Cé a bheidh mar Ombudsman Eorpach sa tréimhse 2019-2024? 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Is trí bhíthin an Ombudsman Eorpaigh is féidir le saoránaigh Eorpacha sásamh a fháil i gcás míriar a bheith á dhéanamh in institiúid AE  

Is í Parlaimint na hEorpa a thoghann an tOmbudsman Eorpach agus tá sé ar cheann de na chéad chúraimí a bhíonn ar an bParlaimint úrthofa.

D’fhógair Uachtarán na Parlaiminte David Sassoli ainmneacha na n-iarrthóirí do phost an Ombudsman an 23 Deireadh Fómhair 2019. In ord aibítre, is iad na hiarrthóirí sin ná:


  • Giuseppe Fortunato, Ombudsman réigiún Campania san Iodáil
  • Julia Laffranque, breitheamh Eastónach ar an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine
  • Nils Muižnieks, Laitviach agus iarchoimisinéir Chomhairle na hEorpa le haghaidh chearta an duine
  • Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach reatha agus iar-Ombudsman na hÉireann
  • Cecilia Wikström, iarfheisire Eorpach ón tSualainn.

Toghchán


Roghnaítear an tOmbudsman Eorpach as measc daoine ar saoránaigh den Aontas iad, agus a chomhlíonann na coinníollacha is gá chun an oifig bhreithiúnachta is airde ina dtír féin a fheidhmiú nó a bhfuil inniúlacht agus taithí aitheanta acu chun dul i mbun dhualgais an Ombudsman.


Bhí ar iarratasóirí tacaíocht a bheith acu ó 40 feisire Eorpach ar a laghad, ar náisiúnaigh iad de dhá bhallstát ar a laghad. B’éigean ainmniúcháin a chur chuig Uachtarán Pharlaimint na hEorpa tráth nach déanaí ná an 30 Meán Fómhair 2019.

Amlíne 
  • 30 Meán Fómhair 2019: an dáta deiridh d'iarrthóirí 
  • 23 Deireadh Fómhair 2019: fógraíodh ainmneacha na n-iarrthóirí inghlactha  
  • 3 Nollaig 2019: éisteachtaí poiblí sa choiste um achainíocha 
  • 16-19 Nollaig 2019: vóta le linn pháirtseisiún na Parlaiminte in Strasbourg (le deimhniú) 

Beidh ar na hiarrthóirí a gcuid tosaíochtaí a chur i láthair ag éisteacht phoiblí a thionólfaidh an coiste um achainíocha an 3 Nollaig. Meastar go ndéanfaidh Parlaimint na hEorpa an tOmbudsman nua a thoghadh le ballóid rúnda le linn an tseisiúin iomlánaigh in Strasbourg an 16-19 Nollaig.


Maidir leis an Ombudsman Eorpach


Imscrúdaíonn an tOmbudsman Eorpach gearáin faoi dhrochriar ag institiúidí an Aontais agus comhlachtaí eile AE. Féadfaidh saoránaigh nó cónaitheoirí i mballstát nó comhlachais nó gnólachtaí atá bunaithe san Aontas Eorpach gearáin a dhéanamh.


I measc na gcineálacha éagsúla drochriaracháin a imscrúdaíonn an tOmbudsman tá iompraíocht éagórach, idirdhealú, mí-úsáid cumhachta, easpa eolais nó diúltú é a sholáthar, moill mhíchuí agus nósanna imeachta míchearta. Déanann oifig an Ombudsman imscrúduithe a sheoladh mar fhreagairt ar ghearáin nó ar a tionscnamh féin.


Is í Parlaimint na hEorpa a thoghann an tOmbudsman Eorpach ar feadh téarma cúig bliana in-athnuaite. Cuireann an tOmbudsman tuarascáil bhliantúil faoi bhráid na bhfeisirí.