Kopīgot šo lapu: 

Jaunie ES noteikumi uzlabos darbinieku tiesības un nodrošinās labākus darba apstākļus Eiropā, ieskaitot darbiniekus ar netipiskiem darba līgumiem. Vairāk par to mūsu infografikā.

Eiropas Parlamenta deputāti galīgajā balsojumā apstiprināja jaunu minimālo tiesību apjomu visiem darbiniekiem. Jaunie tiesību akti nodrošinās jaunas tiesības visiem darba ņēmējiem, ieskaitot mazāk aizsargāto darbinieku kategoriju ar netipiskiem darba līgumiem un tos, kuri veic nestandarta darbus, piemēram, gadījuma rakstura darba pienākumu izpildītāji.

Jauno noteikumu mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus, nodrošinot pārredzamākus darba apstākļu nosacījumus un ieviešot visiem saistošas minimālās prasības attiecībā uz pārbaudes laika maksimālo ilgumu, darba stundām un bezmaksas obligāto apmācību. Noteikumi paredz, ka visi darbinieki saņems padziļinātu informācijas apjomu par viņu pienākumiem un darba nosacījumiem, kā arī nodrošina darba ņēmējam tiesības veikt papildu darbu ārpus pamatdarba laika, par ko ir vienošanās ar konkrētu darba devēju. Tas ir vēl vien svarīgs solis ES sociālās politikas ietvaros.

Kas mainīsies līdz ar jaunajiem noteikumiem- mūsu infografikā.

Jaunās ES tiesības gadījuma darba ekonomikas darbiniekiem un darba ņēmējiem, kas veic nestandartus darbus.  

Elastīga aizsardzība

Izmaiņas darba tirgū, ko ietekmē arvien pieaugošā digitalizācija un jaunu uzņēmējdarbības modeļu attīstība, veicina pagaidu un īslaicīgu darba vietu esamību. Organizācijas un uzņēmumi arvien vairāk ir ieinteresētas slēgt līgumus ar neatkarīgiem darbiniekiem par īstermiņa saistībām (tā saucamā gadījuma darba ekonomika), kas ir attīstījis jaunu un nestandarta darba vietu izveidi.

2016. gadā viens no četriem darba līgumiem bija slēgts par netipiska darba uzdevumu pildīšanu. Darba tirgum ir nepieciešami elastīgi darba līgumi, bet elastība jāapvieno ar minimālu aizsardzību.

Kritēriji darba ņēmēja statusa noteikšanai, saskaņā ar ES Tiesas definīciju: 
  • Darba ņēmējs par atlīdzību noteiktu laiku izpilda darbu otrai personai un otras personas vadībā; 
  • Ikviens, kas vidēji strādā 3 stundas nedēļā un 12 stundas 4 nedēļās; 
  • Jaunie noteikumi attieksies uz darbiniekiem, kas atbilst augstāk minētiem kritērijiem, tai skaitā kuponu sistēmas un platformā nodarbinātiem darbiniekiem, kā arī praktikantiem un mācekļiem; 
  • Uz reāli pašnodarbinātām personām normatīvais satvars neattieksies. 

Nākamie soļi

Tagad, kad par vienošanos nobalsoja Eiropas Parlaments, noteikumi formāli būs jāpastiprina ES ministru Padomei. Dalībvalstīm būs trīs gadi laika noteikumu īstenošanai pēc direktīvas stāšanās spēkā.


Vairāk par to, ko ES dara, lai uzlabotu darba ņēmēju tiesības

ES strādā, lai uzlabotu darba apstākļus. Nesen Parlaments apstiprināja jaunus noteikumus, lai dotu iespējas strādājošiem vecākiem un aprūpētājiem labāk apvienot ģimenes dzīvi ar darba pienākumu pildīšanu. Parlaments atbalstīja reformu, lai uzlabotu norīkoto darbinieku aizsardzību.

ES ir pieņēmusi noteikumus attiecībā uz darba laiku, veselību un drošību darba vietā un sociālā nodrošinājuma koordināciju, darba ņēmējam strādājot citā dalībvalstī.