ES paveiktais virzībā uz 2020. gada mērķiem klimata pārmaiņu jomā (infografika) 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

ES ir pārsniegusi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķus līdz 2020. gadam. Vairāk informācijas skaties mūsu infografikā.

Eiropas Savienības 2020. gada mērķi

Siltumnīcefekta gāzu emesiju tendences  

ES mērķi 2020. gadam tika noteikti 2008. gadā pieņemtajā klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumā. Viens no tās mērķiem bija par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.


Uzzini par siltumnīcefekta gāzu veidiem un to globālās sasilšanas potenciālu.

Aprēķināts, ka emisijas ES 2020. gadā bija par 31% mazāk nekā 1990. gadā, mērķis ir pārsniegts par 11 %. Apstiprinātie dati liecina, ka līdz 2019. gadam emisijas samazinājās par 24 % salīdzinājumā ar 1990. gadu. No 2019. līdz 2020. gadam bija vērojams liels ES siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums, kas bija cieši saistīts ar Covid-19 pandēmiju.

Tomēr saskaņā ar dalībvalstu jaunākajām prognozēm, kas pamatojas uz esošajiem pasākumiem, emisiju samazinājums līdz 2030. gadam būs tikai aptuveni 41%. ES emisiju mērķis 2030. gadam, kas noteikts ES klimata tiesību aktos, ir vismaz 55 % samazinājums salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Gaidāmā jauno un pārskatīto tiesību aktu pakete, kas pazīstama ar nosaukumu "Fit for 55", ir paredzēta, lai sasniegtu Eiropas Zaļā kursa mērķus un līdz 2050. gadam Eiropu padarītu klimatneitrālu.

Uzzini vairāk par klimata pārmaiņām Eiropā

Progress vērojams enerģētikas un industriju nozarēs

Lai sasniegtu iezīmētos mērķus enerģētikas un industriju jomās 2020. gadam, ES veic pasākumus vairākos virzienos.

Viens no īstenotiem mēriem ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ieviešana, kas nosedz siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada enerģētikas un rūpniecības nozares un aviācijas sektors. Lidmašīnu rādītais emisiju apjoms sastāda aptuveni 40% no kopējā ES siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma.

Laika posmā starp 2005. un 2020. gadu izmešu apjoms, ko emitē elektrostacijas un rūpnīcas, iekļautas ETS sistēmā, nokritās par 40%. Tas ir ievērojami vairāk salīdzinājumā ar mērķi 2020. gadam - samazināt par 23%.


Dalībvalstu mērķi CO2 emisiju samazināšanai

Lai samazinātu CO2 izmešu apjomu, ko rada citas nozares (lauksaimniecība, ēkas, atkritumu apsaimniekošana, transports, izņemot aviāciju), ES dalībvalstis atbalstīja priekšlikumu par nacionālo mērķu noteikšanu CO2 emisiju samazināšanai katrā ES dalībvalstī Kopīgu centienu regulas ietvaros. Salīdzinot ar 2005. gadu, 2020. gadā izmešu apjoms nozarēs, ko nosedz valstu mērķi, samazinājās par 15%, apsteidzot mērķi 2020. gadam - 10% samazinājums.

Samazinājumu galvenokārt noteica energoefektivitātes uzlabojumi un pāreja uz kurināmo ar mazāku oglekļa intensitāti. Turpretī transporta radītās emisijas katru gadu palielinājās līdz pat Covid-19 pandēmijas sākumam.

Kopīgu centienu regula  

Valstu emisiju mērķi 2020. gadam svārstījās no 20 % samazinājuma līdz 2020. gadam (salīdzinājumā ar 2005. gada līmeni) bagātākajās valstīs, kā arī līdz 20 % palielinājumam mazāk turīgās valstīs.Vairāk infografiku par klimata pārmaiņām: