Labāki darba nosacījumi: līdzsvars starp darba tirgus elastību un darbinieku drošību 

Atjaunināts: 
 
Izveidots:   
 

Kopīgot šo lapu: 

EP atbildīgais ziņotājs Enrique Calvet Chambon.  

Parlaments vēlas nodrošināt, lai darbinieki, neatkarīgi no līguma vai nodarbinātības attiecību veida, pirms darba attiecību uzsākšanas, būtu informēti par darba nosacījumiem un pienākumiem.

EP deputāti galīgajā balsojumā apstiprināja jaunos noteikumus, kas ieviesīs jaunas minimālās obligātās prasības un tiesības attiecībā uz darba nosacījumiem: pārbaudes laika maksimālais termiņš, darba stundas un ierobežojošie darba līgumi. Noteikumi paredz, ka visi darbinieki, ieskaitot darbiniekus ar netipiskiem darba līgumiem un tos, kas veic nestandarta darbus, saņems padziļinātu informācijas apjomu par viņu pienākumiem un darba nosacījumiem.

Vairāk par jaunajiem noteikumiem stāsta EP atbildīgais ziņotājs Enrique Calvet Chambon (ALDE, Spānija).


Pieaugošā ekonomikas digitalizācija un darba tirgus mainīgums veicināja jaunu un nestandarta darba vietu un profesiju attīstību. Kādi ir ieguvumi un izaicinājumi, ko saskatāt šajā jaunajā situācijā?

Jaunas tehnoloģijas un digitalizācija veicina jaunu nodarbinātības veidu attīstību, es teiktu, ka jauno darba konceptu izveidi. Vienlaicīgi, šī tendence izaicina mūsu darba tirgu, atklājot mūsu darba attiecību un sociālā nodrošinājuma regulējuma nepilnības. Ieguvumi var būt vairāki: mēs nevaram ignorēt jaunu, elastīgāku, radošāku un pielāgojamāku nodarbinātības veidu attīstību. Ir skaidrs, ka Eiropa vēlas nodrošināt, ka nenotiek darbaspēka ekspluatācija vai, ka netiek nodrošināta pietiekama aizsardzība, kas ir pretrunā ar Eiropas sociālo modeli; īpaši tas attiecas uz jaunām un nestandarta darba attiecību formām. Apkopojot sacīto, Parlamenta mērķis ir nodrošināt visām nodarbinātām personām līdzsvaru starp elastību un aizsardzību, - elastīgu aizsardzību (angļu “flexi-protection”).


Jauni biznesa modeļi ievieš neskaidrību attiecībā uz darbinieka statusu: vai viņš tiek kvalificēts kā pašnodarbinātais vai algots darbinieks. Vai jaunie noteikumi attieksies arī uz internetā izveidotām platformām, kā Taxify, Uber vai ēdiena piegādes Deliveroo aplikācija?

Jaunie noteikumi attieksies uz darbiniekiem, kas pilda algotu darbu citas personas vadībā, un kuri no šīs personas ir atkarīgi. Direktīva attieksies uz mobilo platformu darbiniekiem, mēs pat varam teikt, ka tieši mobilo platformu darbinieku statusa reglamentācijas nepieciešamība veicināja esošās direktīvas pārskatīšanu un jauno noteikumu ieviešanu. Kas attiecas uz pašnodarbinātiem, Parlamenta nostāja ir skaidra - uz pašnodarbinātiem piedāvātais normatīvais satvars neattieksies. Es aizstāvēju šo pozīciju sarunās ar Padomi.


Kas mainīsies, salīdzinot ar esošajiem noteikumiem?

Jauna direktīva ievieš minimālo sociālo tiesību apjomu Eiropā; tā ir nozīmīga novitāte. Šīs tiesības var uzskatīt par pamatu Eiropas darba tirgus funkcionēšanas satvaram, kas ir nepieciešams, lai stiprinātu Eiropas projektu. Īpaši starp jauniem priekšlikumiem es gribētu atzīmēt pārbaudes laika maksimālo ilgumu, kas nevarēs pārsniegt 6 mēnešus, ja vien nav pamatoti paredzēts ilgāks laiks; tiesības slēgt darba līgumu paralēli ar vairākiem darba devējiem, ar aizliegumu “ekskluzivitātes” vai “nesavienojamības” klauzulu izmantošanai; tiesības saņemt bez maksas un darba laikā profesionālo apmācību, ja apmācības ir nepieciešamas darba uzdevumu pildīšanai; tiesības uz konkrētām garantijām, kas nodrošina paredzamu minimumu darbiniekiem ar mainīgu darba grafiku, kas pēc savas definīcijas nevar būt paredzami, piemēram līgumi pēc pieprasījuma (angļu “on-demand”).

Attiecībā uz darbaspēku pēc pieprasījuma, Parlaments panāca, ka darbiniekam tiks samaksāts par norunātām stundām, ja darba uzdevums tiek atcelts pēc norunātā termiņa.


Nākamie soļi

Tagad, kad par noteikumu gala variantu nobalsoja Eiropas Parlaments, noteikumi formāli jāapstiprina atbildīgo ES ministru Padomei. Dalībvalstīm būs trīs gadi laika noteikumu īstenošanai pēc direktīvas stāšanās spēkā.

Intervija sākotnēji tika publicēta 2018. gada 11. novembrī, papildināta 2019. gada 16. aprīlī, ņemot vērā EP galīgo balsojumu par ES likumdevēju panākto vienošanos par likumprojekta gala variantu.

Aicinām iepazīties ar mūsu sagatavoto pārskatu par pasākumiem, kas tiek īstenoti ES līmeni, lai uzlabotu darba apstākļus un darba ņēmēju tiesības.