Tugann an Pharlaimint cead a chinn don chlár nua dar teideal EU4Health 

Preasráiteas 
Seisiún iomlánach 
 
 

Roinn an leathanach seo: 

  • Buiséad de €5.1 billiún don chlár, agus 20% ar a laghad de sin le caitheamh ar ghalair a chosc agus an tsláinte a chur chun cinn 
  • Beidh an tAontas níos ullmhaithe chun aghaidh a thabhairt ar mhórbhagairtí sláinte a bhfuil gné thrasteorann ag baint leo 
  • Beidh fáil níos éasca ar chógais agus feistí leighis atá inacmhainne 
Cruthóidh EU4Health cúlchiste soláthairtí sláinte, mar chógais riachtanacha, vacsaíní agus gairis leighis ©AFP/ChristopheSIMON  

Ghlac na Feisirí an clár EU4Health do 2021-2027, a bhfuil sé mar aidhm leis a chinntiú go mbeidh córais sláinte an Aontais níos ullmhaithe do bhagairtí sláinte agus paindéimí sa todhchaí.

Thacaigh an Pharlaimint leis an gcomhaontú sealadach ar thángthas air leis an gComhairle le 631 vóta i bhfabhar, 32 vóta i gcoinne agus 34 ag staonadh.


Rannchuideoidh an clár nua EU4Health le réimsí inar léir go ngabhann luach breise le déileáil leis na réimsí sin ar leibhéal an Aontais, agus ar an gcaoi sin go mbeidh gníomhaíochtaí AE ina gcomhlánú ar bheartais na mBallstát. Seo a leanas péire de na príomhchuspóirí atá ag an gclár: na córais sláinte a neartú trí thíortha a spreagadh le comhordú a dhéanamh le chéile agus sonraí a roinnt; agus fáil níos éasca a bheith ar chógais agus feistí leighis, agus iad sin a bheith níos inrochtana agus níos inacmhainne.

Bealach níos éifeachtaí chun dul i ngleic le bagairtí sláinte trasteorann


Ós rud é gurb é an sprioc ná a chinntiú go mbeidh teacht aniar níos fearr sna córais sláinte, cinnteoidh EU4Health go mbeidh siad ullmhaithe níos críochnúla chun aghaidh a thabhairt ar mhórbhagairtí sláinte a bhfuil gné thrasteorann ag baint leo. Ba cheart go bhfágfadh sé seo go mbeidh an tAontas in ann déileáil le heipidéimí amach anseo, ach chomh maith leis sin go mbeidh sé in ann déileáil le dúshláin fhadtéarmacha ar nós an méadú ar an sciar de dhaoine scothaosta atá sa daonra agus éagothromaíochtaí sláinte.


Tacóidh an clár freisin le gníomhaíochtaí atá nasctha leis an r-Shláinte agus le Spás Eorpach Sonraí Sláinte a chruthú. Beidh tacaíocht ar fáil chomh maith do bhearta a dhéanann cúram sláinte ar ardcháilíocht a chur chun cinn, lena n-áirítear rochtain ar chúram sláinte gnéis agus atáirgthe, feabhas ar mheabhairshláinte agus dlús a chur leis an gcomhrac in aghaidh na hailse.


I rith na díospóireachta ag an suí iomlánach Dé Máirt, tharraing na Feisirí aird ar an ról lárnach a bheidh ag an gclár nua maidir le héagothromaíochtaí sláinte a chomhrac, idir na ballstáit agus idir grúpaí sóisialta éagsúla. D’fháiltigh siad freisin roimh stoc-charn de sholáthairtí agus trealamh míochaine riachtanach a bhunú, a chomhlánaíonn an obair atá á déanamh faoi rescEU, agus cúlchiste d’fhoireann leighis agus tacaíochta le slógadh i gcás géarchéime sláinte. Féach taifeadadh den díospóireacht anseo.

Na chéad chéimeanna eile


Ó bheidh an rialachán formheasta go foirmiúil ag an gComhairle, tiocfaidh sé i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Beidh feidhm chúlgabhálach ag forálacha an rialacháin ón 1 Eanáir 2021.

Cúlra


I mBealtaine 2020, mhol an Coimisiún clár nua aonair mar fhreagairt ar ghéarchéim COVID-19, agus ba é Clár EU4Health do 2021-2027 an clár sin. Tá sé mar aidhm ag EU4Health cabhrú leis an Aontas a bheith ullmhaithe níos fearr chun aghaidh a thabhairt ar mhórbhagairtí sláinte a bhfuil gné thrasteorann ag baint leo agus a chinntiú go mbeidh teacht aniar níos fearr sna córais sláinte náisiúnta. Tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú comhréitigh an 14 Nollaig 2020.