Kā novērst vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības ES (video) 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Pirms Starptautiskās sieviešu dienas 8. martā aicinām uzzināt, ko dara Eiropas Parlaments, lai mazinātu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības.

Lai gan dzimumu līdztiesība ir viens no ES darbības galvenajiem uzstādījumiem un princips ‘’vienāda darba samaksa par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu’’ tika ieviests pirms vairāk nekā 60 gadiem, sievietes ES joprojām saņem gandrīz par 15% mazāku atalgojumu stundā nekā vīrieši.

Eiropas Parlaments vēlas šo situāciju mainīt un 30. janvārī pieņemtajā rezolūcijā aicināja Eiropas Komisiju nākt klajā ar vērienīgu dzimumu līdztiesības stratēģiju, tostarp pasākumiem, lai novērstu darba algas atšķirības starp dzimumiem un nodrošinātu darba samaksas pārredzamību.

Eiropas Komisija 5. martā publiskoja jauno ES dzimumu līdztiesības stratēģiju. Viens no stratēģijas stūrakmeņiem ir vienādas darba samaksas principa īstenošana.

Risinājumi vienlīdzīgai darba samaksai: saistoši mērķi un pārredzamības pasākumi

 

Eiropas Parlaments vēlas pieņemt saistošus noteikumus vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību novēršanai un darba samaksas pārredzamības nodrošināšanai, ko piemērotu kā publiskajā, tā privātajā sektorā. Deputāti vēlas nodrošināt noteikumu stingru izpildi, ieviešot skaidrus mērķus un uzraudzību, lai novērtētu progresu.


EP deputāti arī vēlas, lai līdz 2020. gada beigām tiktu pārskatīts ES rīcības plāns vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību likvidēšanai, kurā ir jānosaka dalībvalstīm saistoši konkrēti mērķi nākamajos piecos gados samazināt dzimumnosacītas darba samaksas atšķirības.

Nevienlīdzīgas darba samaksas pamatcēloņu novēršana


Lai novērstu sieviešu nepietiekamu dalību darba tirgū, kas ir viens no iemesliem vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībai, EP deputāti aicina vairāk investēt formālās agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā un ģimenei labvēlīgos darba laika risinājumos.


Deputāti vēlas veicināt sieviešu nodarbinātību labi apmaksātās nozarēs, īstenojot virkni pasākumu, sākot ar zinātni, kā arī tehnisko (eksakto) priekšmetu apguves popularizāciju tieši meitenēm no agrīna vecuma, līdz sieviešu uzņēmējdarbības uzsākšanas iedrošināšanai un mūžizglītības iespēju veicināšanai.

Pensiju atšķirību samazināšana


Lai novērstu dzimumnosacītas pensiju atšķirības, kas ES vidēji ir divas reizes lielākas nekā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības, EP deputāti ierosina virkni pasākumus, tostarp ieviest kredītus par aprūpes periodiem un atbilstošas minimālās pensijas.