil, faoin imirce agus faoin athrú aeráide.


Ós rud é gur linn uile an Eoraip, ba cheart dúinn na cinntí sin a dhéanamh le chéile. Mar sin, ní hamháin go bhfuil sé tábhachtach go vótálfadh tusa, ach chomh maith leis sin, go vótálfadh do mhuintir, do chairde, do chomharsana agus do chomhghleacaithe. Nuair a vótálaimid uile, is fearrde dúinn é.


Cé mhéad feisirí atá i ngach tír?


Tá leithdháileadh na suíochán leagtha síos sna conarthaí Eorpacha. Cuirtear méid an daonra i ngach tír san áireamh ann agus tugtar níos mó suíochán do thíortha beaga thar mar a gheobhaidís dá leanfaí an próiseas cionmhar go docht.


Tar éis imeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas, tiocfaidh laghdú ar líon foriomlán na suíochán sa Pharlaimint. Ní chaillfidh tír ar bith den 27 mballstát feisire, ach méadófar líon na bhfeisirí i roinnt ballstát. Moltar go bhfaighidh Éire beirt fheisirí breise; gheobhaidh an Fhrainc agus an Spáinn cúigear feisirí nua. Beidh 751 shuíochán le líonadh san iomlán agus déanfaidh na feisirí seo ionadaíocht do shaoránaigh na hEorpa go dtí 2024.


Laethanta vótála


Tá traidisiúin éagsúla vótála ag ballstáit an Aontais Eorpaigh agus féadfaidh gach ceann díobh socrú beacht faoin lá vótála a dhéanamh ach é a bheith laistigh de thréimhse ama ceithre lá, idir Déardaoin an 23 Bealtaine agus Dé Domhnaigh an 26 Bealtaine (an lá a mbeidh na toghcháin ann i bhformhór na dtíortha). Tionólfar na toghcháin Eorpacha in Éirinn an Aoine 24 Bealtaine. Foilseofar torthaí na dtoghchán ar an leathanach seo

Dó vóta a chaitheamh


Cé go bhfuil roinnt rialacha comhchoiteanna ann a bhaineann leis na toghcháin, is féidir le roinnt gnéithe a bheith éagsúil ó thír go tír, mar shampla, cibé an féidir vóta a chaitheamh tríd an bpost nó ó áit thar lear. Bíonn Eorpaigh in aois 18 mbliana agus os a chionn in ann vóta a chaitheamh, ach amháin san Ostair agus i Málta áit a bhfuil daoine 16 bliana agus os a chionn in ann vótáil.


Má tá cónaí ort i dtír eile san Aontas, ba cheart duit a bheith in ann vóta a chaitheamh ar son d’fheisire sa tír sin. Nó, ina ionad sin, más rud é go gceadaíonn do thír thionscnaimh vótáil thar lear, b’fhéidir go mbeadh rogha agat vótáil ann. Níl vótáil ón gcoigríoch ceadaithe i gcás na hÉireann de ghnáth. Ar ndóigh, ní féidir ach vóta amháin a chaitheamh. Mar sin, ní féidir vóta a chaitheamh i do thír thionscnaimh agus i do thír óstach nua araon; caithfidh tú ceann amháin a roghnú.


Chun na sonraí is déanaí a fháil maidir le conas vóta a chaitheamh, téigh i dteagmháil le d’údarás toghcháin náisiúnta. Breathnaigh ar an ngrafaic faisnéise seo chomh maith.


Na toghcháin Eorpacha: tá cuid mhór i ngeall leo


Is trí vótáil a bhíonn an deis againn ár nguthanna a ardú maidir le ceisteanna tábhachtacha amhail an trádáil idirnáisiúnta, cúrsaí slándála, cosaint tomhaltóirí, an t-athrú aeráide agus fás geilleagrach. Ní hamháin gur féidir le feisirí Eorpacha reachtaíocht nua a dhearadh agus a chinneadh, vótálann siad freisin ar chomhaontuithe nua trádála, déanann siad grinnscrúdú ar institiúidí an Aontais agus ar an gcaoi a gcaitear do chuid cánacha, chomh maith le himscrúduithe ar shaincheisteanna áirithe a sheoladh.

Conas a théann an Eoraip i bhfeidhm ar ár saol laethúil? Cén tionchar atá aici ar ár bpoist, ár dteaghlaigh, ár gcúram sláinte, ár gcaitheamh aimsire, ár dturais, cúrsaí slándála, ár roghanna mar thomhaltóirí agus ár gcearta sóisialta? Conas a fhágann an Eoraip a lorg ar ár mbailte, ár gcathracha agus ár gceantair? Chun é sin ar fad a fháil amach, caith súil ar an suíomh gréasáin úrnua: Na Nithe A Dhéanann An Eoraip Dom. Cuireann an suíomh gréasáin seo sraith de théacsanna gearra ar fáil ina bpléitear a bhfuil bainte amach ag an Aontas mar aon lena chuid ghníomhaíochtaí ó dhearcadh an duine aonair.


Táimid uilig sa bhád céanna


Is linne an Eoraip agus is í vótáil an chéad chéim chun páirt a ghlacadh sa phróiseas daonlathach. Sin an fáth ar thosaíomar ar chomhphobal tacadóirí a chothú, chun níos mó daoine a spreagadh chun vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha.


Cláraigh ag An Uair Seo Beidh Mé Ag Vótáil agus beimid i dteagmháil leat maidir le conas is féidir leat a bheith rannpháirteach ar líne agus i do cheantar áitiúil. Agus cuir do mhuintir agus do chuid cairde ar an eolas faoin bhfeachtas chomh maith!


In éineacht le hoifig na Parlaiminte i do thír féin agus le comhpháirtithe áitiúla éagsúla, tá imeachtaí á n-eagrú againn roimh na toghcháin Eorpacha. Cliceáil ar an nasc seo chun na himeachtaí atá ag tarlú is gaire duit a fheiceáil.


Chun tuilleadh faisnéise a fháil, bí cinnte go leanann tú cuntas na Parlaiminte ar Twitter. Agus tá feidhmchlár nua móibíleach cruthaithe ag an bParlaimint chun cabhrú le muintir na hEorpa fáil amach faoina bhfuil bainte amach ag an Aontas Eorpach agus faoi bhearta AE atá ar na bacáin.

Chun fáil amach go tráthrialta faoi rúin vótála na nEorpach, caith súil ar ár réamh-mheastacháin a fhoilseofar gach coicís roimh na toghcháin.