Físeán: mar a fheidhmíonn an seisiún iomlánach 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Agus iad mar bhuaicphointe ghníomhaíocht pholaitiúil Pharlaimint na hEorpa, is é atá sna suíonna iomlánacha ná toradh na hoibre a dhéantar ar bhonn coiste agus sna grúpaí polaitiúla.

Is í Parlaimint na hEorpa an t-aon tionól parlaiminteach ilnáisiúnta ar domhan agus is í an t-aon institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh atá tofa go díreach gach cúig bliana ag toghthóirí an Aontais.


Is é an seisiún iomlánach buaicphointe na míosa parlaimintí. Seo an uair a thagann na féisirí Eorpacha go léir le chéile i seomra tionóil na Parlaiminte. Tagann an 751 fheisire le chéile i Strasbourg i gcomhair 12 pháirtseisiún gach bliain. Ina theannta sin, tionóltar suíonna iomlánacha breise sa Bhruiséil chomh maith.


Bíonn na díospóireachtaí agus na vótaí iomlánacha ar siúl i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais - an Ghaeilge ina measc - rud a léiríonn tiomantas na Parlaiminte d’Aontas ilchineálach agus ilteangach.


Díospóireachtaí


Tugtar le chéile sna suíonna iomlánacha líon mór rannpháirtithe agus éilítear eagraíocht chríochnúil leo roimh ré. Dá bhrí sin, tarraingíonn Comhdháil na nUachtarán suas an clár oibre iomlánach. Tá an Chomhdháil comhdhéanta d’Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus de chathaoirligh na ngrúpaí polaitiúla.


Is faoi chathaoirleacht Uachtarán na Parlaiminte a bhíonn na suíonna iomlánacha. Tugann na 14 leas-uachtarán cúnamh don Uachtarán sa chúram sin, agus is féidir leo an chathaoirleacht a ghlacadh chucu féin.


Is ábhar imní don Pharlaimint i gcónaí freagairt do na forbairtí is déanaí in aon mhórshaincheist agus ní leasc léi a clár oibre a athrú chun iarraidh ar an Aontas gníomhú. Mar shampla ag an seisiún iomlánach is déanaí (Deireadh Fómhair 2019), rinne feisirí plé ar antoisceachas den eite dheis i bhfianaise ionsaí sceimhlitheoireachta in Halle na Gearmáine, ar ghníomhaíocht mhíleata na Tuirce in oirdheisceart na Siria, agus ar iarmhairtí fhéimheacht ghrúpa Thomas Cook ar earnálacha na turasóireachta agus an iompair.


Am labhartha


Baineann an chuid is mó d’fheisirí na Parlaiminte le grúpa polaitiúil, a bhfuil seacht díobh ann faoi láthair. Is de réir na gcritéar seo a leanas a dhéantar am labhartha a leithdháileadh sa seomra tionóil: déantar an chéad chodán den am labhartha a roinnt go cothrom i measc na ngrúpaí polaitiúla go léir, agus ansin codán eile a roinnt i measc na ngrúpaí i gcomhréir le líon iomlán a gcomhaltaí.


Leis an “nós imeachta um aird a tharraingt”, bíonn deis ag feisirí nach bhfuil am labhartha faighte acu óna ngrúpa óráid a dhéanamh ar feadh nóiméad amháin.


Chomh maith leis sin, féadfaidh an tUachtarán cead cainte a thabhairt d’fheisirí a léiríonn, trí chárta gorm a ardú, gur mian leo ceist nach mairfidh níos faide ná leath nóiméid a chur ar fheisire eile le linn óráid an fheisire sin. Is féidir leis an gcainteoir diúltú don cheist.


Vótaí


Is thart ar mheán lae de ghnáth a chaitear vótaí le linn an tseisiúin iomlánaigh. Téann an vótáil ar aghaidh go tapa de ghnáth. Bíonn ar fheisirí vótáil uaireanta ar na céadta leasú.


De ghnáth vótálann na feisirí trí lámh a chur in airde agus cinneann uachtarán an tsuí na tromlaigh i ngach cás. Má tá an taispeáint lámh doiléir, iarrfaidh an t-uachtarán vótáil leictreonach a bheith ann chun toradh níos beaichte a fháil.


Ní mór vótáil le glaoch rolla a ghlacadh má iarann grúpa de 40 feisire ar a laghad an tráthnóna roimh an vótáil. Sa chás sin, déantar an vóta aonair a chaith gach feisire a thaifeadadh agus a fhoilsiú murar iarradh vótáil trí bhallóid rúnda freisin.


Craoltar na seisiúin iomlánacha beo ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte. Bíonn taifeadtaí ar fáil chomh maith.