Kopīgot šo lapu: 

Raksti 

Foto: ES nepieciešami  papildu ieguldījumi energoefektivitātē un atjaunojamās enerģijas ražošanā ©Mikel Martinez De Osaba/123RF/European Union – EP        

Pāreja uz mazāk piesārņojošu ekonomiku prasa nozīmīgus ieguldījumus. ES vēlas nodrošināt privātā kapitāla plūsmu uz klimatam draudzīgiem projektiem, jo ar valstu iespējām nav pietiekami.

Foto ilustrē klimata pārmaiņu sekas visā pasaule. Foto © Ezra Comeau-Jeffrey/ Unsplash        

Viena no svarīgākām Eiropas Parlamenta darba kārtības prioritātēm ir klimata pārmaiņu problēmu novēršana. Pie kādiem risinājumiem strādā ES un Parlaments, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām.

Raksti 

Foto ar Džovanni La Via uz ES karoga fona        

Parlaments vēlas, lai ES pēc iespējas ātrāk ratificē Parīzes Klimata līgumu un nodrošina tā ātru stāšanos spēkā. Parīzes klimata konferencē COP21 decembrī 195 valstis atbalstīja globālo klimata vienošanos. Mēs runājām ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas priekšsēdētāju Džovanni La Via (EPP, Itālija) par Eiropas Parlamenta apņemšanos īstenot klimata vienošanos un izaicinājumiem, ko tas varētu nest.

Foto        

Vides aizsardzība Eiropas iedzīvotājiem dziļi rūp. Saskaņā ar Eirobarometra aptauju, divas trešdaļas ES iedzīvotāju vēlētos stingrāku ES rīcību vides aizsardzības jomā. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, ko ES jau dara un plāno darīt, lai aizsargātu cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību un cīnītos pret klimata pārmaiņām.

EP deputats Džovanni La Via intervijas laikā        

Pagājušajā nedēļā Parīzes klimata samitā COP21 piedalījās arī 15 Eiropas Parlamenta deputātu delegācija, kura aizstāvēja Parlamenta pieņemto pozīciju globālajās klimata sarunās. Sestdien 196 līgumslēdzējpuses panāca vēsturisku vienošanos par pasākumiem klimata pārmaiņu ierobežošanai. EP delegācijas vadītājs Džovanni La Via (EPP, Itālija) intervijā stāsta par Parlamenta lomu sarunās un darbu, kas sekos pēc vienošanas.

CO2 emisijas. Avots: Kopīgais pētniecības centrs http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2013 Foto: ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK /P.Cairns        

Kioto protokola Dohas grozījums nosaka otro starptautiskā klimata pārmaiņu līguma saistību periodu, kas ilgst no 2013. - 2020. gadam. Otrdien Parlaments diskutēs un trešdien balsos par Dohas grozījumu, aicinot to ratificēt un pildīt no tā izrietošās saistības. Par ieteikuma izstrādi atbildīgā Parlamenta deputāte Elisabeta Gardini (EPP, Itālija) norāda, ka otro saistību periodu atbalsta galvenokārt ES dalībvalstis, kas jau uzņēmušās saistības līdz 2020. gadam par 20 % samazināt emisiju apjomu.

Raksti 

No ziediem izveidota eiro zīme        

Pirmdien, 30. martā, Eiropas Parlamentā Briselē notika EP deputātu un ES valstu parlamentāriešu diskusija par 2015. gada decembrī gaidāmo starptautisko klimata konferenci Parīzē. Dalībvalstu parlamentārieši atzina, ka jāstrādā, lai panāktu, ka valstu līderi Parīzē ierodas ar pareizajiem priekšlikumiem, savukārt EP deputāti izteica bažas par līdzekļu piesaisti.

EP deputāts Žils Parņo intervijas laikā        

Temperatūras celšanās, kūstoši ledāji, bieži sausuma un lietus periodi ir liecinieki tam, ka klimata pārmaiņas ir realitāte. Decembrī Parīzē notiks ANO klimata samits, kura mērķis ir noslēgt jaunu globālu vienošanos klimata jomā. Trešdien, 23. septembrī, EP Vides komiteja pieņēma ziņojumu, kurā izklāstīti Parlamenta mērķi attiecībā uz klimata vienošanos. Pēc balsojuma par ziņojumu atbildīgais EP deputāts Žils Parņo (S&D, Francija) atbildēja uz mūsu jautājumiem.

Infografika        

Līdz globālajām klimata sarunām Parīzē atlicis mazāk nekā divi mēneši. Šīs 21. pušu konferences (COP21) mērķis ir panākt starpatutisku vienošanos par pasākumiem klimata pārmaiņu apturēšanai, kas aizstātu Kioto protokolu. Eiropas Parlamentu konferencē pārstāvēs 15 deputātu delegācija, kuras uzdevums būs pārstāvēt Parlamenta viedokli un veicināt veiksmīgas globālas vienošanas noslēgšanu. Trešdien EP deputāti plenārsēdē balso par ziņojumu, kurā izklāstīta Parlamenta nostāja.