Comhaontú Glas don Eoraip: Aontas aeráidneodrach agus inbhuanaithe 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Tá feisirí ag iarraidh go mbeidh an Comhaontú Glas ag croílár phacáiste téarnaimh Covid-19 an Aontais, d’fhonn Eoraip aeráidneodrach a bhaint amach.

Nuair a tháinig moill ar ghníomhaíocht eacnamaíoch le linn phaindéim Covid-19, tháinig laghdú ar astaíochtaí carbóin, ach bhuail cúlú eacnamaíochta an tAontas. D’éiligh feisirí an 15 Bealtaine 2020 plean téarnaimh uaillmhianach leis an Chomhaontú Glas i gcroílár aige.


Mar fhreagairt, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach plean téarnaimh €750 billiún, Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh. Tá sé mar aidhm ag an phlean – in éineacht le buiséad fadtéarmach an Aontais, atá le faomhadh fós ag na ballstáit agus ag feisirí – Eoraip níos glaise, níos digití agus níos inbhuanaithe a thógáil, agus í a ullmhú i gcás géarchéimeanna eile a bheidh ann amach anseo amhail an ghéarchéim aeráide.


I mí na Samhna 2019, d’fhógair feisirí éigeandáil aeráide, ag iarraidh ar an Choimisiún an sprioc i dtaca leis an mhéadú ar an mheánteocht dhomhanda a theorannú go 1.5°C a chur chun cinn i mbeartais uile an Aontais. 


Mar fhreagra, d’fhoilsigh an Coimisiún an Comhaontú Glas don Eoraip, treochlár d’fhonn aeráidneodracht a bhaint amach in AE faoi 2050.


Tuilleadh maidir le spriocanna aeráide an Aontais

Na chéad chéimeanna faoin chomhaontú glas


Ag maoiniú an aistrithe ghlais


I mí Eanáir 2020, d’fhoilsigh an Coimisiún plean infheistíochta don Chomhaontú Glas, straitéis d’fhonn €1 trilliún ar a laghad a mhealladh ó fhoinsí poiblí agus príobháideacha as seo go ceann deich bliana. 


Mar chuid den phlean infheistíochta, tá sé mar aidhm ag an Sásra um Aistriú Cóir tionchar socheacnamaíoch an aistrithe a mhaolú do na hoibrithe agus na pobail is mó a bheidh thíos leis an aistriú. I mí Bealtaine 2020, mhol an Coimisiún saoráid iasachta san earnáil phoiblí chun tacú le hinfheistíocht ghlas i réigiúin a bhraitheann ar bhreosla iontaise, rud atá le faomhadh fós ag feisirí.  


Tháinig idirbheartaithe na Parlaiminte agus na Comhairle ar chomhaontú maidir le foinsí nua ioncaim a chur i bhfeidhm d’fhonn an buiséad agus an plean téarnaimh a mhaoiniú, mar shampla ón chóras trádála astaíochtaí agus ó shásra coigeartaithe carbóin ar theorainneacha a chuirfeadh tobhach ar iompórtálacha áirithe.


Chun infheistíocht sa ghníomhaíocht inbhuanaithe a spreagadh, agus chun stop a chur le “snas glas” – nuair a mhargaítear táirge mar cheann atá neamhdhíobhálach don timpeallacht, nuair is amhlaidh i ndáiríre nach gcomhlíonann sé caighdeáin bhunúsacha chomhshaoil – ghlac feisirí reachtaíocht úr maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe an 18 Meitheamh 2020.

An Ciste um Aistriú Cóir agus an t-aistriú glas sna réigiúin


An aeráidneodracht sa dlí


I mí Márta 2020, d’fhoilsigh an Coimisiún togra le haghaidh an Dlí Aeráide Eorpach, lena chinntiú go mbeidh an tAontas Eorpach neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. I mí Eanáir, bhí cuspóirí laghdaithe ó thaobh astaíochtaí de éilithe ag feisirí a bhí ní b’uaillmhianaí ná cuspóirí an Choimisiúin.


Ghlac feisirí mandáid idirbheartaíochta na Parlaiminte maidir leis an dlí aeráide i mí Dheireadh Fómhair 2020, ag seasamh le sprioc 2050 ó thaobh aeráidneodrachta de agus le sprioc laghdaithe 60% sna hastaíochtaí faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 1990 – sprioc atá níos uaillmhianaí ná 55%, mar a bhí molta ag an Choimisiún i dtús báire, agus ná 40%, an sprioc reatha.


Rachaidh ionadaithe na Parlaiminte agus na Comhairle i mbun idirbheartaíochta maidir leis an téacs deiridh – atá le faomhadh ag an dá institiúid – nuair a thiocfaidh ballstáit na Comhairle ar sheasamh comhaontaithe maidir leis an dí aeráide.


Grafaic faisnéise: tuilleadh maidir leis an idirbheartaíocht aeráide

I mí Márta 2020, d’fhoilsigh an Coimisiún an straitéis Eorpach maidir le tionsclaíocht, ar plean é chun deimhin a dhéanamh de go mbeidh gnólachtaí na hEorpa ar thús cadhnaíochta de réir mar a thugaimid aghaidh ar ré nua ghlas agus dhigiteach. I mí na Samhna 2020, d’iarr feisirí an togra a leasú mar fhreagairt ar thionchar na paindéime ar an earnáil tionsclaíochta. Tá feisirí ag iarraidh go dtacódh an tAontas leis an earnáil le linn tréimhse théarnaimh i dtús báire, agus go ndíreofaí ar chlaochlú agus ar neamhspleáchas ina dhiaidh sin. 


Toisc go bhfuil os cionn 20 milliún fiontar beag agus meánmhéide san Aontas – agus gur ionann iad agus 99% de ghnólachtaí, agus dhá phost as trí phost san earnáil phríobháideach – d’fhoilsigh an Coimisiún straitéis úr maidir le fiontair bheaga agus mheánmhéide chomh maith, d’fhonn nuálaíocht a spreagadh, constaicí maorlathacha a bhaint agus rochtain ar mhaoiniú a éascú.


Tuilleadh maidir leis an straitéis tionsclaíochta


Ag cur leis an gheilleagar ciorclach


Anuas air sin, d’fhoilsigh an Coimisiún plean gníomhaíochta don gheilleagar ciorclach i mí Márta, d’fhonn próisis geilleagair chiorclaigh a chur chun cinn, tomhaltas inbhuanaithe a spreagadh, agus dramhaíl a laghdú. Díreofar ar:

  • earraí leictreonacha agus ríomhaireachta
  • cadhnraí agus feithiclí 
  • pacáistíocht agus plaistic 
  • teicstílí
  • tógáil agus foirgnimh
  • an biashlabhra

Tuilleadh maidir le bearta AE chun geilleagar ciorclach a chruthú agus dramhaíl phlaisteach a chomhrac


Córas bia inbhuanaithe


Tá an earnáil bhia ina cúis mhór le hathrú aeráide. Cé go bhfuil laghdú 20% tagtha ar astaíochta gás ceaptha teasa ó thalmhaíocht Eorpach ó bhí 1990 ann, tá sé seo fós mar chúis le 10% d’astaíochtaí (le 70% de mar gheall ar ainmhithe). 


I mí Bealtaine 2020, foilsíodh an straitéis “Ón bhFeirm go dtí an Forc” d’fhonn córas bia a bhaint amach atá níos inbhuanaithe, níos cothroime agus níos sláintiúla, agus a chosnódh slí bheatha na bhfeirmeoirí chomh maith. Tá slabhra an tsoláthair bia ar fad i gceist leis an phlean: tá de rún aige laghdú 50% a dhéanamh ar úsáid na lotnaidicídí agus ar dhíolacháin frithmhiocróbach; laghdú 20% a dhéanamh ar úsáid na leasachán; agus feirmeoireacht orgánach a chur chun cinn.


Tuilleadh maidir le hiarmhair lotnaidicídí sa bhia

Caomhnú na bithéagsúlachta


Tá sé de rún ag an Aontas dul i ngleic le meath na bithéagsúlachta chomh maith, leis an ochtú cuid de speicis an domhain i mbaol a ndíothaithe. I mí Bealtaine, foilsíodh straitéis bhithéagsúlachta an Aontais, straitéis arb é is aidhm di acmhainní nádúrtha leochaileacha ár bpláinéid a chosaint, mar shampla trí:

  • líon na limistéar faoi chosaint a mhéadú
  • meath na bpailneoirí a chomhrac
  • trí bhilliún crann a chur faoi 2030
  • €20 billiún a chur ar fáil don bhithéagsúlacht gach bliainI bhfianaise an róil bhunriachtanaigh atá ag foraoisí maidir le hionsú agus cúiteamh astaíochtaí carbóin, tá feisirí ar son fhoraoiseacht inbhuanaithe. Aithníonn siad ról na foraoiseachta maidir le poist a chruthú i gceantair tuaithe, agus gur cheart don Aontas foraoisí an domhain a chosaint agus a athbhunú. 


Tuilleadh maidir le bearta aeráide AE