Kas yra frakcijos ir kaip jos sudaromos? 

Po rinkimų EP nariai buriasi į frakcijas. Frakcijos EP narius iš skirtingų valstybių narių telkia pagal jų politines pažiūras. Frakcijos gali būti sudaromos ir vėliau, įsibėgėjus Parlamento kadencijai. Šiuo metu Parlamente jų yra 8.


Kad frakcija įgytų oficialų statusą, jai turi priklausyti bent 25 EP nariai, išrinkti ne mažiau kaip ketvirtadalyje valstybių narių (t. y. mažiausiai 7 valstybėse narėse). EP narys gali priklausyti tik vienai frakcijai.


Įsteigus frakciją, apie tai pranešimu, nurodant frakcijos pavadinimą, jos narius ir biuro sudėtį, turi būti pranešta EP pirmininkui.


Paprastai Europos Parlamentas nevertina frakcijos narių politinių pažiūrų. Sudarydami frakciją, EP nariai iš esmės patvirtina savo politines pažiūras. Tik kai atitinkami EP nariai patys tai paneigia, Parlamentas turi įvertinti, ar frakcija sukurta faktiškai nepažeidžiant taisyklių.

Frakcijos gali samdytis darbuotojus ir yra aprūpinamos administraciniais ištekliais, kurie finansuojami Parlamento biudžeto lėšomis. Šių lėšų ir išteklių valdymo bei audito taisykles nustato Parlamento Biuras. Lėšos, kuriomis disponuoja frakcijos, yra skirtos padengti ne tik frakcijos darbuotojų administracinėms ir veiklos išlaidoms, bet ir politinės ir informacinės veiklos, susijusios su Europos Sąjungos politine veikla, išlaidoms.


Biudžeto lėšos negali būti naudojamos jokioms Europos, nacionalinėms, regioninėms ar vietos rinkimų kampanijoms remti arba nacionalinio ir Europos lygmens politinėms partijoms ar joms priklausančioms organizacijoms finansuoti.

Ne visi EP nariai priklauso frakcijoms. Neprisijungusieji vadinami nepriklausomais nariais. Jie taip pat gali turėti savo personalą ir naudotis teisėmis, kurios numatytos Biuro nustatytomis taisyklėmis.