Ag tacú le saol cultúrtha an Aontais Eorpaigh le linn thréimhse seo Covid-19 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Tá drochthionchar tar éis a bheith ag na srianta dianghlasála atá i bhfeidhm ar fud an Aontais Eorpaigh ar an earnáil chultúrtha.

Mar gheall ar dhúnadh na bpictiúrlann, na n-amharclann agus na n-ionad ceoil, mar aon leis an stad tobann i ndíolachán ticéad, tá saol cultúrtha na hEorpa buailte go mór le drochiarmhairtí Covid-19. Chomh maith leis sin, cuireadh féilte, comhdhálacha, taispeántais ar ceal nó ar athlá, agus cuireadh léiriúcháin theilifíse agus scannáin ar an méar fhada.


I vóta an 17 Aibreán, dhírigh feisirí Eorpacha ar iarmhairtí an choróinvíris ar na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha san Aontas, agus ar an ról tábhachtach atá acu inár ngeilleagar agus inár saol sóisialta. D’iarr siad ar AE agus ar na ballstáit tacaíocht a thabhairt do na hearnálacha.


Ag físchomhdháil na n-airí cultúir AE an 8 Aibreán, rinneadh plé ar thionchar na paindéime ar earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta mar aon le bearta féideartha ar an leibhéal Eorpach chun tacú leo.


cúnamh airgeadais breise á chur ar fáil do thíortha an Aontais chun cosaint a thabhairt do phoist agus d’oibrithe atá buailte ag ráig an choróinvíris, ach ós rud é go mbraitheann earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta ar líon mór oibrithe féinfhostaithe agus ar shaoroibrithe, go leor acu a bhí ag streachailt i bhfad roimh an ráig, tá éifeachtaí uafásacha i ndán do ghairmithe cruthaitheacha a bhfuil a sruthanna ioncaim laghdaithe gan choinne, agus nach bhfuil ach beagán tacaíochta acu anois ón gcóras sóisialta. Mar gheall air sin, tá feisirí an choiste um chultúr ag iarraidh go gcuirfí tacaíocht AE ar leith ar fáil chun cabhrú leis an earnáil teacht slán as an ngéarchéim.


I litir chuig an gCoimisinéir um an Margadh Inmheánach Thierry Breton agus chuig an gCoimisinéir um Chultúr Mariya Gabriel, chuir feisirí Eorpacha in iúl gur cheart úsáid a bhaint as an gclár maoinithe AE “An Eoraip Chruthaitheach” chun tacú le healaíontóirí nach bhfuil i dteideal tacaíocht a fháil ó scéimeanna náisiúnta. Tá siad ag iarraidh chomh maith borradh a chur faoi mhaoiniú don chlár “An Eoraip Chruthaitheach”, agus ionstraim airgeadais ad hoc a bhunú faoin gCiste Eorpach Infheistíochta chun maoiniú a chur ar fáil don earnáil.


Tuilleadh faisnéise: freagairt an Aontais Eorpaigh ar an gcoróinvíreas