An t-athrú aeráide 
Bearta práinneacha chun dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide 

Sochaí  An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   

Faigh amach anseo faoina bhfuil ar siúl ag feisirí na Parlaiminte sa chomhrac i gcoinne athrú na haeráide

Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

Ailt 

Ailt 

       

Mar gheall ar ghníomhaíochtaí daonna amhail talamhúsáid agus truailliú, tá meath nach bhfacthas a leithéid riamh cheana ag teacht ar speicis ainmhíocha agus plandaí.

Físeáin 

Ailt 

Ailt 

Físeáin 

Ailt 

       

Saincheist thábhachtach is ea an t-athrú aeráide a bhfuil an uile dhuine faoina hanáil. Caith súil ar ár ngrafaic faisnéise le neart eolais faoin gcomhrac domhanda i gcoinne athrú aeráide.

Ailt 

       

D’fhéadfadh an t-athrú aeráide tionchar níos mó a imirt ar mhná agus uaireanta is mó an seans go bhfaighidh siad bás de bharr athrú na haeráide. Tuilleadh san alt thíos.

       

De bharr athrú na haeráide tá bealaí nua loingseoireachta tagtha ar an bhfód i réigiún an Artaigh, bealaí ar féidir a bheith inseolta leathchuid den bhliain faoi 2035. Is léir anois freisin go bhfuil ag géarú ar an iomaíocht d’acmhainní nádúrtha sa réigiún. Thug feisirí Eorpacha a gceadú an 16 Márta le tuarascáil ar an ábhar. Iarrtar sa tuarascáil ar an Aontas Eorpach gníomhú go sciobtha chun éiceachóras an Artaigh a chosaint agus stop a chur le míleatú.

       

De bharr athrú na haeráide tá bealaí nua loingseoireachta tagtha ar an bhfód i réigiún an Artaigh, bealaí ar féidir a bheith inseolta leathchuid den bhliain faoi 2035. Is léir anois freisin go bhfuil ag géarú ar an iomaíocht d’acmhainní nádúrtha sa réigiún. I vóta sa Pharlaimint an 31 Eanáir, d’iarr feisirí na gcoistí um an gcomhshaol agus um ghnóthaí eachtracha ar an Aontas Eorpach gníomhú go sciobtha d’fhonn éiceachóras an Artaigh a chosaint agus stop a chur le míleatú. Tuilleadh san fhíseán.

Ailt 

       

I vóta an 4 Deireadh Fómhair thug feisirí a gceadú le daingniú Chomhaontú Pháras. Don chéad uair, le daingniú an Aontais, tháinig comhaontú maidir le hathrú aeráide i bhfeidhm atá ina cheangal de réir dlí. Anois tá ceannairí idirnáisiúnta ag teacht le chéile ag an gcomhdháil COP22 in Marrakech d’fhonn cur i ngníomh an chomhaontaithe a phlé. Tá 12 fheisire i láthair ag na comhchainteanna an tseachtain seo, is é an feisire Iodálach Giovanni La Via atá i gceannas ar thoscaireacht na Parlaiminte.

       

Tháinig ceannairí idirnáisiúnta le chéile ag an gcomhdháil COP22 in Marrakech an 7-18 Samhain d’fhonn cur i ngníomh Chomhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide a phlé. Bhí 12 fheisire i láthair ag na comhchainteanna agus ba é an feisire Iodálach Giovanni La Via a bhí i gceannas ar thoscaireacht na Parlaiminte. Tháinig 197 dtír ar chomhaontú ag deireadh na comhdhála maidir lena dtiomantas don chomhrac i gcoinne athrú na haeráide. Tuilleadh faisnéise san agallamh thíos leis an Uasal La Via.

       

Is ceist thábhachtach é an t-athrú aeráide a bhfuil an uile dhuine faoina anáil. Ag comhdháil i bPáras anuraidh thug 195 thír a gcuid tacaíochta le comhaontú nua domhanda faoin bhfadhb. Cuireadh daingniú an chomhaontaithe ar leibhéal AE chun vóta sa Pharlaimint an 4 Deireadh Fómhair agus Ardrúnaí na Náisiún Aontaithe Ban Ki-moon i láthair. Don chéad uair, le daingniú an Aontais, tiocfaidh comhaontú maidir le hathrú aeráide i bhfeidhm a bheidh ina cheangal de réir dlí.

       

I vóta sa Pharlaimint an 4 Deireadh Fómhair thug feisirí Eorpacha a gceadú le daingniú Chomhaontú Pháras um athrú aeráide. Don chéad uair, le daingniú an Aontais, tiocfaidh comhaontú maidir le hathrú aeráide i bhfeidhm a bheidh ina cheangal de réir dlí. Bhí Ardrúnaí na Náisiún Aontaithe Ban Ki-moon i láthair ag an vóta stairiúil, mar aon le hUachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Jean-Claude Juncker agus Uachtarán COP21 Ségolène Royal. Vótáil 610 feisire ‘Tá’, 38 ‘Níl’ agus staon 31 feisire ón vóta.

Ailt 

       

Go deimhin, tá Parlaimint na hEorpa ina ceann feadhna a mhéid a bhaineann leis an bhfreagairt dhomhanda ar athrú aeráide. Bean amháin nach bhfuil amhras ar bith uirthi faoi thromchúis na ceiste ná iar-uachtarán na hÉireann Máire Mhic Róibín. Agus í i mbun cuairte ar an bParlaimint an tseachtain seo ina ról nua mar Thoscaire Speisialta na Náisiún Aontaithe um Athrú Aeráide rinne sí iarracht polaiteoirí na hEorpa a ghríosú chun ceannaireacht a thaispeáint ar an ábhar.

       

Thángthas ar chomhaontú stairiúil maidir leis an athrú aeráide i bPáras an 12 Nollaig. Bhí 15 fheisire de chuid na Parlaiminte i láthair ag comhdháil COP21 agus ba é an feisire Iodálach de chuid Pháirtí an Phobail Eorpaigh Giovanni La Via a bhí i gceannas ar an toscaireacht. Ag labhairt dó an tseachtain seo, dúirt sé go bhfuil an Pharlaimint réidh reachtaíocht nua a chur i bhfeidhm a bheidh ar aon dul leis an gcomhaontú nua seo.

       

Beidh ceannairí idirnáisiúnta ag teacht le chéile i bPáras i mí na Nollag d’fhonn teacht ar chomhaontú chun astaíochtaí a laghdú tar éis 2020. Ó Chóbanhávan go Doha go Kyota ní hé COP21 an chéad chruinniú mullaigh a bhfuil sé mar aidhm aige dul i ngleic leis an athrú aeráide. An tseachtain seo beidh feisirí ag vótáil ar mholadh chun a chinntiú go ndaingneofar comhaontú Doha roimh dheireadh na bliana seo. Leagtar amach cuspóirí 2020 maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa sa chomhaontú sin.

       

Cuirfear tús leis an 21ú Comhdháil na bPáirtithe (COP 21) maidir leis an athrú aeráide an 30 Samhain i bPáras na Fraince. Cloch mhíle stairiúil a bheidh ann sna hiarrachtaí dul i ngleic leis an téamh domhanda agus beidh 15 fheisire i láthair agus iad ag súil go dtiocfaidh na ceannairí rialtais ar chomhaontú domhanda a mbeidh na comhpháirtithe uile in ann glacadh leis. Déanfar seasamh na Parlaiminte roimh chomhdháil Pháras a phlé le linn an tseisiúin iomlánaigh an 14 Deireadh Fómhair.

Ailt 

       

Bhí Lá Domhanda an Chomhshaoil ar siúl an 5 Meitheamh. Tionóltar an lá chun feasacht an phobail a fheabhsú agus chun daoine a ghríosadh páirt a ghlacadh sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide. Tá Parlaimint na hEorpa ina ceann feadhna a mhéid a bhaineann leis an bhfreagairt dhomhanda ar athrú aeráide trí reachtaíocht nua a rith a chabhróidh le srian a chur ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa agus an AE a stiúradh i dtreo eacnamaíocht íseal-charbóin.

       

Beidh ceannairí idirnáisiúnta ó thart ar 200 tír ag teacht le chéile i bPáras an 29 Samhain go dtí an 11 Nollaig d'fhonn teacht ar chomhaontú chun astaíochtaí a laghdú tar éis 2020. Táthar ag súil go nglacfaidh an oiread tíortha is féidir páirt sa chomhaontú agus go mbeidh Comhdháil Pháras 2015 mar chloch mhíle stairiúil chun gníomhaíocht dhomhanda a fheabhsú agus chun dlús a chur faoin aistriú domhanda go sochaí ísealcharbóin. Tuilleadh faoi ról na Parlaiminte ar fáil san alt seo.