EP siekia naujos ES pramonės strategijos 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

EP nariai nori, kad atnaujinta ES pramonės strategija būtų konkurencinga, švari ir atspari bei padėtų pereiti prie labiau skaitmeninės ir ekologiškesnės ekonomikos.

Europos įmones smarkiai paveikė COVID-19 pandemija, nes daugelis turėjo užsidaryti arba sumažinti savo darbo jėgą, tuo pačiu metu ieškodami naujų darbo būdų, kad neatsiliktų nuo būtinų skaitmeninių ir ekologiškų perėjimų.

2021 m. gegužės mėn. Europos Komisija pristatė atnaujintą ES pramonės strategijos pasiūlymą, atspindintį pasikeitusias aplinkybes.

Atnaujinta strategija grindžiama COVID-19 krizės pamokomis, siekiant paspartinti atsigavimą ir spręsti ES strateginės priklausomybės problemą technologiniame ir pramonės lygmenyse. Strategijoje pabrėžiama, kad reikia stiprinti bendrosios rinkos atsparumą trikdžiams ir užtikrinti laisvo asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimo tęstinumą; būtinybę analizuoti ir spręsti strategines priklausomybes; ir būtinybę paspartinti perėjimą prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos.

Strategijoje siūloma bendrosios rinkos nepaprastosios padėties priemonė, skirta sušvelninti būsimų rinkos krizių poveikį, apsaugoti laisvą paslaugų ir prekių judėjimą ir maksimaliai padidinti pagrindinių produktų prieinamumą.

2022 m. liepos 13 d. EP Pramonės komiteto nariai priėmė pranešimą, raginantį atnaujintą strategiją užtikrinti konkurencingą, švarią ir atsparią pramonę ateities kartoms Europos Sąjungoje. Tikimasi, kad Parlamentas pranešimą patvirtins rugsėjo mėn. plenarinės sesijos metu.

ES pramonė skaičiais


Pramonė sudaro daugiau nei 20 proc. ES ekonomikos. Ji kuria ir gamina inovacijas, tvarias medžiagas ir produktus, reikalingus ateities ekonomikai ir visuomenei. Be to, ji sudaro 80 proc. prekių eksporto. ES taip pat yra didžiausia pasaulyje tiesioginių užsienio investicijų teikėja ir paskirties vieta.

Gamybos pramonė sudaro didžiąją ES pramonės ekonomikos dalį – daugiau nei keturis penktadalius (84,7 proc.) ES pramonės pridėtinės vertės ir 90,3 proc. pramonės užimtumo (2019 m.),

Skaitykite apie pagrindinę ES ekonomikos gaivinimo priemonę.

Mažesnių įmonių įgalinimas siekti tvaraus augimo


2019 m. ES nefinansinio verslo ekonomikoje buvo 23,2 mln. įmonių, kuriose dirbo 131,5 mln. darbuotojų. Dauguma (99,8 proc.) buvo labai mažos ir mažos bei vidutinės įmonės (MVĮ), kurios pagamino daugiau nei pusę ES bendro vidaus produkto.

Kartu su startuoliais, MVĮ yra labai svarbios ES skaitmeninimo srityje ir yra svarbus inovacijų šaltinis. EP nariai siekia, kad šioms įmonėms būtų suteiktos geresnės galimybės gauti finansavimą ir sumažinti jų administracinę naštą.

Pramonės strategija turėtų būti sutelkta į šias įmones, nes daugelis dėl nacionalinių koronaviruso priemonių susidarė skolų, sumažinančių investicinį pajėgumą, o tai ilgainiui gali sukelti lėtą augimą.

Atsparesnė pramonė


ES gali pasigirti pirmaujančiais mokslinių tyrimų institutais, įmonėmis ir aukštos kvalifikacijos darbuotojais, todėl šios stipriosios pusės turėtų būti išlaikytos. EP nariai nori:

  • užtikrinti, kad ekologiško ir skaitmeninio perėjimo metu būtų išsaugotos darbo vietos, konkurencingumas ir gebėjimas gaminti švarius produktus;
  • kad būtų rengiama metinė Europos pramoninių ekosistemų konkurencingumo ir atsparumo bei pažangos pereinamojo laikotarpio stebėsena ir ataskaitų teikimas;
  • apsaugos priemonių rinkinio sukūrimo, skirto apsaugoti ES rinką nuo trikdančių užsienio subsidijų, užkirsti kelią nesąžiningai užsienio valstybių subsidijuojamų įmonių konkurencijai ir apsaugoti svarbiausius ES sektorius ir technologijas;
  • plataus užmojo investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtros lygio, atsižvelgiant į tai, kad daugumoje valstybių narių vis dar nepasiektas tikslas – 3 proc. BVP investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą;
  • aiškaus ES išorės priklausomybės nuo svarbiausiųjų žaliavų sumažinimo.

Investicijos į konkurencingas ir švarias įmones


Pramonės strategijos kontekste ES turėtų įgalinti įmones prisidėti prie ES klimato neutralumo tikslų, kaip nurodyta ES žaliojo kurso veiksmų plane ir 55 % tikslo priemonių rinkinyje – remti įmones, ypač mažas ir vidutines, pereinamuoju laikotarpiu link skaitmeninės ir tvarios ekonomikos ir padėti joms kurti aukštos kokybės darbo vietas.

ES žaliasis kursas turėtų atitikti ambicingą pramonės politiką. EP nariai nori, kad Komisija skatintų įperkamos ir gausios atsinaujinančios ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios energijos gamybą ir padidintų reikiamos elektros, energijos, vandenilio, CO2 ir šildymo/vėsinimo infrastruktūros planavimo ir finansavimo koordinavimą.

Sužinokite daugiau apie ES priemones kovoje su klimato kaita.