Mórshonraí: sainmhíniú, buntáistí, dúshláin (grafaic faisnéise) 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Cad atá i gceist le mórshonraí? Cad iad na buntáistí agus na dúshláin a bhaineann leo do dhaoine, do ghnólachtaí agus don chomhshaol?

Tá méadú ag teacht ar úsáid na ngléasanna leictreonacha, agus tá próisis tháirgeachta níos digitithe ná riamh. Dá bharr seo, táirgtear méid ollmhór sonraí digiteacha sa gheilleagar ar bhonn laethúil, agus trí ghníomhaíochtaí pearsanta agus sóisialta idir daoine. Tá an Coimisiún ag súil leis go dtiocfaidh fás 530% ar mhéid iomlán na sonraí ar domhan faoi 2025 i gcomparáid le leibhéil 2018. 


Tá sonraí lárnach i gclaochlú digiteach an Aontais. Braitheann intleacht shaorga – ceann de thosaíochtaí an Aontais – ar shonraí, agus tá sé fíorthábhachtach go mbainisteofar iad mar is ceart san Eoraip ar mhaithe le forbairt na réimse seo.


Tá sonraí mar bhunchloch chomh maith de na seirbhísí digiteacha atá lárnach i saol agus i ngeilleagar an lae inniu. Ghlac feisirí a seasamh an 25 Márta 2021 maidir le straitéis le haghaidh sonraí a rachaidh chun tairbhe do dhaoine agus do ghnólachtaí – agus a éascóidh an téarnamh agus an t-aistriú glas chomh maith.


Tuilleadh maidir le hintleacht shaorga agus seasamh na bhfeisirí.

Amharc ar an ghrafaic faisnéise  

Cad é atá i gceist le mórshonraí?


An méid atá i gceist le mórshonraí ná tacair sonraí atá chomh mór agus coimpléascach sin go bhfuil gá le teicneolaíochtaí nua, amhail intleacht shaorga, chun iad a phróiseáil. Tagann na sonraí ó líon mór foinsí éagsúla. Bailítear na sonraí seo go han-tapa, ar bhonn fíor-ama beagnach, agus déantar anailís orthu d’fhonn léargais nua a fháil.

    • Táirgeann daoine mórshonraí go minic: trí aipeanna, ar líne, ar na meáin shóisialta agus trí idirbhearta tráchtála, taifid r-sheirbhísí rialtais
    • Táirgeann meaisíní iad chomh maith, agus bailítear iad trí bhraiteoirí i ngléasanna a bhfuil baint acu le hIdirlíon na Rudaí Nithiúla, amhail carranna cliste, monarchana, satailítí GPS agus satailítí a bhailíonn sonraí aimsire srl.

Na deiseanna a bhaineann le mórshonraí


Tá deiseanna suntasacha ag baint le mórshonraí i réimsí éagsúla.


Tionsclaíocht

Tugann mórshonraí deiseanna nuálaíochta do ghnólachtaí, atá in ann anailís níos cruinne a dhéanamh ar riachtanais thomhaltóirí nó táirgí úrnua a chur ar fáil dá mbarr. D’fhéadfaí glúin nuálaíochta a spreagadh in AE trí shonraí tionsclaíocha a shaothrú ar bhealach níos éifeachtaí. D’fhéadfaí cur le táirgiúlacht agus costais a laghdú le sonraí, mar shampla trí dhíolacháin a thuar nó le hobair cothabhála sna monarchana cliste.


Comhshaol

Trí shonraí satailíte a úsáid, d’fhéadfaí feabhas a chur ar thaighde, astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus dul i ngleic le tubaistí nádúrtha. D’fhéadfaí astaíochtaí agus dramhaíl a laghdú tríd an phróiseas táirgeachta a dhéanamh níos éifeachtúla. 


Cúram sláinte

Anailís ar thacair sonraí ó thrialacha cliniciúla, mar shampla: le taifid leighis anaithnidithe, nó sonraí a chuireann na hothair féin isteach trí aipeanna, is féidir diagnóisic agus cóireálacha leighis a fheabhsú agus costais a laghdú.


Talmhaíocht

Is féidir le feirmeoirí sonraí ó shatailítí nó ó bhraiteoirí a úsáid chun acmhainní, amhail uisce nó solas na gréine, a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla agus chun barra a chur in oiriúint do chúinsí agus iad ag athrú.


Earnáil phoiblí

Is féidir éifeachtúlacht agus éifeachtacht na seirbhísí poiblí a fheabhsú trí anailísíocht sonraí, chun seirbhísí a chur in oiriúint do dhaoine agus trédhearcacht a mhéadú.


Iompar

Is féidir mórshonraí a bhailiú ón chóras suite domhanda agus ó na meáin shóisialta chun tranglaim thráchta a mhaolú. Is féidir am agus breosla a shábháil – agus astaíochtaí CO2 a laghdú chomh maith – trí shruthanna tráchta a rialú ar bhealach níos éifeachtaí.

Amharc ar an ghrafaic faisnéise  

Na dúshláin a bhaineann le mórshonraí 


Deiseanna caillte 


Mura dtapaíonn an tAontas an deis chun mórshonraí a shaothrú, d’fhéadfaí baint de chláir shuaitheanta AE, amhail an Comhaontú Glas don Eoraip – rud a bheadh drochiarmhairtí aige do thomhaltóirí, do ghnólachtaí agus don gheilleagar.


Cearta a chosaint


Toisc gur mó eolais atá ag soláthraithe seirbhíse digití ar úsáideoirí ná a mhalairt, d’fhéadfaí teacht i dtír ar roghanna nó laigí na n-úsáideoirí ar mhaithe le sochar tráchtála nó polaitíochta, mura rialaítear an neamhchothroime chumhachta idir an dá pháirtí. 


Tá imní maidir le hionramháil na n-úsáideoirí trí mhargaíocht spriocdhírithe, agus an baol ann go dtiocfar i dtír ar roghanna agus laigí na dtomhaltóirí. 


Trí mheasúnachtaí uathoibrithe sonraíbhunaithe, d’fhéadfaí daoine nó grúpaí a chatagóiriú, agus d’fhéadaí iad a fhágáil amach as rudaí amhail deiseanna gairmiúla nó árachas sláinte dá dheasca.