Kā Parlaments veicina dzimumu līdztiesību ES 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viens no Eiropas Savienības mērķiem @ Brooke Cagle / Unsplash.  

Kā ES un Eiropas Parlaments cīnās par sieviešu tiesībām un veicina dzimumu līdztiesību darbā, politikā un citās jomās? Lasīt tālāk, lai uzzinātu vairāk.

Ko dara ES, lai pārvarētu nevienlīdzību?

Kopš dibināšanas, Eiropas Savienība konsekventi ievēro tā saucamo “integrētās pieejas dzimumu līdztiesības nodrošināšanai” konceptu, visā savā darbībā veicinot dzimumu līdztiesību un nodrošinot iekļaujošāku un taisnīgāku Eiropu.

ES pieņem tiesību aktus, sniedz rekomendācijas, veicina sadarbību un labas prakses apmaiņu, kā arī piešķir finansējumu, lai atbalstītu dalībvalstu īstenotos pasākumus konkrētajā jomā. ES dzimumu līdztiesības politikas koncepcija tika izveidota, balstoties uz Eiropas Savienības Tiesas (iepriekš - Eiropas Kopienu tiesa) nolēmumiem. Eiropas Parlaments regulāri pēc pašu iniciatīvas pieņem patstāvīgus ziņojumus par dzimumu jautājumiem, aicinot pievērst tiem lielāku uzmanību un īstenot vairāk pasākumu dzimumu līdztiesības veicināšanai.

Eiropas Parlaments vienmēr ir bijis aktīvs sieviešu un vīriešu līdztiesības principa aizstāvis. Parlamentā ir izveidota pastāvīga Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja (FEMM). Katru gadu Parlaments atzīmē Starptautisko sieviešu dienu (8. martā) un rīko pasākumus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību un veicinātu izpratni par nozīmīgiem līdztiesības jautājumiem.


Dzimumu līdztiesība darbā

2019. gadā ES apstiprināja jaunus noteikumus par pielāgojamiem darba apstākļiem un labāk pārvaldītu vecāku un aprūpētāja atvaļinājumu. Pieņemtie noteikumi radīs papildu stimulus tēviem izmantot paternitātes atvaļinājumu un palīdzēs risināt problemātiskos jautājumus saistībā ar nepietiekamu sieviešu pārstāvību darba tirgū.

Spēkā esošie ES tiesību akti attiecībā uz dzimumu līdztiesību darbā: 
  • nodarbinātības noteikumi (ieskaitot noteikumus par vienādu atalgojumu, sociālo nodrošinājumu, darba apstākļiem un uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu); 
  • pašnodarbinātības tiesiskais regulējums; 
  • tiesības uz maternitātes, paternitātes un bērna kopšanas atvaļinājumu. 

Parlaments aicina īstenot konkrētus pasākumus, lai mazinātu darba samaksas atšķirības starp dzimumiem, kas 2017. gadā ES vidēji sastādīja 16%, un mazinātu pensijas apmēru atšķirības, kas 2017. gadā ES sastādīja 35,7%. Parlaments arī aicināja veikt pasākumus sieviešu nabadzības mazināšanai, jo sievietes vairāk nekā vīrieši pakļautas nabadzības riskam.

Digitālajā nozarē Eiropā pastāv liela dzimumu atšķirība, jo iespējas, ka sievietes uzsāks studijas šajā jomā, ir nelielas, kā rezultātā, sievietes ir mazāk pārstāvētas darba tirgū. 2018. gadā pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlaments aicināja ES dalībvalstis veikt pasākumus, lai nodrošinātu sieviešu pilnīgu integrāciju informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozarē, veicinātu sieviešu un meiteņu izglītību un apmācību IKT jomā un citās tehniskās zinātnes nozarēs: tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas (STEM) priekšmetos.

Vardarbības pret sievietēm novēršana

ES apkaro vardarbību pret sievietēm dažādos veidos. Parlaments atkārtoti aicināja pieņemt ES stratēģiju, lai stiprinātu politiku šajā jomā. Parlaments atbalsta ES pievienošanos Eiropas Padomes Stambulas konvencijai un konvencijas ratifikāciju visās dalībvalstīs (uz 2019. gada martu konvenciju ratificējušas 21 dalībvalsts).

Parlaments ir atkārtoti vērsis uzmanību uz nepieciešamību apkarot specifiskus vardarbības veidus, tostarp seksuālā uzmākšanās, cilvēku tirdzniecība, piespiedu prostitūcija, sieviešu dzimumorgānu izkropļošana, vajāšana un vardarbība tiešsaistē.

2014. gadā Eiropas Parlaments piešķīra Saharova balvu par domas brīvību mediķim no Kongo Demokrātiskās Republikas Denisam Mukvege, kurš savu dzīvi veltījis sieviešu atbalstam, kas Kongo notiekošajos konfliktos cietušas no grupveida izvarošanas un nežēlīgas seksuālās vardarbības. Kongo mediķis aktīvi cīnījās par cieņu pret sievietēm, taisnīgumu un mieru valstī.


No migrācijas politikas līdz ES tirdzniecībai

Parlaments atkārtoti aicināja Eiropas Komisiju uzlabot saskaņotību starp ES politikām, piemēram, tirdzniecības, attīstības, lauksaimniecības, nodarbinātības un migrācijas politiku, un dzimumu līdztiesības principu.

2016. gadā pieņemtajā rezolūcijā EP aicināja noteikt ES mēroga pamatnostādnes dzimumu līdztiesības jomā kā daļu no plašākām migrācijas un patvēruma politikas reformām.

Ziņojumā, kas tika pieņemts 2018. gadā, EP deputāti aicināja nodrošināt dzimumsensitīvu pieeju klimata pārmaiņu politikā, un atbalstīja vairākus pasākumus, lai radītu sievietēm papildu iespējas un aizsargātu visneaizsargātāko sabiedrības kategoriju, kas visbiežāk ir sievietes un bērni.

Saskaņā ar 2018. gadā pieņemto rezolūciju, visos ES tirdzniecības nolīgumos jāiekļauj saistoši noteikumi, lai nodrošinātu cilvēktiesību, tostarp dzimumu līdztiesības, ievērošanu.


Sievietes politikā

Eiropas Parlaments vairākkārt aicināja lielāku uzmanību veltīt dzimumu līdztiesības jautājumiem politikā, veicinot sieviešu vienlīdzīgu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā visos līmeņos.

2019. gada janvārī pieņemtajā ziņojumā Parlaments aicināja Eiropas politiskās partijas nodrošināt integrētu pieeju dzimumu līdztiesībā, Eiropas Parlamenta devītajā sasaukumā izvirzot gan sievietes, gan vīriešus augstākajos vadošajos amatos. Jaunajā Eiropas Parlamentā, kas oficiāli uzsācis darbu 2019. gada jūlijā, ir rekordaugsts sieviešu īpatsvars: 41% no kopējā EP deputātu skaita ir sievietes, salīdzinot ar 36,5% iepriekšējā sasaukuma beigās.


Lasīt plašāk par pasākumiem sociālās politikas jomā, kuri tiek īstenoti ES līmenī: