Uachtaránacht Chomhairle AE ag an nGearmáin den 13ú huair: tuairimí na bhfeisirí 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Is ag an nGearmáin atá an uachtaránacht rothlach idir an 1 Iúil agus an 31 Nollaig 2020  

Ghlac an Ghearmáin le huachtaránacht na Comhairle an 1 Iúil. Roimh dhíospóireacht iomlánach an 8 Iúil faoin uachtaránacht, roinn feisirí a dtuairimí faoi thosaíochtaí na tíre linn.

Rinneadh tosaíochtaí na Gearmáine don uachtaránacht a phlé le linn díospóireachta sa Pharlaimint sa Bhruiséil an 8 Iúil. Bhí an Seansailéir Angela Merkel i láthair.


Is é mana na huachtaránachta ná “I gcomhar a chéile ar mhaithe le téarnamh na hEorpa”. Díreoidh uachtaránacht na Gearmáine go mór mór ar phaindéim Covid-19 a shárú. Beidh sé mar aidhm ag an uachtaránacht chomh maith teacht ar chomhaontú maidir le ciste téarnaimh agus buiséad an Aontais don tréimhse 2021-2027. Leagfar béim freisin ar bhearta aeráide, go mór mór an Comhaontú Glas don Eoraip.

Tosaíochtaí uachtaránacht na Gearmáine 
  • iarmhairtí ghéarchéim an choróinvíris a shárú ar mhaithe leis an téarnamh eacnamaíoch agus sóisialta 
  • Eoraip atá níos láidre agus níos nuálaí 
  • Eoraip atá cóir 
  • Eoraip atá inbhuanaithe 
  • Eoraip atá slán agus ag a bhfuil luachanna coiteanna 
  • Eoraip atá láidir ar fud na cruinne 

Rothlaíonn uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh ó bhallstát amháin go ceann eile gach sé mhí. I rith na tréimhse sé mhí sin, bíonn an uachtaránacht ina cathaoirleach ar chruinnithe ar gach leibhéal sa Chomhairle. Oibríonn na ballstáit a mbíonn an uachtaránacht acu as lámh a chéile i ngrúpaí de thrí. Is iad uachtaránachtaí na Gearmáine, na Portaingéile agus na Slóivéine atá san fhoireann trí uachtaránacht faoi láthair. Glacfaidh an Phortaingéil leis an uachtaránacht an 1 Eanáir 2021 agus cuirfear tús le huachtaránacht na Slóivéine an 1 Iúil 2021.


Ag tús mhí Iúil agus i mí Mheán Fómhair, tiocfaidh airí rialtais na Gearmáine os comhair coistí na Parlaiminte chun clár oibre na huachtaránachta a phlé. Roinn feisirí a dtuairimí faoi thosaíochtaí na tíre linn:

Daniel Caspary, Páirtí an Phobail Eorpaigh


“Is iad buiséad ilbhliantúil an Aontais 2021-2027 agus an ciste téarnaimh a shocróidh cé acu a thiocfaidh AE as géarchéim an choróinvíris agus é níos láidre nó nach dtiocfaidh. Tá taithí agus saineolas ag uachtaránacht na Gearmáine ar an gComhairle agus ag an Seansailéir Angela Merkel ar cheisteanna Eorpacha, rud atá ina dea-chomhartha do na chomhchainteanna conspóideacha agus deacra a bheidh ann.”


Jens Geier, Sóisialaithe agus Daonlathaithe


“Le moladh láidir an rialtais fheidearálaigh i dtaca le ciste téarnaimh, tá deis againn an Eoraip a dhéanamh níos féaráilte, níos sóisialta agus níos inbhuanaithe. I gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip, ba cheart don chiste téarnaimh infheistíochtaí inbhuanaithe i bhfuinneamh inathnuaite agus sa digitiú a chur chun cinn.”

An Seansailéir Angela Merkel sa Pharlaimint an 8 Iúil 2020  

Nicola Beer, Renew Europe


“Anois, ní mór go mbeidh sé de mhisneach ag an Eoraip atógáil a dhéanamh. I measc rudaí eile, déanfar an Ghearmáin a mheas ar cé acu a chuirfidh sí tús go sciobtha leis an téarnamh eacnamaíoch – a bhraithfidh ar an nuálaíocht agus ar ghnólachtaí beaga agus meánmhéide – nó nach gcuirfidh.”


Jörg Meuthen, Féiniúlacht agus Daonlathas


“Ba cheart don Ghearmáin an tAontas Eorpach a ghearradh siar d’fhonn go gcloífear leis na tascanna is tábhachtaí, agus ba chóir an buiséad a choimeád chomh híseal agus a d’fhéadfaí. Ní mór a chinntiú nach dtabharfar inniúlachtaí cánachais don Aontas Eorpach. Ina ionad sin, chun fíordhlúthpháirtíocht a léiriú, ba cheart saibhreas per capita na mballstát a chur san áireamh agus an t-athdháileadh airgeadais á shocrú.”


Sven Giegold, na Glasaigh/EFA


“Níl sos á ghlacadh ag an ngéarchéim aeráide mar gheall ar an gcoróinvíreas. I rith uachtaránacht na Gearmáine, ba cheart na comhchainteanna i dtaca le dlí aeráide AE a chur i gcrích, agus le spriocanna níos fearr ann ó thaobh gáis ceaptha teasa a laghdú.”


Helmut Geuking, Coimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa


“Agus an uachtaránacht ag an nGearmáin, tá súil agam go gcomhlíonfar an Ráthaíocht i dtaobh Leanaí faoi dheireadh agus go mbunófar sochar linbh Eorpach. Ní bheidh Eoraip láidir, shóisialta ann a bheidh in ann an fód a sheasamh i ndomhan domhandaithe go mbeidh teaghlaigh láidre againn.”


Martin Schirdewan, Grúpa Cónasctha GUE/NGL


“D’fhéadfadh an uachtaránacht an bhunchloch a leagan le haghaidh AE a bheidh bunaithe ar phrionsabal na dlúthpháirtíochta. Ba chóir do chách a sciar féin a íoc chun go mbeidh téarnamh eacnamaíoch agus sóisialta ann. Fágann sin gur cheart cáin dhigiteach, cáin chuimsitheach ar idirbhearta airgeadais agus cáin rachmais aon uaire do lucht an ard-rachmais a thabhairt isteach.”