EP narių darbas 

EP nariai yra ES gyventojų išrinkti atstovai ir atstovauja jų bei jų miestų arba Europos regionų interesams. Jie išklauso žmones, nerimaujančius dėl vietos ar nacionalinio masto problemų, interesų grupes bei įmones. EP nariai yra ES teisės aktų leidėjai, tačiau taip pat gali teikti klausimus Komisijai ir Ministrų Tarybai. EP nariai atlieka svarbų vaidmenį spręsdami svarbius mūsų laikų klausimus, pvz., dėl klimato kaitos, migracijos, žmogaus teisių pasaulyje ir mūsų finansinių rinkų reguliavimo būdų.


Kasdienis EP narių darbo krūvis apima darbą savo rinkėjų labui gimtojoje šalyje, darbą komitetuose, diskusijas frakcijose bei diskusijas ir balsavimus per plenarinę sesiją. EP nariai dalyvauja savo komitetų ir frakcijų posėdžiuose bei daugybėje kitų posėdžių. Be to, jie gali priklausyti delegacijoms ryšiams su ES nepriklausančiomis šalimis, o dėl to kartais jiems gali tekti vykti į keliones už ES ribų.

Darbas komitetuose


Parlamente veikia dvidešimt specializuotų komitetų, kurie patys pirmi išnagrinėja jiems pateikiamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.


Šie komitetai, apsvarstę pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, priima pranešimus su pakeitimais. (Tarp balsavimų komitetuose bei tarp plenarinių posėdžių sesijų diskusijų ir balsavimų pakeitimus ir rezoliucijas aptaria frakcijos.) Be to, komitetai paskiria EP narių grupę, kuri dalyvauja derybose su Taryba dėl ES teisės aktų. Jie taip pat priima rezoliucijas savo iniciatyva, rengia klausymus, į kuriuos kviečiami ekspertai, ir vykdo kitų ES organų bei institucijų kontrolę.


Komitetą sudaro nuo 25 iki 73 tikrųjų narių ir tiek pat pavaduojančių narių.


Kiekvienas komitetas iš savo tikrųjų narių tarpo išsirenka pirmininką ir keturis jo pavaduotojus dvejų su puse metų kadencijai. Kartu jie sudaro komiteto biurą. Politinė komiteto sudėtis atspindi Parlamento politinę sudėtį.


Parlamentas taip pat gali steigti pakomitečius ir specialius laikinuosius komitetus konkretiems klausimams nagrinėti bei kurti tyrimo komitetus tariamiems ES teisės pažeidimams ar netinkamo administravimo atvejams tirti.


Paprastai Parlamento komitetai posėdžiauja Briuselyje. Jų diskusijos yra viešos ir iš principo gali būti stebimos tiesioginių interneto transliacijų metu.