Le teacht sa Pharlaimint i rith 2020 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Sa bhliain atá amach romhainn, beidh ar Pharlaimint na hEorpa agus ar an gCoimisiún Eorpach na gealltanais a tugadh do mhuintir na hEorpa i gcomhthéacs thoghcháin 2019 a chomhlíonadh.

Agus laethanta saoire na Nollag tagtha chun clabhsúir beidh aghaidh á tabhairt arís ag feisirí na Parlaiminte ar na dúshláin is mó atá os comhair na hEorpa. I measc na gceisteanna is mó a bheidh ar chlár oibre na bhfeisirí san athbhliain ná an ghéarchéim aeráide agus buiséad fadtéarmach an Aontais. Beidh an caidreamh leis an Ríocht Aontaithe go mór chun tosaigh freisin, chomh maith le hobair chun aontas baincéireachta a bhunú san Eoraip.

An ghéarchéim aeráide

Beidh an comhrac i gcoinne na géarchéime aeráide go mór chun tosaigh ar chlár oibre na bhfeisirí i rith 2020. Chun a chinntiú go mbeidh an Eoraip ar an gcéad mhór-roinn aeráidneodrach ar domhan (faoi 2050), tá Comhaontú Glas fógartha ag an gCoimisiún Eorpach. Beidh feisirí na Parlaiminte ag obair ar bhearta nithiúla maidir le bia inbhuanaithe, marthanacht táirgí, lotnaidicídí, straitéis bhithéagsúlacht don bhliain 2030 chomh maith le pleananna chun astaíochtaí díobhálacha a laghdú sna hearnálacha eitlíochta agus loingis.


Buiséad fadtéarmach an Aontais


Leanfaidh an idirbheartaíocht maidir le buiséad an Aontais don tréimhse 2021-2027 ar aghaidh. Tá an Pharlaimint ag iarraidh go mbeidh buiséad infheistíochta ann a thiocfaidh le gealltanais pholaitiúla an Aontais agus le huaillmhianta an Aontais don tréimhse tar éis 2020, mar shampla a mhéid a bhaineann leis an gcomhrac i gcoinne na géarchéime aeráide, le taighde agus le cosaint na dteorainneacha seachtracha.


Seirbhísí digiteacha


Táthar ag súil leis go bhfoilseoidh an Coimisiún Eorpach togra maidir le hacht um sheirbhísí digiteacha chomh maith le togra eile maidir le hintleacht shaorga. Beidh feisirí ag iarraidh soiléiriú a thabhairt ar na ceisteanna dlíthiúla a bhaineann le hintleacht shaorga agus borradh a chur faoin infheistíocht in earnáil na hintleachta saorga.


Aontas baincéireachta


Léirigh an ghéarchéim bhaincéireachta i limistéar an euro an gá le córas airgeadais an Aontais Eorpaigh a chomhtháthú tuilleadh. I rith 2020, beidh feisirí Eorpacha ag obair ar mholtaí i dtaca le haontas baincéireachta a bhunú, lena n-áirítear scéim i dtaca le coigealtas a chosaint agus bearta cúltaca do bhainc a théann as gnó.


Comhaontuithe trádála


Caithfidh feisirí Eorpacha vóta ar chomhaontuithe trádála agus infheistíochta le Vítneam. Leis na comhaontuithe, is beag nach gcuirfí deireadh iomlán (99%) le dleachtanna custaim idir an dá pháirtí. Lena chois sin, leanfar d’idirbheartaíocht ar chomhaontuithe eile leis an Astráil agus an Nua-Shéalainn, leis an tSile, leis an Indinéis agus na hOileáin Fhilipíneacha, le Maracó agus leis an Túinéis, agus leis an tSín.


Sláinte


Sa chéad leath den bhliain seo, foilseofar plean gnímh an Choimisiúin Eorpaigh i dtaca le hailse a chomhrac. Déanfaidh feisirí Eorpacha mionscrúdú ar an bplean.

Tá bliain ghnóthach roimh an bParlaimint  

Cearta paisinéirí

Beidh feisirí Eorpacha ag obair chomh maith ar mholtaí nua chun cearta paisinéirí aeir agus iarnróid a nuashonrú. Ba mhian le feisirí borradh a chur faoi chearta paisinéirí faoi mhíchumas.


Méadú

Leanfar de na comhchainteanna le tíortha atá ag iarraidh bheith ina gcomhaltaí den Aontas Eorpach. Tá feisirí ag éileamh ar bhallstáit an Aontais tús a chur le cainteanna aontachais leis an Albáin agus an Macadóin Thuaidh mar go bhfuil na critéir ábhartha comhlíonta ag an dá thír.


Breatimeacht

Meastar go bhfágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach an 31 Eanáir 2020, ach d’fhéadfadh an tír an tAontas a fhágáil roimhe sin má dhéanann Parlaimint na hEorpa agus parlaimint Westminster an comhaontú um tharraingt siar a fhormheas.


Tar éis don chomhaontú um tharraingt siar teacht i bhfeidhm, rachaidh an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe i mbun idirbheartaíochta maidir leis an gcaidreamh a bheidh ann idir an dá pháirtí sa todhchaí.


Slándáil


Tá Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh i mbun idirbheartaíochta i láthair na huaire ar rialacha chun cosc a chur ar scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne. Tá na rialuithe sealadacha ag teorainneacha inmheánacha limistéar Schengen á bplé chomh maith.


Dearbhú Robert Schuman


Déanfar comóradh an 9 Bealtaine ar 70 bliain ó dhearbhú Robert Schuman.