Priekšlikums jaunam Migrācijas un patvēruma paktam: EP deputātu viedokļi dalās 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Tūkstošiem bēgļu tika pārvietoti no Morijas migrantu izmitināšanas centra, ko pilnībā iznīcināja ugunsgrēki. ©Στράτος Μπριλάκης/Adobe Stock  

Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību komitejā notika pirmā diskusija par Eiropas Komisijas ierosināto jauno Patvēruma un migrācijas paktu, kas izraisīja neviennozīmīgu deputātu reakciju.

Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) deputāti 24. septembrī apsprieda jaunā Patvēruma un migrācijas pakta plānu. Eiropas Komisija 23. septembrī nāca klajā ar jauno priekšlikumu, kura mērķis ir mainīt un uzlabot pašreizējās procedūras, nodrošinot kopīgu atbildību un solidaritāti. Tomēr LIBE komitejas deputātu viedokļu dalījās, atsevišķiem deputātiem izsakot bažas, vai ierosinātā plāna ieviešana panāks reālas pārmaiņas un uzlabos situāciju.


Debatēs ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieku Margariti Šinu un ES iekšlietu komisāri Ilvu Johansoni deputāti aicināja sniegt konkrētāku informāciju par to, kā pakts tiks piemērots un īstenots. Atsevišķi deputāti pauda viedokli, ka iniciatīva ir pozitīvs solis, lai sniegtu atbalstu “frontes līnijas” dalībvalstīm, kas saskaras ar masveida nelegālo imigrāciju, savukārt citi deputāti raksturoja EK priekšlikumu kā vienīgo veidu, kā pašreizējā situācijā var panākt progresu.

Tomēr EP deputāti uzdeva pamatotu jautājumu, vai jaunie noteikumi nodrošinās humanitāro katastrofu novēršanu nākotnē, tādas kā nesenais ugunsgrēks Morijas bēgļu nometnē Lesbas salā Grieķijā. Deputāti vaicāja, vai jaunajās pārbaudes un robežšķērsošanas procedūrās tiks ievērotas pamattiesības. Vairāki EP deputāti pauda nožēlu, ka jaunās regulas priekšlikumā joprojām ir saglabāts spēkā esošās Dublinas regulas princips, saskaņā ar kuru, pirmās ieceļošanas valstij ir jāizskata patvēruma pieprasījumi. Tas saglabās slogu dalībvalstīm, kas atrodas tuvumā “frontes līnijai”, risinot bēgļu krīzes problēmas, uzsvēra EP deputāti.


Eiropas Komisijas priekšlikumā nav paredzētas obligātas pārvietošanas kvotas, kas iepriekšējā priekšlikumā izrādījās tik pretrunīgas. ES valstis var izvēlēties uzņemt (pārvietot) patvēruma meklētājus vai uzņemties atbildību citas dalībvalsts uzdevumā repatriēt neatbilstīgus migrantus, kuriem nav tiesību uzturēties ES (atgriešanās sponsorēšana).


EP deputāti pauda bažas, ka šāda elastība varētu novest pie situācijas, kad daudzas dalībvalstis izvēlas sponsorēt atgriešanu, nevis uzņemt pieteikuma iesniedzējus, un aicināja sniegt informāciju par izpildes mehānismiem un efektīvu sadarbību ar trešām valstīm. Atsevišķi EP deputāti pieprasīja obligātu bēgļu pārvietošanu, savukārt citi vēlējās stingrāku nostāju attiecībā uz neatbilstīgu ieceļošanu.

Eiropas Komisijas Jaunā migrācijas un patvēruma pakta priekšlikuma galvenie pīlāri:

   • Efektīvākas un ātrākas procedūras:


   • Pirmsieceļošanas pārbaude: identifikācija, veselības un drošības pārbaude, pirkstu nospiedumu noņemšana un reģistrācija datubāzē “Eurodac” (attiecībā uz pirkstu nospiedumiem).
   • Ātrākas patvēruma robežprocedūras tiem, kuriem ir mazas izredzes saņemt patvērumu.
   • Neatkarīgas novērošanas mehānisms, kura mērķis ir nodrošināt pamattiesību ievērošanu.
   • Elastīga līdzdalības pasākumu sistēma (dalībvalstīm ir iespēja izvēlēties, kā izrādīt solidaritāti):


   • Dalībvalstis var uzņemt patvēruma meklētājus savā teritorijā (nesen ieceļojušu personu pārvietošana), pārņemt atbildību par personu, kurām nav tiesību uzturēties, atgriešanu (atgriešanās sponsorēšana) vai īpašos gadījumos sniegt tūlītēju operatīvo atbalstu.
   • Dalībvalstīm būs juridisks pienākums veikt iemaksas, pamatojoties uz IKP un iedzīvotāju skaitu, to solidaritātes ieguldījums atšķirsies atkarībā no dažādām situācijām: glābšanas operācijas jūrā, spiediens, krīzes situācijas vai citi īpaši apstākļi.
   • Kopēja ES sistēma atgriešanas jomā:

   • Sadarbība ar trešām valstīm, lai risinātu kopīgas problēmas, piemēram, migrantu kontrabandu, un veidotu jaunus likumīgas migrācijas ceļus.
   • Efektīvāks tiesiskais regulējums.
   • Spēcīgāka Eiropas Robežu un krasta apsardzes loma.
   • Jauniecelts ES atgriešanas koordinators.
    • Visaptverošs Rīcības plāns par integrāciju un iekļaušanu 2021.-2024. gadam

    • Jauna Patvēruma un migrācijas pārvaldības regula, ar ko aizstāj Dublinas regulu.

    Uzzināt vairāk par ES veiktajiem pasākumiem migrācijas politikas jomā EP iepriekšējā sasaukuma laikā.

    Nākamie pasākumi

    Lai jaunie tiesību akti kopējās ES patvēruma un migrācijas politikas jomā varētu stāties spēkā, priekšlikumi ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam un ES Padomei.