Bearta AE chun tionchar athrú na haeráide a mhaolú 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Cosnaíonn allmhairí fuinnimh an Aontais Eorpaigh thart ar €350 billiún gach bliain (Grianghraf: Ezra Comeau-Jeffrey, Unsplash)  

Tosaíocht don Pharlaimint is ea dul i ngleic le hathrú aeráide. Ach céard iad bearta na bhfeisirí chun tionchar athrú na haeráide a mhaolú?

Tá an tAontas Eorpach sa tríú háit ar domhan a mhéid a bhaineann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa (tar éis na Síne agus na Stát Aontaithe). Maidir leis na hearnálacha is mó óna eascraíonn astaíochtaí an Aontais, tá earnáil an fhuinnimh i bhfad chun cinn le 78% d’astaíochtaí an Aontais (sa bhliain 2015), áirítear san fhigiúr sin an earnáil iompair le thart ar aon trian de na hastaíochtaí ar fad.

De réir spriocanna an Aontais ón mbliain 2008, caithfear astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 20% faoi 2020 le hais leibhéil 1990. Sa bhliain 2015, bhí laghdú 22% tagtha cheana féin ar astaíochtaí le hais leibhéil 1990.

► Athrú aeráide san Eoraip: fíricí agus figiúirí

 

Ó 2014, mar gheall ar chomhaontú aeráide Pháras, tá sprioc nua ag an Aontas Eorpach: astaíochtaí a laghdú 40% ar a laghad faoi 2030 (i gcomparáid le leibhéil 1990).

Chun astaíochtaí ó stáisiúin chumhachta agus ó earnáil na tionsclaíochta a laghdú, tá an tAontas Eorpach tar éis scéim AE maidir le trádáil astaíochtaí (ETS) a chur ar bun.

Leis an rialachán maidir le comhroinnt díchill leagtar amach spriocanna atá ceangailteach do laghdú astaíochtaí in earnálacha nach dtagann faoi raon feidhme na scéime i ndáil le trádáil astaíochtaí. Tá tionchar ag an rialachán ar na hearnálacha iompair (seachas eitlíocht agus loingseoireacht idirnáisiúnta), talmhaíochta, tógála agus dramhaíola go príomha. Déantar spriocanna na mballstát a ríomh ar bhonn olltáirgeachta intíre.

Tá ról tábhachtach ag foraoisí sa chomhrac i gcoinne athrú na haeráide freisin, agus tá feisirí Eorpacha ag iarraidh a chinntiú nach bhfuil tionchar ag an dífhoraoisiú ar astaíochtaí.

► Astaíochtaí carbóin a laghdú: spriocanna agus bearta an Aontais Eorpaigh

 

Siar sa bhliain 2016, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach moltaí maidir le fuinneamh glan a bhfuil sé mar aidhm acu an t-athrú aeráide a chomhrac, spleáchas an Aontais Eorpaigh ar thíortha eile do sholáthairtí fuinnimh a laghdú, agus cabhrú le hEorpaigh a bhfuinneamh glas féin a ghiniúint.

Chun spriocanna aeráide an Aontais a chomhlíonadh, tá sprioc cheangailteach ag an Aontas Eorpach freisin maidir le héifeachtúlacht fuinnimh AE de 32.5% a bhaint amach faoi 2030.

► Athrú aeráide a chomhrac: úsáid fuinnimh in-athnuaite a chur chun cinn