InvestEU: clár infheistíochta an Aontais Eorpaigh 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Is é is aidhm don chlár InvestEU infheistíocht a spreagadh d’fhonn poist a chruthú, tacú leis an téarnamh iar-ghéarchéime, agus spriocanna aeráide agus digiteacha an Aontais a bhaint amach.

Ag an seisiún iomlánach an 9 Márta 2021, thug feisirí Eorpacha a gceadú le bunú InvestEU – clár infheistíochta an Aontais don tréimhse 2021-2027. Is é is aidhm don chlár rannpháirtíocht infheisteoirí poiblí agus príobháideacha in oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta a spreagadh trí ráthaíochtaí ó bhuiséad AE a chur ar fáil. Cuirfidh an clár leis an rath a bhí ar an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (EFSI) a bunaíodh sa bhliain 2015 d’fhonn aghaidh a thabhairt ar an mbearna infheistíochta san Eoraip i ndiaidh na géarchéime airgeadais agus eacnamaíche a thosaigh in 2008.


An aidhm a bhí ag an gClár Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha ná fás eacnamaíoch agus iomaíochas a spreagadh san Aontas Eorpach. Trí ráthaíocht a sholáthar do thionscadail ghnó agus bhonneagair, i gcomhar leis an mBanc Eorpach Infheistíochta, d’éirigh leis an gClár infheistíochtaí poiblí agus príobháideacha dar luach €546.5 billiún a shlógadh faoi dheireadh 2020.


Clár nua InvestEU


I bhfianaise phaindéim an choróinvíris agus spriocanna digiteacha agus aeráide an Aontais, tá dúshláin nua roimh an Eoraip. Chun infheistíochtaí a spreagadh, fostaíocht a chruthú agus geilleagar na hEorpa a chur ar ais ar a seanléim, beidh ráthaíocht bhuiséadach €26.2 billiún ag an gclár nua InvestEU, rud a chuirfidh ar chumas infheisteoirí infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail a bhfuil riosca níos airde ag gabháil leo.


Is é an Banc Eorpach Infheistíochta, a chuir an Ciste Eorpach le hAghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chun feidhme, an príomhchomhpháirtí infheistíochta do chur chun feidhme an chláir nua InvestEU. Ina theannta sin, beidh rochtain dhíreach ag bainc náisiúnta agus ag institiúidí airgeadais idirnáisiúnta ar ráthaíocht an Aontais.


Inbhuanaitheacht, gnólachtaí beaga, nuálaíocht


Táthar ag súil go spreagfar tuairim is €372 billiún d’infheistíochtaí le clár InvestEU, rud a chuirfidh leis an téarnamh iar-phaindéime agus a áiritheoidh go ndíreofar ar thosaíochtaí beartais an Aontais ag an am céanna – i réimsí na haeráide agus an dhigitithe, cuir i gcás. Beidh tíortha an Aontais in ann leas a bhaint as an gclár chun a bpleananna téarnaimh agus athléimneachta a chur chun feidhme. Lena chois sin, beidh siad in ann cuid dá gcistí struchtúracha a dhíriú chuig InvestEU.


Roinnfear ráthaíocht bhuiséadach InvestEU mar seo a leanas:

  • bonneagar inbhuanaithe: €9.9 billiún
  • taighde, nuálaíocht agus digitiú: €6.6 billiún
  • gnólachtaí beaga agus meánmhéide: €6.9 billiún
  • infheistíocht shóisialta agus scileanna: €2.8 billiún

Rannchuideoidh 30% ar a laghad de na hinfheistíochtaí faoi InvestEU le cuspóirí aeráide an Aontais agus tacófar go mór mór leis na réigiúin is mó a mbeidh drochéifeacht ag an aistriú glas orthu. Chomh maith leis sin, beidh ar thionscadail infheistíochta an prionsabal ‘ná déan aon dochar suntasach’ a chomhlíonadh.


San idirbheartaíocht leis an gComhairle, rinne feisirí na gcoistí um buiséid agus um ghnóthaí eacnamaíochta a áirithiú go gcuirfear tacaíocht chaipiteal ar fáil do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide a raibh tionchar ag an bpaindéim orthu.


Amharc ar an bhfíseán thuas chun tuilleadh a fhoghlaim faoin gclár infheistíochta nua.