ES sociālā dimensija: pastiprināts Eiropas sociālais fonds 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Sociālais fonds tiek pilnveidots, lai sniegtu efektīvāku atbildi uz pašreizējiem izaicinājumiem nodarbinātības un nabadzības apkarošanas jomā, stiprinot ES sociālo dimensiju.

Eiropas Parlaments atbalstīja priekšlikumu Eiropas Sociāla fonda darbības uzlabošanai, lai apkarotu bezdarbu un nabadzības augstos radītājus ES.

4. aprīlī Parlaments apstiprināja EP Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas (EMPL) sagatavoto ziņojumu, kurā deputāti ierosina palielināt finansējumu Eiropas Sociālajam fondam nākamajā ES ilgtermiņa budžetā 2021.-2027. gadam, īpašu uzmanību pievēršot prioritārām jomām kā jauniešu nodarbinātība un atbalsts bērniem.

Sociālie un nodarbinātības jautājumi ir svarīgākās jomas, kas visvairāk satrauc ES pilsoņus. Parlaments vēlas pastiprināt Eiropas sociālo dimensiju, atbalstot Eiropas Sociālā fonda funkcionēšanas uzlabošanu, veidojot atjaunotu Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+).

Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt nodarbinātībaas iespējas visām sabiedrības grupām, uzlabot darba kvalitāti un produktivitāti, palielināt darbinieku ģeogrāfisko un profesionālo mobilitāti ES, uzlabot izglītības un profesionālās apmācības sistēmu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu un veselības aizsardzības sistēmas attīstību.


Kas ir Eiropas Sociālais fonds? 
  • Galvenais un vecākais ES finanšu instruments cilvēku atbalstam, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanai, dzīves standartu uzlabošanai. 
  • ES piešķir ESF finansējumu dalībvalstīm un reģioniem, lai finansētu operacionālās programmas, kuru mērķis ir veicināt jaunu darba vietu izveidi, novērstu izglītības kvalitātes atšķirības, mazināt mantisko nevienlīdzību un sociālo atstumtību. 
  • Labumu no ESF finansējuma gūst individuālās personas, darba ņēmēji, jaunieši, darba meklētāji, cilvēki ar nelabvēlīgo ekonomisku situāciju, kā arī uzņēmumi un organizācijas. 

Elastīgāk, vienkāršāk un efektīvāk

Eiropas Sociālais fonds Plus būs pašreizējā Eiropas Sociālā fonda elastīgāka un vienkāršāka versija, kas apvienos vairākas esošo fondu programmas, koncentrējot pieejamos resursus.

Eiropas Sociālais fonds Plus apvienos:


  • Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu;
  • Eiropas atbalsta fondu trūcīgajām personām;
  • ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu;
  • ES Veselības programmu.

Resursu apvienošana ļaus ES un dalībvalstīm sniegt integrētāku un mērķtiecīgāku atbalstu sociālo un darba tirgus problēmu risināšanai. Piemēram, integrējot Eiropas Sociālajā fondā Plus atbalstu trūcīgajiem, personas, kurām ir tiesības uz palīdzību, vienā procedūrā gūs labumu no materiālā un vispārējā sociālā atbalsta.

Jauni noteikumi būs elastīgāki un vienkāršāki, kas atvieglos piekļuvi finansējumam.

Galvenās prioritātes - jaunieši un bērni

ESF+ veiks ieguldījumus trijās galvenajās jomās: izglītība, apmācība un mūžizglītība; darba tirgus efektivitāte un vienlīdzīgas piekļuves iespējas kvalitatīvai nodarbinātībai; sociālā integrācija, veselība un nabadzības apkarošana.

Deputāti vēlas nodrošināt, ka ESF + turpina atbalstīt jauniešu nodarbinātības uzlabošanu, īpašu uzmanību pievēršot neaktīviem jauniešiem un tiem, kuri ir attālināti no darba tirgus. Deputāti vēlas nodrošināt, ka tiek sniegts pietiekams atbalsts darbībām, lai īstenotu Eiropas bērnu garantiju shēmu, kas nodrošinātu bērniem vienādas iespējas kvalitatīvas bezmaksas izglītības piekļuvei.


Atbalsts veselības aprūpei un sociālās inovācijas

ESF + līdzekļi tiks virzīti sociālā progresa atbalstam un ģeogrāfiskās darbaspēka mobilitātes veicināšanai.

ESF + programmas veselības sadaļa sniegs atbalstu prioritārajiem mērķiem: digitalizēt veselības aizsardzības un aprūpes sistēmu, atbalstīt investīcijas agrīnā diagnostikā un skrīningā, veicināt pārrobežu sadarbību, piemēram, darbā ar retām un sarežģītām slimībām.


Nākamie soļi

Par likumprojekta gala variantu Parlamentam būs jāvienojas ar ES Padomes ministriem nākamā Parlamenta pilnvaru laikā.