Ar chlár oibre na bhfeisirí ag seisiún iomlánach mhí Aibreáin 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Cuirfear an comhaontú trádála agus comhair leis an Ríocht Aontaithe chun vóta an 27 Aibreán. Caithfidh feisirí vóta freisin ar thogra i dtaca le Deimhniú Glas Digiteach a chruthú.

Tá togra curtha i láthair ag an gCoimisiún Eorpach maidir le Deimhniú Glas Digiteach a chruthú chun taisteal sábháilte a éascú laistigh den Aontas i rith na paindéime. I vóta agus i ndíospóireacht iomlánach an 28 Aibreán leagfaidh feisirí Eorpacha a seasamh amach maidir leis an togra. Cruthúnas digiteach a bheadh sa Dheimhniú Glas go bhfuil duine vacsaínithe in aghaidh Covid-19, go bhfuil toradh tástála diúltach faighte acu nó go bhfuil siad tagtha chucu féin ón víreas.

Tháinig an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe ar shocrú an 24 Nollaig 2020 maidir le comhaontú trádála agus comhair. Cuireadh i bhfeidhm ar bhonn sealadach é an 1 Eanáir 2021 ar feadh tréimhse theoranta ama, agus tiocfaidh an comhaontú i bhfeidhm go hoifigiúil tar éis do Pharlaimint na hEorpa é a cheadú. Cuirfear an comhaontú chun vóta an 27 Aibreán.

Agus an Eoraip ag déileáil le hiarmhairtí eacnamaíocha agus sóisialta ráig an choróinvíris, bainfidh níos mó tábhachta ná riamh le hinfheistíocht ó bhuiséad an Aontais. Ag seisiún iomlánach mhí Aibreáin caithfidh feisirí vóta ar bhunú roinnt clár AE atá ceaptha geilleagar na hEorpa a chur ar ais ar a sheanléim sa tréimhse 2021-2027. I measc na gclár a chuirfear chun vóta tá an clár taighde agus nuálaíochta Fís Eorpach, LIFE (clár an Aontais don chomhshaol agus do ghníomhú ar son na haeráide), an Eoraip Dhigiteach, an Sásra um Chosaint Shibhialta, an Ciste Eorpach Cosanta, clár spáis an Aontais agus an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú.

Caithfidh feisirí vóta ar bhunú roinnt clár infheistíochta atá ceaptha geilleagar na hEorpa a chur ar ais ar a sheanléim  

A bhuí le rialacha nua maidir le cearta paisinéirí iarnróid a chuirfear chun vóta an 29 Aibreán, beidh cúnamh níos fearr ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas chomh maith le cúiteamh níos airde i gcás moilleanna.

De réir rialacha nua chun ábhar sceimhlitheoireachta ar líne a chomhrac a chuirfear chun vóta an 29 Aibreán, bheadh ar chuideachtaí idirlín ábhar sceimhlitheoireachta a bhaint (nó rochtain ar an ábhar a chosc) laistigh d’uair an chloig.

Déanfaidh feisirí plé an tseachtain seo ar na forbairtí is déanaí sa chaidreamh idir an tAontas agus an Rúis, lena n-áirítear gabháil Aleksei Navalny. Déanfar plé freisin ar an gcaidreamh leis an Tuirc agus ar na smachtbhannaí a chuir rialtas na Síne le déanaí ar roinnt eintiteas agus polaiteoirí ón Eoraip. Lena chois sin, cuirfear rún chun vota le moltaí maidir le conas caidreamh an Aontais leis an India a neartú.

Chomh maith leis sin, caithfidh feisirí vóta ar rún maidir le clár trédhearcachta éigeantach a bhunú chun stocaireacht a dhéantar ar institiúidí an Aontais a rialú. Leagfaidh feisirí amach a seasamh i dtaca le hathchóiriú ar an mbeartas cánach domhanda. I vóta eile, cuirfidh feisirí Eorpacha in iúl gur cheart don earnáil mhuirí a bheith neodrach ó thaobh na haeráide de faoi lár an chéid.

An bhfuil tuairimí agat faoi na ceisteanna seo nó faoi cheisteanna eile atá ar chlár oibre na Parlaiminte? Cuir do bharúil chun tosaigh anseo!