Grafaic faisnéise: astaíochtaí ó eitleáin agus ó longa 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Tá astaíochtaí gás ceaptha teasa ón eitlíocht idirnáisiúnta i ndiaidh méadú faoi dhó le 20 bliain anuas, agus tá méadú tagtha freisin ar astaíochtaí earnáil an loingis.

Cé go bhfuil eitlíocht agus muiriompar idirnáisiúnta freagrach as níos lú ná 3.5% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa an Aontais Eorpaigh, is iad na foinsí astaíochtaí is mó fás ó thaobh athrú aeráide de.

An phríomhchúis leis seo ná an méadú atá tagtha ar líon na bpaisinéirí chomh maith leis an mborradh atá tagtha faoin trádáil. I rún roimh an gcomhdháil aeráide COP25 i Maidrid i Nollaig 2019, chuir feisirí Eorpacha in iúl go bhfuil gá le níos mó uaillmhéine maidir le hastaíochtaí ó eitlíocht agus ó mhuiriompar a laghdú, mar shampla trí chur le bearta margadhbhunaithe chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a ghearradh.

Tuilleadh fíricí agus figiúirí maidir le hathrú aeráide

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim  

Le 20 bliain anuas, tá méadú beagnach 130% tagtha ar astaíochtaí ón eitlíocht idirnáisiúnta, agus 32% ar astaíochtaí ó mhuiriompar idirnáisiúnta. In ainneoin feabhsaithe ar ídiú breosla, faoi lár an cheid, táthar ag súil leis go mbeidh astaíochtaí eitleáin idir 7 agus 10 uair níos airde ná mar a bhí sa bhliain 1990, agus go dtiocfaidh méadú 50-250% ar astaíochtaí ó longa.

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim  

Is é fás tráchta an chúis is mó le méadú na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa ón eitlíocht agus ó mhuiriompair idirnáisiúnta. Tá líon na n-aerphaisinéirí i ndiaidh méadú faoi thrí ó 1993, agus tá ardú suntasach tagtha ar thrádáil idirnáisiúnta mhuirí sa tréimhse chéanna.

Lena scéim maidir le trádáil astaíochtaí, tá bearta déanta ag an Aontas Eorpach chun astaíochtaí earnáil na heitlíochta a laghdú. I vóta an 16 Meán Fómhair 2020, chuir feisirí in iúl gur cheart go mbeadh an earnáil mhuirí mar chuid den chóras seo agus gur cheart iallach a chur ar an earnáil astaíochtaí CO2 a laghdú ar a laghad 40% faoi 2030. Anois, faoi rialacha Eorpacha agus domhanda, tá dualgas ar úinéirí longa móra eolas a sholáthar maidir le hastaíochtaí carbóin óna longa agus maidir lena n-ídiú breosla.

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim  

Tá an tAontas ag obair chomh maith leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta chun beart domhanda, margadhbhunaithe a chur i bhfeidhm, darb ainm Corsia, a ligfeadh d’aerlínte cúiteamh a dhéanamh ar a n-astaíochtaí trí infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail ghlasa, mar shampla trí chrainn a chur.

I vóta an 27 Aibreán 2021, thug feisirí a gceadú le bearta teicniúla agus oibríochtúla chun go mbeadh muiriompar níos éifeachtúla agus níos glaine ann.