Éilíonn an Pharlaimint sásra ceangailteach chun luachanna AE a chosaint 

Preasráiteas 
Seisiún iomlánach 
 
 

Roinn an leathanach seo: 

  • Rún chun an daonlathas, an smacht reachta agus cearta bunúsacha a chosaint sna ballstáit uile 
  • Níl “na hacmhainní is gá, ó thaobh struchtúir de”, ag an Aontas chun dul i ngleic le cúlú maidir lena luachanna fothaitheacha 
  • Tá gnéithe coisctheacha agus ceartaitheacha i moladh na Parlaiminte 
Beidh feisirí ag súil le freagairt an Choimisiúin maidir lena moladh i dtaca le sásra faireacháin bliantúil uile-AE © AdobeStock_Sergign  

Tá gá le moltaí bliantúla atá sonrach do gach tír, ar moltaí iad lena bhféadfaí an sásra maidir le cosaint luachanna, nósanna imeachta um shárú agus coinníollacht bhuiséadach a ghníomhachtú.

I rún a glacadh an 7 Deireadh Fómhair 2020 le 521 vóta i bhfábhar, 152 vóta in aghaidh agus 21 staonadh, cuireann Parlaimint na hEorpa chun cinn a moladh do shásra Aontais chun an daonlathas, an smacht reachta agus cearta bunúsacha a chosaint agus a neartú.


An gá le sásra éifeachtach

Tá béim sa téacs ar an imní atá ar fheisirí maidir le “claonadh neamhliobrálach agus uathlathach atá ag éirí níos mó agus níos láidre”, agus atá ag éirí níos measa fós mar gheall ar Covid-19, chomh maith le “héilliú, bréagaisnéis agus greamú stáit” i roinnt tíortha Eorpacha. Deir sé freisin nach bhfuil na hacmhainní is gá ag an Aontas Eorpach chun dul i ngleic le “géarchéim nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo agus atá ag dul i méid, maidir lena luachanna fothaithe”, agus tagraítear d’easpa dul chun cinn suntasach na Comhairle i nósanna imeachta d’Airteagal 7 atá ar bun faoi láthair agus deirtear go bhfuil sé seo ag “cumasú imeacht leanúnach ó luachanna an Aontais”.


Chun ordú dlíthiúil an Aontais, cearta bunúsacha a shaoránaigh, agus a chreidiúnacht idirnáisiúnta a chosaint go héifeachtach ar mheath ar luachanna d’Airteagal 2, tá na feisirí ag moladh uirlis bunaithe ar fhianaise a bheadh le cur i bhfeidhm go cothrom, go hoibiachtúil agus go cóir sna ballstáit uile agus urraim á tabhairt ag an am céanna do phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta.


Comhaontú idirinstitiúideach maidir le “Timthriall Faireacháin Bliantúil maidir le Luachanna an Aontais”

Ní mór don “Timthriall Faireacháin Bliantúil” nua gnéithe coisctheacha agus ceartaitheacha a chur san áireamh bunaithe ar mholtaí atá sonrach do gach tír, le hamlínte agus spriocanna a bhaineann le bearta nithiúla, lena n-áirítear nósanna imeachta d’Airteagal 7, nósanna imeachta um shárú agus coinníollacht bhuiséadach (ón uair a mbeidh sí i bhfeidhm). Dhéanfadh moladh na Parlaiminte ionstraimí atá ann cheana a chomhdhlúthú agus a ionadú, mar shampla an Tuarascáil ar an Smacht Reachta ón gCoimisiún Eorpach.


Athlua

“Lenár moladh, déantar roinnt uirlisí eile nach raibh éifeachtach a ionadú agus a chomhlánú le Timthriall Faireacháin Bliantúil amháin. Dá dteipfeadh ar thír dul i ngleic le saincheisteanna tromchúiseacha a shainaithneofaí sa chomhthéacs seo, d’fhéadfaí bearta ceartaitheacha sonracha a úsáid, a bheadh níos éifeachtúla ná ár gcreat reatha nach bhfuil comhleanúnach, go háirithe nuair a bheadh nasc le coinníollacht bhuiséadach i gceist. Má chuirtear comhaontú idirinstitiúideach i gcrích, is teachtaireacht láidir a bheadh ansin go bhfuil an tAontas dáiríre faoi chosaint a thabhairt dá bhonn bunreachtúil”, a dúirt an rapóirtéir Michal Šimečka (Renew Europe, an tSlóvaic).


Na chéad chéimeanna eile

Beidh na feisirí ag súil go gcuirfidh an Coimisiún moladh síos bunaithe ar an rún seo.


Cúlra

Tá an Pharlaimint ag iarraidh ó 2016 go gcruthófaí sásra buan chun an daonlathas agus an smacht reachta a chosaint. Tá an Pharlaimint ag éileamh ó 2018 go mbeadh uirlis nua mar seo nasctha le cosaint bhuiséad an Aontais i gcás ina dteipeann go leanúnach ar bhallstát an smacht reachta a urramú. Rinne na feisirí tagairt freisin don Seimeastar Eorpach mar acmhainn úsáideach atá ann cheana a bhféadfaí tarraingt uirthi.