Sociālā nodrošinājuma koordinācija: jauni noteikumi taisnīgai pieejai un lielākai pārredzamībai 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Sociālā nodrošinājuma koordinācija: strādā, mācies un dodies pensijā jebkurā Eiropas valstī. © AP Images/European Union - EP  

Kā darbojas pašreizēja sociālā nodrošinājuma koordinācija ES, un kādas jomas vēlas uzlabot Parlaments, pārskatot un modernizējot esošos ES tiesību aktus.

20. novembrī Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL) atbalstīja priekšlikumu pārskatītiem noteikumiem, lai atvieglotu darbaspēka mobilitāti, nodrošinot taisnīgu pieeju sociālā nodrošinājumā visiem, kas pārvietojas, un nodokļu maksātājiem. 11. decembrī Parlaments atbalstīja EMPL komitejas lēmumu uzsākt trīspusējās sarunas ar Eiropas Komisiju un Padomi par likumprojekta gala tekstu.

Kāpēc nepieciešami ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordināciju

Būdams ES pilsonis, Jūs varat pārcelties uz pastāvīgu dzīvi citā dalībvalstī, ierasties darbam uz ierobežotu laiku vai studijām. Aptuveni 14 miljoni ES rezidentu (strādājošo kategorija, kas pārvietojas, bezdarbnieki un ekonomiski neaktīvi pilsoņi) neuzturas savā mītnes zemē. Kopīgie ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordināciju garantēs, ka, pārceļoties uz citu dalībvalsti, cilvēki nezaudēs sociālā nodrošinājuma un veselības aprūpes aizsardzību, ko viņiem ir tiesības saņemt. ES noteikumi nodrošinās sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju, nosakot, kuras valsts sociālā nodrošinājuma sistēmu izmanto ES ‘’mobilā’’ pilsoņa apdrošināšanai. Koordinācija ES līmenī nodrošinās, ka cilvēks netiek atstāts bez sociālās aizsardzības, vienlaikus novēršot divkāršu pabalstu saņemšanas iespēju pārrobežu situācijā.

Koordinācija, nevis saskaņošana

ES normatīvi reglamentē nodrošinājuma jomas kā slimības pabalsti, maternitātes/paternitātes un ģimenes pabalsti, bezdarba pabalsti. Sociālā nodrošinājuma sistēmas paliek dalībvalstu ekskluzīva atbildība: katra dalībvalsts brīvi nosaka, kādi pabalsti tiek sniegti, atbalsttiesīguma nosacījumus, pabalstu aprēķināšanas metodiku un to, kādas iemaksas veicamas. ES noteikumi tikai koordinē dalībvalstu sociālā nodrošinājuma sistēmas un piedāvā labākas sadarbības iespējas starp valstu iestādēm.


Sociālā nodrošinājuma koordinācijas četri pamatprincipi 
  • Jūs esat apdrošināts vienas valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā un veicat iemaksas tikai vienā valstī. 
  • Jums ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā tās valsts pilsoņiem, kurā esat apdrošināts. 
  • Nepieciešamības gadījumā tiek ņemti vērā iepriekšējie apdrošināšanas periodi, iepriekšējā darba pieredze vai dzīvesvieta citās valstīs. 
  • Naudas pabalstu izmaksas, ko izmaksā viena valsts, parasti tiek nodrošinātas, pat ja jūs dzīvojat citā valstī. 

Ko tas nozīmē praksē: piemēri

Balstoties uz darbaspēka brīvas pārvietošanās pamatprincipiem, mobilais darba ņēmējs dzīvo pēc tās valsts likumiem, kurā viņš strādā. Darba meklētājs var saņemt bezdarbnieka pabalstu no viņa izcelsmes valsts ierobežotu laika posmu, uzturoties citā dalībvalstī, kur viņš meklē darbu; pensionējošai personai, kas ir strādājusi vairākās valstīs, ir tiesības uzrādīt dažādus apdrošināšanas periodus, lai saņemtu pensiju pilnā apmērā. Beidzot, tūristiem ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ceļojot vai īslaicīgi uzturoties kādā no ES dalībvalstīm, izmantojot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).


Atjaunināti ES noteikumi bezdarbnieka, ģimenes un ilgtermiņa aprūpes pabalstiem

Lai uzlabotu darba meklētāju iespējas atrast darbu, pārceļoties uz citu ES dalībvalsti, EMPL komitejas deputāti atbalsta iespēju darba meklētājiem ‘’eksportēt’’ savu bezdarbnieka pabalstu uz laiku no pašreizējā minimālā 3 mēnešu perioda līdz vismaz 6 mēnešiem; ar iespēju periodu pagarināt līdz beidzas pabalsta izmaksas termiņš.

Attiecībā uz pārrobežu un pierobežu darba ņēmējiem, deputāti ierosina, ka darba ņēmējiem jābūt tiesībām izvēlēties, kura valsts būs atbildīga par bezdarbnieka pabalsta izmaksu, valsts, kurā viņi ir uzturējušies un strādājuši pēdējos 12 mēnešus, vai izcelsmes valsts.

Ģimenes naudas pabalsti, kas ir paredzēti ienākumu aizstāšanai gadījumos, ja persona pārtrauc darba attiecības, lai audzinātu bērnu, ir jāuzskata par personīgu pabalstu attiecīgajam vecākam, un tiem jābūt atšķirtiem no citiem ģimenes pabalstiem.

Deputāti atbalsta lielāku juridisko noteiktību un pārredzamību ilgtermiņa aprūpes pabalstu piešķiršanai un izmaksai.


Nākamie soļi

Par noteikumu gala redakciju vēl būs jāvienojas trīs institūcijām, Parlamentam, Padomei un Komisijai.


Lasīt plašāk par pasākumiem sociālās politikas jomā, kuri tiek īstenoti ES līmenī: