Kopīgot šo lapu: 

  • Uzņēmējvalsts atalgojuma noteikumi attiecināmi arī uz visiem norīkotajiem darbiniekiem; 
  • Norīkojums varēs ilgt 12 mēnešus ar iespēju to pagarināt uz sešiem mēnešiem; 
  • Labāka norīkoto darbinieku aizsardzība pret krāpšanu un izmantošanu. 
Norīkotie darbinieki par līdzvērtīgu darbu saņems līdzvērtīgu atalgojumu ©AP Images/European Union-EP  

Darbiniekiem, kas uz laiku nosūtīti darbā uz citu ES valsti, pienākas atalgojums, kādu par līdzvērtīgu darbu šajā valstī saņem citi darba ņēmēji, paredz otrdien apstiprināti noteikumi.

Pārskatīto noteikumu mērķis ir nodrošināt labāku norīkoto darba ņēmēju aizsardzību un godīgu konkurenci starp uzņēmumiem. Tie tika pieņemti ar 456 balsīm pret 147, 49 deputātiem atturoties.

 

Nodrošināt taisnīgu samaksu

 

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem visi uzņēmējvalsts atalgojuma noteikumi būs attiecināmi arī uz norīkotajiem darbiniekiem. Papildu likumos noteiktajām normām dalībvalstis varēs piemērot arī nozaru koplīgumos iekļautos nosacījumus. Līdz šim tas tika darīts tikai būvniecības nozarē.

 

Uzlabot darba apstākļus

 

Ceļa un uzturēšanās izdevumi būs jāsedz darba devējam, nevis jāietur no darbinieka algas. Darba devējam arī būs jānodrošina pienācīgi norīkoto darbinieku sadzīves apstākļi. Tiem būs jāatbilst attiecīgās valsts noteikumiem.

 

Norīkojuma ilgums

 

Norīkojums varēs ilgt 12 mēnešus, atsevišķos gadījumos to pagarinot uz vēl sešiem mēnešiem. Turpinot darbu ilgāk, uzņēmējvalsts darba likumdošana tiktu piemērota pilnībā.

 

Aizsardzība pret krāpšanu

 

Krāpnieciskas norīkošanas gadījumā - piemēram, ja to veicis “pastkastītes uzņēmums” - dalībvalstīm būtu jāsadarbojas, lai darbinieki tiktu aizsargāti saskaņā ar direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu.

 

Starptautiskie autopārvadājumi

 

Transporta nozarei pārskatītās direktīvas normas tiks piemērotas pēc tam, kad stāsies spēkā nozares tiesību akti, kas iekļauti Mobilitātes paketē. Līdz tam spēkā būs 1996. gadā pieņemta direktīva.

 

Spēkā divu gadu laikā

Dalībvalstīm būs divi gadi laika, lai direktīvas prasības iekļautu savos likumos. Līdz šī perioda beigām noteikumiem arī jāstājas spēkā.

 

Citāti

 

EP ziņotāja Elisabeth Morin-Chartier (EPP, Francija) sacīja: “Šis ir viens no šī EP sasaukuma svarīgākajiem balsojumiem. Tas iezīmē ceļu uz Eiropu, kurā ir vairāk sociālā taisnīguma, taisnīgāka konkurence starp uzņēmumiem un vairāk tiesību darba ņēmējiem.”

 

EP ziņotāja Agnes Jongerius (S&D, Nīderlande) sacīja: “Eiropa izvēlas vienādu samaksu par vienā un tajā pašā vietā veiktu līdzvērtīgu darbu. Tas ir nozīmīgs sasniegums. Kolēģi atkal varēs būt kolēģi, nevis konkurenti. Šis ir būtisks solis ceļā uz Eiropu, kas aizsargā darba ņēmējus un neļauj uzņēmumiem iesaistīties sacensībā par zemākajiem standartiem - Eiropu, kam rūp vienkāršie darba ņēmēji.”

 

Pamatinformācija

 

Norīkots darbinieks ir darba ņēmējs, kuru darba devējs uz laiku nosūta veikt darba pienākumus citā ES valstī. 2016. gadā ES bija 2,3 miljoni norīkoto darbinieku.