Comhaontú nua an Choimisiúin maidir le himirce agus tearmann pléite ag feisirí 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Radharc ar champa dídeanaithe Mória ar oileán Lésvos na Gréige tar éis dóiteáin a bhí ann i Meán Fómhair 2020  

Ag cruinniú an choiste um shaoirsí sibhialta an 24 Meán Fómhair 2020, rinne feisirí Eorpacha plé ar an gcomhaontú nua maidir le himirce agus tearmann atá foilsithe ag an gCoimisiún.

Lá i ndiaidh don Choimisiún Eorpach comhaontú nua maidir le himirce agus tearmann a fhógairt, tháinig Leas-Uachtarán na hinstitiúide Margaritis Schinas agus an Coimisinéir um Ghnóthaí Baile Ylva Johansson os comhair an choiste pharlaimintigh um shaoirsí sibhialta chun na moltaí nua a phlé le feisirí. Leis an gcomhaontú nua, tá an Coimisiún ag iarraidh “teacht ar chothromaíocht idir an fhreagracht agus an dlúthpháirtíocht”. Bhí roinnt d’fheisirí an choiste amhrasach, áfach, faoin difear a dhéanfaidh sé.


Le linn na díospóireachta le Schinas agus le Johansson, d’éiligh feisirí faisnéis nithiúil faoi conas a chuirfear an comhaontú i bhfeidhm ar an láthair. Bhí roinnt feisirí den tuairim gur dul chun cinn dearfach atá sa chomhaontú chun cabhrú leis na ballstáit sin atá ar an líne thosaigh. Chaith feisirí eile amhras ar chumas an phlean géarchéimeanna daonnúla, amhail an dóiteán ag campa Mória sa Ghréig an 8 Meán Fómhair, a chosc.


Bhí imní ar fheisirí eile faoin tionchar a bheidh ag na nósanna imeachta scagtha agus teorann ar chearta bunúsacha. Ba thrua le roinnt feisirí go leanfar le prionsabal rialachán Bhaile Átha Cliath, a fhágann go gcaithfidh imircigh clárú i mballstát an chéad teacht isteach agus is é an ballstát sin a bhíonn freagrach as iarratais a phróiseáil. Tá rialacha Bhaile Átha Cliath tar éis brú a chur go mór mór ar thíortha ar imeall an Aontais, an Ghréig cuir i gcás.


Príomhghnéithe thogra an Choimisiúin Eorpaigh

Tá an Coimisiún ag iarraidh go mbeidh nósanna imeachta níos fearr agus níos éifeachtaí ann. Moltar nós imeachta teorann comhtháthaithe ina mbeidh scagadh roimh theacht isteach lena gcumhdaítear seiceáil chéannacht na ndaoine uile a bheidh ag trasnú theorainneacha AE, seiceáil slándála agus sláinte, tógáil méarlorg agus clárú i mbunachar sonraí Eurodac


Leagtar amach ann nósanna imeachta níos tapa. Déanfar cinntí tapa faoi thearmann nó filleadh sa chaoi go mbeidh deimhneacht gan mhoill ag daoine ar féidir a gcás a scrúdú go pras, go mór mór i gcás na n-imirceach nach bhfuil aon cheart acu fanacht. Bunófar meicníocht monatóireachta neamhspleách d’fhonn a áirithiú go gcloífear le cearta bunúsacha.


Beidh na ballstáit in ann cinneadh a dhéanamh as a stuaim féin maidir le conas dlúthpháirtíocht a léiriú. Ar na bearta atá i gceist tá athshuí iarrthóirí tearmainn ón gcéad tír ar tháinig siad isteach inti nó freagracht a ghlacadh as filleadh daoine nach bhfuil aon cheart acu fanacht nó foirmeacha éagsúla tacaíochta oibríochtúla.


Beidh sé dlite ar thíortha AE de réir dlí cúnamh a thabhairt de réir a n-olltáirgeachta intíre agus a ndaonra. Cé go mbeidh an córas nua bunaithe ar an gcomhar agus ar fhoirmeacha tacaíochta solúbtha, beidh rannchuidiú níos déine á éileamh nuair a bheidh brú ar bhallstáit aonair.


Le moltaí an Choimisiúin beifear ag iarraidh freisin borradh a chur faoi chóras coiteann an Aontais maidir le filleadh imirceach. Cuirfear feabhas ar bhainistiú na dteorainneacha seachtracha agus neartófar an Garda Teorann agus Cósta Eorpach. Ina gcuid den chóras coiteann chomh maith beidh creat dlí níos éifeachtúla agus “Comhordaitheoir Filltí” nuacheaptha.


Chomh maith leis sin, beidh comhar níos fearr ann le tíortha neamh-AE chun go ndéanfar filleadh tapa agus chun go mbeidh tuilleadh bealaí dleathacha agus bearta daingne in aghaidh smuigléirí daoine ann. Glacfaidh an Coimisiún freisin plean gníomhaíochta nua cuimsitheach maidir le himeascadh agus le cuimsiú don tréimhse 2021-2024. Tiocfaidh rialachán nua maidir le bainistiú tearmainn agus imirce in áit rialachán Bhaile Átha Cliath.


An chéad chéim eile


Is faoi fheisirí na Parlaiminte agus faoin gComhairle a bheidh sé anois an reachtaíocht is gá chun beartas imirce coiteann de chuid an Aontais a thabhairt ar an saol a scrúdú agus a ghlacadh.


Tuilleadh léitheoireachta