Prijetnje zdravlju: jačanje spremnosti EU-a za krizne situacije 

Ažurirano: 
 
Stvoreno:   
 

Podijeli ovu stranicu: 

Svrha programa „EU za zdravlje” je jačanje zdravstvenih sustava Europe radi boljeg reagiranja na buduće velike prekogranične krize, kao što je pandemija bolesti COVID-19.

Izbijanje bolesti COVID-19 pokazalo je potrebu za boljom suradnjom i koordinacijom zemalja EU-a u kriznim vremenima te za jačanjem kapaciteta za učinkovit odgovor na nove i buduće prekogranične prijetnje zdravlju.


Kako bi pomogli zdravstvenim sustavima EU-a da se bolje nose s potencijalnim budućim krizama, zastupnici su 9. ožujka 2021. usvojili novi program „EU za zdravlje” za razdoblje 2021.-2027. Program vrijedan 5,1 milijardu eura omogućit će EU-u bolju pripremu za velike prekogranične prijetnje zdravlju i učiniti lijekove i medicinske uređaje dostupnijima. 20 posto ukupnog proračuna namijenjeno je promicanju zdravlja i prevenciji bolesti (baveći se zdravstvenim rizicima poput konzumacije alkohola i duhana).

Za zdravstvenu politiku ponajprije su nadležne države članice, no EU može dopunjivati i podupirati nacionalne mjere te donositi zakonodavstvo u određenim sektorima.


Saznajte više o zdravstvenoj politici EU-a


Osim bolje zaštite od kriza i postupanja u kriznim situacijama jačanjem zdravstvenih sustava država članica i pružanjem bolje skrbi, programom „EU za zdravlje” ujedno se želi potaknuti inovacije i ulaganja, poboljšati zdravlje i, između ostalog, ubrzati borba protiv raka.

Tri glavna prioriteta programa „EU za zdravlje” 
 • Zaštita građana od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju 
 • Bolja dostupnost lijekova 
 • Jači zdravstveni sustavi 

„EU za zdravlje” dio je plana oporavka „EU sljedeće generacije”.

Europski parlament je 13. studenoga usvojio svoje stajalište o novom zdravstvenom programu EU-a. Zastupnici su pozvali na uspostavu europskog mehanizma za odgovor na zdravstvene krize, europskog sustava praćenja nestašice lijekova i medicinskih proizvoda, bolju prevenciju bolesti i digitalizaciju zdravstvene skrbi.

U privremenom sporazumu o dugoročnom proračunu EU-a za 2021.-2027. postignutom 10. studenoga, tim Parlamenta ispregovarao je povećanje proračuna za ovaj program na 5,1 milijardu eura u odnosu na prijedlog država članica od 1,7 milijardi eura.

Programom će biti obuhvaćeno razdoblje od 2021. do 2027., no sve mjere povezane s oporavkom nakon krize trebale bi se primjenjivati u prvim godinama.

Što obuhvaća „EU za zdravlje"?

Rješavanje prekograničnih prijetnji zdravlju


Programom se želi ojačati prevencija, pripravnost, nadzor i odgovor u kriznim vremenima te poboljšati koordinacija kapaciteta za izvanredne situacije. Cilj mu je izgraditi zalihe lijekova i medicinskih potrepština, zdravstvenog osoblja i stručnjaka te pružiti tehničku pomoć.


U okviru programa RescEU, koji je dio Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu, nastavit će se pružati brza reakcija i fokus će ostati na kapacitetima za izravan odgovor na krizne situacije, dok bi program „EU za zdravlje” obuhvaćao strateške medicinske zalihe za dugoročnu uporabu i pričuvu medicinskog osoblja koje bi se moglo mobilizirati u slučaju krize. Program će također podržati digitalizaciju zdravstva, akcije povezane s e-zdravstvom i stvaranje „europskog podatkovnog prostora u zdravstvu"

Dostupniji i cijenom pristupačniji lijekovi i medicinske potrepštine


EU želi poduprijeti praćenje nestašice lijekova, medicinskih uređaja i drugih (zdravstvenih) proizvoda relevantnih za krizu te ograničiti ovisnost o uvozu lijekova i aktivnih farmaceutskih sastojaka iz trećih zemalja. Ujedno je cilj potaknuti inovacije i ekološki prihvatljiviju proizvodnju.

Jačanje zdravstvenih sustava i broja zaposlenih u zdravstvu


Nacionalni zdravstveni sustavi trebali bi postati učinkovitiji i otporniji poticanjem ulaganja u programe sprečavanja bolesti, podupiranjem razmjena primjera najbolje prakse, globalnom suradnjom i poboljšanim pristupom zdravstvenoj skrbi.

„Jedno zdravlje”

Program „EU za zdravlje” oslanja se na pristup „Jedno zdravlje”  

Njime se potvrđuje da su zdravlje ljudi i životinja međusobno povezani, da se bolesti mogu prenositi s ljudi na životinje i obratno i da se stoga moraju liječiti u objema skupinama; i da okoliš povezuje ljude i životinje.

Podijelite taj citat: 

Rješavanje dugoročnih izazova


Među ostalim pitanjima koja se žele riješiti u sklopu programa „EU za zdravlje” nalaze se:


 • pružanje cjenovno pristupačne kvalitetne zdravstvene skrbi za sve
 • povećanje upotrebe digitalnih inovacija
 • rješavanje nezaraznih bolesti poboljšanjem dijagnoze, prevencije i skrbi, a posebno raka (uz pomoć Europskog plana za borbu protiv raka), kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i mentalnog zdravlja (cilj je smanjiti preranu smrtnost za jednu trećinu do 2030.)
 • zagovaranje razborite uporabe antibiotika i borba protiv antimikrobne otpornosti
 • poboljšanje stopa procijepljenosti u državama članicama
 • širenje uspješnih inicijativa (kao što su europske referentne mreže kojima se povezuju zdravstveni djelatnici kako bi se pružila potpora pacijentima oboljelima od rijetkih bolesti)
 • rješavanje učinka onečišćenja okoliša i demografskih promjena (uključujući starenje stanovništva) na javno zdravlje
Program „EU za zdravlje” ojačat će nacionalne sustave financiranjem primjerice: 
 • prilagođene potpore i savjeta zemljama 
 • osposobljavanja zdravstvenih djelatnika koji će biti raspoređeni diljem EU-a 
 • revizija mjera pripravnosti i odgovora država članica 
 • kliničkih ispitivanja za ubrzavanje razvoja lijekova i cjepiva 
 • prekogranične suradnje i partnerstava 
 • provođenja studija, prikupljanja podataka i utvrđivanja referentnih vrijednosti 

Daljnja ulaganja u zdravstvo osigurat će se u okviru drugih programa EU-a, među kojima su europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond za medicinsku infrastrukturu, Obzor Europa za istraživanje i inovacije u području zdravlja, ESF+ za osposobljavanje i potporu ranjivim skupinama u pristupu zdravstvenoj skrbi.

©Vchalup/AdobeStock  

Parlament traži europsku zdravstvenu uniju


U rezoluciji usvojenoj 10. srpnja Parlament iznosi svoja načela za buduću zdravstvenu strategiju EU-a nakon koronakrize. Zastupnici su ponovno naglasili da iz ove situacija treba izvući pouke i kroz europsku zdravstvenu uniju opremiti EU snažnijim alatima za rješavanje budućih zdravstvenih kriza.

Europska komisija 11. studenoga je predstavila niz prijedloga za izgradnju europske zdravstvene unije, koji uključuju jačanje kriznog upravljanja EU-a radi suočavanja s ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i jače mandate Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) i Europske agencije za lijekove (EMA).


U rezoluciji usvojenoj 17. travnja Parlament je pozvao na dodjelu namjenskog proračuna za potporu nacionalnim zdravstvenim sektorima tijekom krize, kao i na ulaganja nakon krize kako bi zdravstveni sustavi postali otporniji i usmjereni na one kojima je pomoć najpotrebnija.