Teisingos pertvarkos fondas: pagalba regionams pereinant prie žaliosios ekonomikos 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Perėjimas prie neutralios klimatui ekonomikos reiškia didžiulius pokyčius nuo anglies priklausomiems regionams. Sužinokite, kaip jiems padės Teisingos pertvarkos fondas.

ES yra įsipareigojusi iki 2050 m. tapti neutraliu klimatui žemynu ir šį tikslą siekia įteisinti visose savo politikos srityse. Visgi tai reikalauja perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, o tai kelia sunkumų regionams, kuriuose daug žmonių dirba iškastinio kuro sektoriuje.

Skaitykite daugiau apie ES veiksmus kovoje su klimato kaita.

Siekiant įveikti socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius perėjimo iššūkius 2020 m. sausį Europos Komisija pristatė Europos žaliojo kurso investicijų planą, pagal kurį pasitelkus Teisingos pertvarkos mechanizmą bus teikiama pritaikyta parama labiausiai paveiktiems regionams ir sektoriams.

Rugsėjo 17 d. Europos Parlamentas priėmė poziciją dėl Teisingos pertvarkos fondo, kuris leis sušvelninti socialinį ekonomikos žalinimo poveikį. Parlamentas reikalauja gerokai padidinti TPF fondui iš 2021–2027 m. ES biudžeto skiriamas lėšas iki 25 mlrd. eurų 2018 m. kainomis. Europos Komisija siūlė 11 mlrd. eurų sumą, o Europos Vadovų Taryba ją sumažino iki 7,5 mlrd. eurų. Ši suma turėtų būti papildyta 32-iem mlrd. eurų (dabartinėmis kainomis) pagal siūlomą ES ekonomikos gaivinimo priemonę.

Derybų laiko skalė


Ištekliai iš ES biudžeto

Finansavimas pagal ekonomikos gaivinimo priemonę

Komisijos pasiūlymas – 2020 m. sausio 14 d.

7,5 mlrd. eurų

X

Atnaujintas Europos Komisijos pasiūlymas – 2020 m. gegužės 28 d.

11 mlrd. eurų

32 mlrd. eurų

EP Regioninės plėtros komiteto pranešimo projektas – 2020 m. liepos 15 d.

25 mlrd. eurų

32 mlrd. eurų

Europos Vadovų Tarybos susitarimas – 2020 m. liepos 21 d.

7,5 mlrd. eurų

10 mlrd. eurų

EP rezoliucija – 2020 m. rugsėjo 16 d.

25 mlrd. eurų

32 mlrd. eurų

Kas galės pasinaudoti finansavimu?


Teisingos pertvarkos mechanizmu daugiausia dėmesio bus skiriama regionams ir sektoriams, kuriems pertvarka daro didžiausią poveikį dėl jų priklausomybės nuo iškastinio kuro, įskaitant anglis, durpes ir degiuosius skalūnus arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršių pramoninių procesų. Taip pat bus atsižvelgiama į šalies ekonominę padėtį.

EP komiteto rekomendacijos

2020 m. liepą EP Regioninės plėtros komiteto nariai ragino padidinti Teisingos pertvarkos fondo finansavimą ir išplėsti jo taikymo sritį į jį įtraukiant tvarias investicijas į:

 • labai mažas įmones ir MVĮ, įskaitant startuolius ir darnų turizmą;
 • pažangų ir darnų judumą ir aplinką tausojančią transporto infrastruktūrą;
 • projektus, kuriuos vykdant kovojama su energijos nepritekliumi, visų pirma socialinio būsto sektoriuje, ir skatinamas energijos vartojimo efektyvumas, neutralaus poveikio klimatui požiūris ir mažataršis centralizuotas šildymas labiausiai paveiktuose regionuose;
 • žaliąją infrastruktūrą;
 • urbanistinių dykrų atkūrimą ir išvalymą ir žemės paskirties keitimo projektus tais atvejais, kai neįmanoma taikyti principo „teršėjas moka“.

EP nariai taip pat ragino taikyti išimtį investicijoms, susijusioms su gamtinėmis dujomis, regionuose, kurie labai priklauso nuo anglies, lignito, naftos skalūnų ar durpių gavybos ir deginimo, o reikalavimus atitinkantiems projektams turėtų būti skiriamas iki 85 proc. atitinkamų išlaidų bendras finansavimas.

1 proc. biudžeto turėtų būti skirta saloms, 1 proc. atokiausiems regionams. EP komitetas taip pat ragina įvesti paskatas, pavyzdžiui, Žalumo atlygio mechanizmą, pagal kurį papildomais asignavimais būtų atlyginama toms valstybėms narėms, kurios sparčiau mažina savo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

„Turėdami didesnį biudžetą, galėsime ne tik veiksmingai remti regionus, bet ir palaikyti savo piliečius. Žengiame į naują žaliąją erą kartu nieko už savęs nepalikdami“, – teigė EP pranešimo šia tema autorius Manolis Kefalogiannis (Europos liaudies partija, Graikija).

Teisingos pertvarkos fondas rems investicijas į: 
 • mažąsias ir vidutines įmones; 
 • mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
 • įperkamai švariai energijai skirtos technologijos ir infrastruktūros diegimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją energiją;  
 • skaitmeninimą ir skaitmeninį junglumą; 
 • teritorijų atkūrimą ir išvalymą, dirvos atkūrimą ir paskirties keitimo projektus;  
 • žiedinės ekonomikos stiprinimą, įskaitant atliekų prevenciją, mažinimą, veiksmingą išteklių naudojimą, pakartotinį naudojimą, taisymą ir perdirbimą;  
 • darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą; 
 • pagalbą ieškant darbo; 
 • esamų daug anglies dioksido išmetančių įrenginių pertvarkymą. 

Teisingos pertvarkos platforma

Birželį pradėjo veikti Europos Komisijos iniciatyva sukurta Teisingos pertvarkos platforma, kuri padeda valstybėms narėms parengti savo teritorinius teisingos pertvarkos planus ir gauti finansavimą pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą. Naudojantis šia internetine platforma viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotiesiems subjektams anglių pramonės ir kituose dideliu taršos anglies dioksidu intensyvumu pasižyminčiuose regionuose yra teikiama techninė pagalba ir konsultacinė parama, informacija apie finansavimo galimybes ir techninės pagalbos šaltinius.

©Peruphotoart/AdobeStock