Cistí glasa le haghaidh forbairt agus comhar réigiúnach glactha ag na feisirí 

Preasráiteas 
Seisiún iomlánach 
 
 

Roinn an leathanach seo: 

 • An méid is mó atá leithdháilte ar phacáiste cistí ar bith i mbuiséad 2021-2027 an Aontais 
 • Béim ar ghníomhú ar son na haeráide, cláir shóisialta agus forbairt uirbeach inbhuanaithe 
 • Tacaíocht don téarnamh ó phaindéim Covid-19 
 • Bearta speisialta do na réigiúin is forimeallaí 
Tacóidh na cistí seo leis an téarnamh iarphaindéime chomh maith le bearta aeráide © An tAontas Eorpach 2021 - EC/Matthieu RondelRondel  

Tá trí chiste Eorpacha (€243 bhilliún) glactha ag an bParlaimint an 23 Meitheamh chun comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach an Aontais a neartú.

  Is éard atá sa ‘phacáiste comhtháthaithe’, mar a thugtar air, ná rialacháin a dhéileálann le Sprioc an Chomhair Chríochaigh Eorpaigh (Interreg), le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus leis an gCiste Comhtháthaithe. Tá rialachán eile a dhéileálann leis na forálacha atá i gcoiteann ag na cistí sin uile ag gabháil leis an bpacáiste sin chomh maith, agus is ar an gcaoi seo a bheidh cistí réigiúnacha, comhtháthaithe agus sóisialta an Aontais á rialú do na seacht mbliana seo amach romhainn.


  Foilseofar na trí rialachán in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh ar an 30 Meitheamh agus tiocfaidh siad i bhfeidhm an lá dar gcionn.


  I gcomhréir leis na rialacha nua maidir leis na forálacha coiteanna, beidh ar Interreg agus ar na Cistí Réigiúnacha agus Comhtháthaithe 30% ar a laghad dá n-acmhainní a chaitheamh le gníomhú ar son na haeráide, leis an ngeilleagar ciorclach agus le hinfheistíochtaí i bhfás inbhuanaithe agus i gcruthú post. Foráiltear freisin do bhearta sonracha le haghaidh Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide agus do na réigiúin is forimeallaí.


  Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus an Ciste Comhtháthaithe


  Le buiséad de €243 bhilliún (i bpraghsanna 2018), le chéile beidh na Cistí Réigiúnacha agus Comhtháthaithe ar an uirlis infheistíochta is mó san Aontas. Is faoi na cistí seo a thagann thart ar an gceathrú cuid de Chreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027.


  Mar chuid den iarracht téarnaimh ó phaindéim Covid-19, tacóidh na cistí seo freisin le cultúr, turasóireacht inbhuanaithe, digitiú agus teacht aniar níos fearr a bheith sa chóras sláinte poiblí.


  Ní chlúdaítear infheistíochtaí a bhaineann le cumhacht núicléach ná le breoslaí iontaise sa tacaíocht seo. Mar sin féin, go dtí an 31 Nollaig 2025, féadfar cabhair airgid ón gciste a thabhairt do thionscadail arb é atá mar aidhm leo ná gás nádúrtha a chur in ionad an ghuail. Tá na mionsonraí le fáil anseo.


  Interreg: tacaíocht do thionscadail trasteorann agus don chomhar i réigiúin chomharsanachta an Aontais


  Beidh buiséad de €8.05 billiún (i bpraghsanna 2018) ar fáil do Interreg don tréimhse ó 2021 go 2027. Is méadú 3% é sin le hais na tréimhse roimhe seo, agus is ag 80% ar an iomlán (85% do na réigiúin is forimeallaí) atá an ráta cómhaoinithe.


  Tá 72.2% de na hacmhainní seo le caitheamh ar chomhar trasteorann, agus is iad na réimsí eile a gheobhaidh cabhair airgid ná comhar trasnáisiúnta (18.2%), comhar idir-réigiúnach (6.1%) agus comhar i leith na réigiún is forimeallaí (3.5%). Féadfar suas le 20% de na cistí laistigh de chlár de chuid Interreg a leithdháileadh ar thionscadail bheaga. Tá na mionsonraí le fáil anseo.


  An Rialachán maidir leis na Forálacha Coiteanna


  Sa reachtaíocht áirithe seo leagtar síos na forálacha atá i gcoiteann ag na Cistí Réigiúnacha agus Comhtháthaithe, ag an gCiste um Aistriú Cóir, ag Ciste Sóisialta na hEorpa Plus agus ag an gCiste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe. Ag tógáil na n-ionstraimí seo ar fad le chéile, seasann siad do thart ar an trian de bhuiséad iomlán an Aontais le haghaidh 2021-2027, agus tá €330 billiún (i bpraghsanna 2018) i gceist leis sin.


  Aon tír atá ag iarraidh maoiniú a fháil ón Aontas, beidh orthu coinníollacha áirithe a chomhlíonadh i.e. déanamh de réir Chairt an Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus Chomhaontú Aeráide Pháras, chomh maith le comhionannas inscne a chur chun cinn agus a bheith gníomhach in aghaidh an idirdhealaithe. Tá na mionsonraí le fáil anseo.


  Athluanna


  Tá athluanna ó fheisirí éagsúla a raibh ról lárnach sa phacáiste seo acu le fáil anseo.


  Cúlra


  I Nollaig 2020, tháinig reachtóirí AE ar chomhaontuithe polaitiúla maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus an Ciste Comhtháthaithe, chomh maith le Interreg agus na Rialacha maidir leis na Forálacha Coiteanna. D’fhormheas an coiste um fhorbairt réigiúnach na comhshocruithe sin i Nollaig agus i Márta, agus as sin ghlac an Chomhairle a seasamh ar an gcéad léamh an 27 Bealtaine.