Programma ”LIFE”: lielāks ES atbalsts rīcībai klimata jomā 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

ES piekrita finansēt programmu ”LIFE”, piešķirot tai budžetu 5,4 miljardu EUR apmērā. Noskatieties mūsu video, lai uzzinātu, kā fondi atbalstīs rīcību klimata jomā.

”LIFE” ir vienīgā ES līmeņa programma, kas veltīta tikai videi un klimatam, un šī programma laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir pašlaik visvērienīgākā. Darbībām vides jomā tiks atvēlēti 3,5 miljardi EUR, savukārt darbībām klimata politikas jomā –– 1,9 miljardi EUR. Programma ir daļa no zaļā kursa tiesību aktu kopuma, ko ierosinājusi Eiropas Komisija.


Uzziniet vairāk par ES atbildi uz klimata pārmaiņām.


Tīrākas un pilnīgākas aprites ekonomikas veidošana, atkārtoti izmantojot un pārstrādājot produktus, ir viena no galvenajām ES prioritātēm, un programmai ”LIFE” tajā būs svarīga nozīme. Programma atbalstīs pāreju uz tīru enerģiju un darbosies kopā ar citām programmām, lai sasniegtu ES mērķi līdz 2050. gadam panākt oglekļneitralitāti. Tās mērķis ir arī aizsargāt vidi un uzlabot tās kvalitāti un apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un apvērst to pretējā virzienā.


Programma ”LIFE” ir daļa no ES ilgtermiņa budžeta un atveseļošanas plāniem, kuros 30 % no līdzekļiem ir paredzēts izmantot rīcībai klimata jomā. Pārējo programmu vidū ir Taisnīgas pārkārtošanās fonds, kas paredzēts, lai palīdzētu ES reģioniem pielāgoties zaļajai ekonomikai, ”InvestEU”, ar kuru finansēs projektus klimata jomā, un pamatprogramma “Apvārsnis Eiropa”, ar kuru finansēs ES pētniecību un inovāciju klimata nozarē.


Lasiet vairāk par ES finansējumu klimatam:

Sīkāka informācija

https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201217IPR94213/life-deal-reached-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects


https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20201002IPR88431/es-klimata-akts-deputati-prasa-lidz-2030-gadam-samazinat-emisiju-par-60


https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0209(COD)&l=en


https://cinea.ec.europa.eu/life_lv


Related content

https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/klimata-parmainas

https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/circular-economy

https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/energetikas-savieniba

https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/mff-es-budget