An chaoi a bhfuil an tAontas ag tacú leis an Úcráin 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Agus an Úcráin á hionsaí ón Rúis, tá fonn ar an Aontas tacú le Cív agus naisc níos dlúithe a chruthú. Tá tuilleadh eolais anseo.

Cúlra


Ó d’éirigh an Úcráin as an Aontas Sóivéadach in 1991, tá fonn uirthi a conair féin a shaothrú, lena n-áirítear naisc níos dlúithe a chruthú leis an gcuid eile den Eoraip.


Tá teannas nach beag ag baint le caidreamh na hÚcráine leis an Rúis toisc go bhfuil rún daingean ag an Rúis an tíra choinneáil laistigh dá réimse tionchair. In 2014, rinne an Rúis an Chrimé a ionghabháil de shárú ar an dlí idirnáisiúnta, beart a cháin an tAontas go láidir. Tá cogadh hibrideach á fhearadh aici freisin i gcoinne na hÚcráine, lena n-áirítear brú eacnamaíoch agus ionsaithe bréagaisnéise.Comhaontú comhlachais


I mí Mheán Fómhair 2014, thug Parlaimint na hEorpa a toiliú don Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, comhaontú lena n-áirítear Comhaontú Domhain Cuimsitheach Saorthrádála. Leis an gcomhaontú sin, bunaíodh comhlachas polaitiúil agus comhtháthú eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin agus rinneadh foráil maidir le rochtain fhrithpháirteach saor in aisce ar an margadh.


Leis an gcomhaontú bunaíodh bunrialacha le haghaidh comhair i réimsí lena n-áirítear fuinneamh, iompar agus oideachas. Cuireadh de cheangal ar an Úcráin leis freisin athchóirithe a chur chun feidhme agus prionsabail an daonlathais, cearta an duine agus an smacht reachta a urramú.


Leis an gcomhaontú saorthrádála, rinneadh margaí an Aontais agus na hÚcráine a chomhtháthú go mór trí dhleachtanna ar allmhairí a dhíchur agus trí shrianta trádála eile a chosc, cé go bhfuil teorainneacha sonracha agus idirthréimhsí i gceist leo i réimsí íogaire, amhail trádáil i dtáirgí talmhaíochta.


Is é an tAontas príomh-chomhpháirtí trádála na hÚcráine, trádáil arb ionann í agus 40 % de thrádáil idirnáisiúnta na tíre sin.Víosa


I mí Aibreáin 2017, thacaigh Parlaimint na hEorpa le comhaontú chun saoránaigh na hÚcráine a dhíolmhú ó cheanglais an Aontais maidir le víosaí gearrfhanachta.

Féadfaidh Úcránaigh a bhfuil pas bithmhéadrach acu dul isteach san Aontas gan víosa ar feadh 90 lá in aon tréimhse 180 lá, chun cuairt a thabhairt ar ghaolta nó ar chairde, nó chun críocha gnó, ach gan dul ag obair. Tá an díolúine i bhfeidhm maidir le gach tír in AE, cé is moite d’Éirinn.Tacaíocht eile


tionscnaimh éagsúla de chuid an Aontais ann chun tacú le geilleagar na hÚcráine, chun cabhrú lena haistriú glas agus chun cabhrú leis an tír athchóiriú a dhéanamh.Ó 2014 i leith, chuir institiúidí airgeadais an Aontais os cionn EUR 17 mbilliún i ndeontais agus iasachtaí ar fáil chun tacú le hathchóirithe san Úcráin. Bhí coinníollacht ceangailte leis an gcúnamh airgeadais bunaithe ar dhul chun cinn na n-athchóirithe.


Ó 2015 i leith, tá níos mó ná 11,500 mac léinn Úcránach tar éis páirt a ghlacadh i gclár Erasmus+ a bhfuil an-tóir air san Aontas.


Infheistíonn an tAontas Eorpach i dtionscadail chun geilleagar na hÚcráine a spreagadh, lena n-áirítear tacaíocht dhíreach do 100,000 fiontar beag agus meánmhéide, cúnamh do níos mó ná 10,000 gnólacht i gceantair thuaithe agus cistí chun bonneagar TF poiblí a nuachóiriú.


Ó thús phaindéim Covid, tá breis agus EUR190 milliún curtha ar fáil ag an Aontas don Úcráin chun tacú le riachtanais láithreacha agus téarnamh socheacnamaíoch chomh maith le EUR1.2 billiún i gcúnamh macra-airgeadais. Tá breis agus 36 mhilliún de threalamh cosanta pearsanta curtha ar fáil ag AE, chomh maith le hotharcharranna, trealamh criticiúil leighis agus oiliúint d’fhoireann cúraim sláinte. I gcomhar leis an tsochaí shibhialta, cuireann an tAontas bia agus cógais ar fáil do theaghlaigh leochaileacha.

An 16 Feabhra 2022, d’fhormheasna Feisirí iasacht 1.2 billiún de chúnamh macrairgeadais chun cuidiú leis an Úcráin lena riachtanais airgeadais in 2022.Duais Sakharov


In 2018, bhronn an Pharlaimint a Duais Sakharov um Shaoirse Smaointeoireachta ar Oleg Sentsov. Cuireadh an stiúrthóir scannáin agus gníomhaí chearta an duine ón Úcráin i bpríosún mar gheall ar agóid a dhéanamh ar Chearnóg Neamhspleáchais Chív i gcoinne ionghabháil a Chrimé dúchais ag an Rúis, ach scaoileadh saor ó phríosún é an 7 Meán Fómhair 2019 mar chuid de shocrú malartaithe príosúnach idir an Rúis agus an Úcráin.An Rúis


Le míonna beaga anuas, tá a láithreacht mhíleata á forbairt ag an Rúis feadh theorainneacha na hÚcráine. I rún a glacadh i mí na Nollag 2021, d’iarr Feisirí ar an Rúis a cuid trúpaí atá ag bagairt ar an Úcráin a tharraingt siaragus dúirt siad nach mór do Mhoscó íoc go daor as go heacnamaíoch agus go polaitiúil as aon ionsaí. Chuir an Pharlaimint in iúl cheana féin gur cúis mhór imní di an méadú mór a tháinig ar arm na Rúise ag an teorainn leis an Úcráin agus sa Chrimé atá faoi fhorghabháil neamhdhleathach i rún a glacadh i mí Aibreáin 2021,


Chuaigh Feisirí de choiste gnóthaí eachtracha agus d’fhochoiste slándála agus cosanta na Parlaiminte ar mhisean aimsithe fíoras go dtí an Úcráin ón 30 Eanáir go dtí an 1 Feabhra 2022.

D’iarr na Feisirí freagairt aontaithe a bheith ann agus thacaigh siad leis an Úcráin i ndíospóireacht ar an gcaidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Rúis, ar shlándáil na hEorpa agus ar bhagairt mhíleata na Rúise i gcoinne na hÚcráine an 16 Feabhra 2022. D’eisigh Uachtarán na Parlaiminte, Roberta Metsola agus ceannairí na ngrúpaí polaitiúla ráiteas freisin faoin staid san Úcráin.

An 22 Feabhra, cháin Feisirí mór le rá go láidir an t-aitheantas a thug Uachtarán na Rúise, Vladimir Putin, do na limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais in Donetsk agus Luhansk, cúigí de chuid na hÚcráine, mar eintitis neamhspleácha.


Dhá lá ina dhiaidh sin, cháin Uachtarán na Parlaiminte Roberta Metsola agus ceannairí na ngrúpaí polaitiúla ionsaí míleata na Rúise ar an Úcráin faoi cheann roinnt uaireanta dó tarlú agus d’fhógair siad seisiún iomlánach speisialta an 1 Márta.Toscaireacht Pharlaimint na hEorpa san Úcráin