Koji se jezici koriste u Parlamentu? 

Europska unija ima 24 službena jezika. Imati 24 službena jezika znači da svaki građanin može pristupiti propisima EU-a koji utječu na njega te ih bolje razumijeti. Građani mogu komunicirati s institucijama EU-a tako što će, na primjer, slati predstavke ili tražiti informacije na bilo kojem od službenih jezika, a uživo preko interneta mogu pratiti i rasprave u Parlamentu.


No važno je i da zastupnici imaju mogućnost govoriti, slušati, čitati i pisati na vlastitom jeziku, tj. na bilo kojem od službenih jezika EU-a, jer u skladu s temeljnim demokratskim načelom svaki građanin EU-a može postati zastupnik u Europskom parlamentu, čak i ako ne govori niti jedan strani jezik. Zastupnici Europskog parlamenta izabrani su kako bi zastupali interese građana koji su glasali za njih, a ne na temelju njihova poznavanja stranih jezika. Osim toga, kako bi se svim zastupnicima zajamčili jednaki radni uvjeti, moraju imati pristup svim informacijama na vlastitom jeziku. Govori zastupnika na jednom od službenih jezika simultano se prevode na ostale službene jezike, kao i službeni tekstovi koji se prevode na sva 24 službena jezika. Kako bi se zakonodavstvo EU-a izravno primjenjivalo ili prenijelo u nacionalno zakonodavstvo, potrebno ga je prvo prevesti na službeni jezik svake države članice. Građani mogu zatražiti i primati informacije na bilo kojem od službenih jezika.


Pristupanjem Hrvatske EU-u 1. srpnja 2013. ukupan broj službenih jezika popeo se na 24: bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski i talijanski.


Izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a neće sam po sebi rezultirati ukidanjem engleskoga kao službenog jezika. Tu bi odluku sve vlade EU-a trebale jednoglasno donijeti, a s obzirom na to da je engleski službeni jezik u Irskoj i na Malti, takav je ishod malo vjerojatan.


„24 službena jezika

koji su u uporabi u Europskom parlamentu”


Rad usmenih i pismenih prevoditelja


Općenito, svaki usmeni i pismeni prevoditelj prevodi na svoj materinji jezik. S obzirom na 24 službena jezika, broj je mogućih jezičnih kombinacija 552. Kako bi se lakše nosio s tim izazovom, Parlament se ponekad koristi sustavom „posrednih” jezika: govor ili tekst najprije se usmeno ili pismeno prevode na jedan od najviše upotrebljavanih jezika (engleski, francuski ili njemački), a potom na ostale.


Usmeno i pismeno prevođenje dva su različita zanimanja: usmeni prevoditelji usmeno prevode u stvarnom vremenu tijekom sjednica, a pismeni prevoditelji rade s pisanim dokumentima i proizvode potpuno točnu verziju dokumenta na ciljnom jeziku. Usmeni prevoditelji Europskog parlamenta osposobljeni su za prijenos poruka zastupnika u Europskom parlamentu. Nadalje, s obzirom na stručnu terminologiju parlamentarnih rasprava, oni mogu računati na podršku uprave u pripremi posebnih sastanaka na kojima prevode i u praćenju promjena u jezicima s kojima rade. Kao kvalificirani lingvisti, oni pružaju visokokvalitetnu uslugu svim zastupnicima u Parlamentu.


Prevoditelji se bave i drugim zadacima iz područja lingvističke medijacije, kao što su prilagodba tekstova za podcaste, izrada podnaslova i snimanje zvučnih zapisa na 24 jezika.


Parlament zapošljava oko 270 stalno zaposlenih usmenih prevoditelja, a također može računati i na više od 1 500 vanjskih akreditiranih usmenih prevoditelja. Između 700 i 900 usmenih prevoditelja na raspolaganju je za plenarne sjednice. Parlament zapošljava oko 600 prevoditelja, a oko 30 % prijevoda povjerava se vanjskim prevoditeljima.