Po Europos Parlamento rinkimų 

Atnaujinta: 
 
Sukurta:   
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

Po rinkimų ES valstybės pateikė Europos Parlamentui išrinktų EP narių vardus, prieš tai patikrinusios, ar jie neina jokių pareigų, nesuderinamų su EP nario mandatu.

 • Naujai išrinktų Parlamento narių įgaliojimai tikrinami siekiant įsitikinti, kad jie neina pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario pareigomis (EP darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnis). Nesuderinamos pareigos apima darbą ES valstybės vyriausybėje arba parlamente, Europos Komisijoje, ES Teisingumo Teisme, Europos Centrinio Banko direktorių valdyboje, Audito Rūmuose ar Europos investicijų banke. Oficialias pareigas einantys ES institucijų ar įstaigų, ES sutartimis įsteigtų Bendrijos lėšoms valdyti, pareigūnai taip pat negali tapti EP nariais.


  Oficialiai patvirtinus rinkimų rezultatus, ES valstybės praneša Europos Parlamentui išrinktų asmenų vardus ir pavardes, o EP savo ruožtu paprašo ES valstybių imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta problemų, susijusių su pareigų nesuderinamumu. EP nariai turi tai patvirtinti raštu ir pateikti deklaraciją ne vėliau kaip likus šešioms dienoms iki steigiamojo Parlamento posėdžio.


  Parlamento Teisės reikalų komitetas ex post tikrina naujų EP narių įgaliojimus ir priima sprendimus remdamasis ES valstybių narių pateikta informacija. Tuomet apie sprendimą informuojamas Pirmininkas, o šis apie jį praneša artimiausiame plenariniame posėdyje. Parlamentas ne tik tikrina įgaliojimus, bet ir sprendžia visus ginčus pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, išskyrus ginčus, susijusius su nacionaliniais rinkimų įstatymais.


  Jei nustatoma, kad EP narys eina su jo darbu Parlamente nesuderinamas pareigas, Parlamentas konstatuoja, jog atsirado laisva vieta.

  Nuoroda nukopijuota
 • Po rinkimų vyko derybos dėl frakcijų sudarymo. EP nariai pasiskirstė į aštuonias frakcijas (viena daugiau nei praėjusioje kadencijoje). Frakcijai sudaryti būtinas ne mažesnis kaip 23 EP narių, išrinktų bent ketvirtadalyje visų ES valstybių narių (t. y. bent septyniose), įsitraukimas (EP darbo tvarkos taisyklių 33 straipsnis).

  Nuoroda nukopijuota
 • Naujoji Parlamento kadencija prasidėjo 2024 m. liepos 16 d. Tą dieną naujai išrinkti EP nariai susirinko į Europos Parlamento sesiją Strasbūre ir posėdžiavo iki liepos 19 d.. Per šią sesiją jie išrinko EP pirmininką, 14 pirmininko pavaduotojų ir penkis kvestorius (EP darbo tvarkos taisyklių 16-18 straipsniai). EP pirmininke dviejų su pusę metų kadencijai perrinkta Roberta Metsola (Europos liaudies partija, Malta). Už ją balsavo 562 EP nariai.


  Plačiau apie EP pirmininko, jo pavaduotojų ir kvestorių rinkimus galima susipažinti EP tyrimų tarnybos pažymoje.


  EP nariai taip pat patvirtino Parlamento nuolatinių komitetų, pakomitečių ir delegacijų skaičių bei asmeninę komitetų ir pakomitečių sudėtį.

  Nuoroda nukopijuota
 • 401 europarlamentarui balsavus už, Ursula von der Leyen liepos 18 d. perrinkta Europos Komisijos pirmininke naujai penkerių metų kadencijai. Prieš balsavimą U. von der Leyen EP nariams pristatė savo pirmininkavimo Europos Komisijai prioritetus.

  Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamentas „renka Komisijos pirmininką“. Faktiškai pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnį Europos Vadovų Tarybos pasiūlytas kandidatas pristato savo politines gaires. Po to vyksta diskusijos. Rinkimai vyksta balsuojant slaptai.

  Nuoroda nukopijuota
 • Liepos 23 d. Briuselyje vyko steigiamieji Europos Parlamento komitetų ir pakomitečių posėdžiai, kuriuose išrinkti jų pirmininkai ir pirmininkų pavaduotojai.

  Nuoroda nukopijuota
 • Pagal dabartinę tvarką, išrinkus (naują) Komisijos pirmininką, Taryba paskiria kandidatus į Komisijos narius. Kiekvienas paskirtasis Komisijos narys atsako už konkrečią Komisijos pirmininko jam pavestą politikos sritį. Prieš plenariniame posėdyje balsuojant dėl visos Komisijos narių kolegijos paskyrimo, kiekvieną paskirtąjį Komisijos narį įvertina atitinkamas Parlamento komitetas.


  Teisės reikalų komiteto atliekamas interesų deklaracijų tikrinimas


  Prieš paskirtųjų Komisijos narių klausymus komitetuose Teisės reikalų komitetas atlieka išsamų jų finansinių interesų deklaracijų patikrinimą, siekdamas įvertinti, ar deklaracijos yra tikslios ir išsamios, ir nustatyti galimą interesų konfliktą.


  Jei Teisės reikalų komitetui kiltų abejonių, jis gali paprašyti papildomos informacijos arba pakviesti paskirtąjį Komisijos narį diskusijai. Jis taip pat gali pateikti rekomendaciją dėl interesų konflikto sprendimo.


  Prieš klausymus atitinkamuose komitetuose Teisės reikalų komitetas turi raštu patvirtinti, kad nėra interesų konfliktų. Jei nustatytas interesų konfliktas neišsprendžiamas, Teisės reikalų komitetas padarys išvadą, kad paskirtasis Komisijos narys negali eiti savo pareigų.


  Rašytinė procedūra: EP narių klausimai

  Paskirtasis Komisijos narys turi raštu pateikti atsakymus į keletą klausimų, įskaitant komitetų, atsakingų už tą pačią sritį, EP narių klausimus. Pirmieji klausimai susiję su bendromis paskirtųjų Komisijos narių kompetencijomis, įsipareigojimais Europai ir asmeniniu nepriklausomumu, skiriamomis pareigomis ir planuojamu bendradarbiavimu su Parlamentu. Specializuoti komitetai parengia konkrečius su atsakomybės sritimi susijusius klausimus.


  Paskirtųjų Komisijos narių biografijos ir jų atsakymai į klausimus raštu skelbiami Parlamento interneto svetainėje prieš klausymus.

  Klausymai atitinkamame komitete arba komitetuose


  Paskirtasis Komisijos narys pakviečiamas į trijų valandų klausymą už tą pačią sritį atsakingame EP komitete. Klausymai transliuojami tiesiogiai. Kandidatas pradeda klausymus ne ilgesne nei 15 min. įžangine kalba, o po jos atsako į EP narių klausimus.

  Jei paskirtojo Komisijos nario funkcijos vienodai susijusios su kelių komitetų veiklą, klausymai išimtinai gali vykti bendrame šių komitetų posėdyje, kuris neturėtų trukti ilgiau nei keturias valandas.


  Įvertinimas po klausymų komitete

  Atsakingojo komiteto arba komitetų pirmininkai ir koordinatoriai savo galutinį paskirtojo Komisijos nario įvertinimą turi parengti per 24 valandas po klausymų ir šiuo tikslu turėtų „kuo skubiau“ surengti uždarą posėdį. Už klausymus atsakingas (-i) komitetas (-ai) taip pat gali paprašyti paskirtojo Komisijos nario pateikti raštu daugiau informacijos arba surengti papildomus trumpesnius klausymus. Frakcijų koordinatoriai parengia kiekvieno kandidato vertinimo pranešimą, kuriame nurodo, ar kandidatas yra tinkamas:

  - būti Komisijos nariu ir

  - atlikti jam pavestas užduotis.


  Tuomet šis pranešimas perduodamas išnagrinėti Komitetų pirmininkų sueigai, kuri tai turi padaryti per 24 valandas nuo įvertinimo parengimo.


  Klausymų proceso užbaigimas

  Po diskusijų nusprendusi, kad pakanka informacijos priimti sprendimą dėl klausymų rezultatų, Parlamento pirmininkų sueiga paskelbia, kad klausymai baigti. Tik tuomet galima paskelbti vertinimo pranešimus ir teikti pastabas dėl įvertinimo.


  EK kolegijos pristatymas ir balsavimas plenariniame posėdyje

  Atsižvelgdamas į klausymų ir konsultacijų su Parlamento frakcijomis rezultatus, išrinktasis Komisijos pirmininkas plenariniame posėdyje pristato paskirtosios EK kolegijos sudėtį ir programą. Po diskusijų EP nariai balsų dauguma sprendžia, ar suteikti įgaliojimus naujai Komisijos narių kolegijai penkerių metų kadencijai. Šis balsavimas gali būti atidėtas kartą iki kitos sesijos.


  Nuoroda nukopijuota
 • Iki Europos Parlamento rinkimų dalis ES taisyklių projektų nebuvo pilnai suderinti tarp Europos Parlamento ir ES Tarybos. Tai nutiko dėl kelių priežasčių, pvz., kai tarpinstitucinėse derybose nepasiekiamas susitarimas arba neužtenka laiko joms pradėti, arba kai nacionalinėms vyriausybėms nepavyksta susitarti dėl bendros pozicijos.


  Tie ES taisyklių projektai, kuriuos Parlamentas priėmė plenarinėje sesijoje prieš rinkimus per pirmąjį arba antrąjį svarstymą arba pagal konsultavimosi procedūrą, teisiškai galioja ir kitos kadencijos Parlamentui. Tokioje situacijoje šiuo metu yra mokėjimo paslaugų, maisto ir tekstilės atliekų, vandens taršos, žaislų saugos, vairavimo teisių, vaistų rinkos reformos, naujų genomikos metodų taisyklių projektai bei ES muitų kodekso projektas.


  Tie taisyklių projektai, kurie nebuvo pateikti plenarinėje sesijoje iki rinkimų, nes užtruko jų derinimas komitete arba triloge, nebebus toliau svarstomi. Visgi naujasis Parlamentas gali nuspręsti tęsti šiuos darbus. Tai bus taikytina kovos su korupcija, seksualiniu vaikų išnaudojimu ar prekyba žmonėmis taisyklių projektams, o taip pat investuotojų apsaugos, skaitmeninio euro, dirbtinio intelekto atsakomybės, gyvūnų transportavimo ir šunų bei kačių gerovės užtikrinimo taisyklių projektams.


  Naujos kadencijos pradžioje Pirmininkų sueiga (EP pirmininkas ir frakcijų vadovai), atsižvelgdama į Parlamento komitetų prašymus, priims sprendimą, ar pratęsti plenarinėje sesijoje nepateiktų klausimų svarstymą (EP darbo tvarkos taisyklių 250 straipsnis). Tikėtina, kad tai gali įvykti 2024 m. spalio mėn. ir paskelbta vėliau vyksiančioje plenarinėje sesijoje.


  Jei Pirmininkų sueiga ir Parlamentas per plenarinę sesiją nuspręs tęsti darbus, naujai išrinktas Parlamentas pereis į tolesnį atitinkamos sprendimų priėmimo procedūros etapą. Prireikus, ES taisyklių projektui suderinti gali būti paskirtas naujas EP pranešėjas.

  Paprastai Pirmininkų sueiga nusprendžia tęsti visus nebaigtus teisėkūros darbus. Išimtys gali būti taikomos, pvz., dokumentams, kurie nebeaktualūs, ir dėl kurių tikimasi sulaukti naujo Komisijos pasiūlymo arba bus atnaujintos konsultacijos.


  ES taisyklių projektų, kurie perduodami naujam Parlamentui, sąrašas.

  Nuoroda nukopijuota