Kaip skiriamas Europos Komisijos pirmininkas ir nariai?  

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Komisijos pirmininkas

Komisijos pirmininką išrenka Europos Parlamentas. Pirmoji galimybė jį išrinkti yra antroji liepos mėn. plenarinė sesija (liepos 15–18 d.).

Pasibaigus rinkimams, viena iš pirmųjų naujo išrinktojo Parlamento užduočių yra išrinkti naująjį Europos Komisijos (ES vykdomosios institucijos) pirmininką. Kandidatą į šias pareigas nominuoja valstybės narės, tačiau tai darydamos jos turi atsižvelgti į Europos Parlamento rinkimų rezultatus. Be to, Europos Parlamentas naująjį Komisijos pirmininką turi patvirtinti absoliučia balsų dauguma (pusės esamų EP narių balsų plius vieno persvara). Jei kandidatas negauna reikiamos daugumos, valstybės narės per vieną mėnesį turi pasiūlyti kitą kandidatą (Europos Vadovų Taryba dėl jo sprendžia kvalifikuota balsų dauguma).

Per 2014 m. rinkimus Parlamentas pradėjo taikyti pagrindinių kandidatų sistemą. Savo kandidatus į Komisijos pirmininko pareigas buvo iškėlusios visos Europos politinės partijos, o daugiausia vietų per rinkimus laimėjusi partija, sugebėjusi užsitikrinti daugumos europarlamentarų palaikymą, galėjo pasiūlyti Parlamento kandidatą į Komisijos vadovus.

Komisijos nariai

Kandidatai į likusias pareigas Komisijoje irgi turi praeiti nelengvą parlamentinę kontrolę.

Taryba, susitarusi su išrinktuoju Komisijos pirmininku, patvirtina kandidatų į Komisijos narius – po vieną iš kiekvienos valstybės narės – sąrašą. Šie paskirtieji Komisijos nariai išklausomi Parlamento komitetuose, atsakinguose už būsimas jų kompetencijos sritis. Tuomet kiekvienas komitetas renkasi į posėdį, kad įvertintų kandidato ekspertines žinias ir jų klausymo rezultatus, o šis įvertinimas išsiunčiamas EP pirmininkui. Praeityje būta atvejų, kai neigiamai įvertintiems kandidatams teko trauktis iš šio proceso. Tada visos sudėties Komisijai, įskaitant Komisijos pirmininką ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai, balsuodamas vieną kartą turi pritarti Parlamentas.

Parlamentui patvirtinus Komisijos pirmininką ir Komisijos narius, Taryba juos oficialiai paskiria kvalifikuota balsų dauguma.

Jei Komisijos kadencijos laikotarpiu iš esmės pasikeistų atsakomybės sritys, prireiktų užpildyti atsilaisvinusią vietą arba, į ES įstojus naujai valstybei narei, paskirti naują Komisijos narį, atitinkami kandidatai į Komisijos narius vėl išklausomi atitinkamuose komitetuose.

.