Lielie dati: definīcija, priekšrocības, sarežģījumi (infografika) 

 
 

Kopīgot šo lapu: 

Uzziniet vairāk par to, kas ir lielie dati un kādas priekšrocības tie sniedz un kādus sarežģījumus tie rada cilvēkiem, uzņēmumiem un videi.

Mēs arvien vairāk izmantojam elektroniskās ierīces, un ražošanas procesi tiek arvien vairāk digitalizēti. Tas nozīmē, ka ik dienu tautsaimniecībā un cilvēku personisko un sabiedrisko aktivitāšu rezultātā tiek radīts milzīgs daudzums digitālu datu.

Komisija prognozē, ka kopējais pasaulē ģenerēto datu apjoms 2025. gadā būs par 530 % lielāks nekā 2018. gadā.

Dati ir svarīga ES digitālās pārveides daļa. Mākslīgajam intelektam, kas ir viena no ES prioritārajām jomām, ir nepieciešami dati, un tā attīstība Eiropā būs atkarīga no datu pārvaldības risinājumiem. Dati ir arī neatņemams elements to digitālo pakalpojumu sniegšanā, kuri atvieglo mūsu ikdienas dzīvi un veicina ekonomikas attīstību. Parlaments izstrādā tiesību aktus datu jomā, lai parūpētos par to, ka gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi, gan atveseļošanas process un zaļā pārkārtošanās var gūt labumu no efektīvas stratēģijas datu jomā.

Plašāka informācija par mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām un Parlamenta iecerēm.

Lielie Dati  

Kas ir lielie dati?


Lielie dati ir savākto datu kopas, kas ir tik lielas un sarežģītas, ka to apstrādei nepieciešamas jaunas tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts. Dati var būt iegūti no daudziem un dažādiem avotiem. Bieži tie ir vienveidīgi, piemēram, GPS sakaru dati no miljoniem mobilo tālruņu, kurus izmanto, lai mazinātu satiksmes sastrēgumu problēmu; bet var tikt izmantoti arī jaukta tipa dati, piemēram, pacientu slimības vēstures un dati par lietotņu izmantošanu. Tehnoloģijas ļauj šos datus savākt ļoti ātri, gandrīz reāllaikā, un analizēt, lai gūtu jaunas perspektīvas.

Fact box: No kurienes nāk lielie dati?

  • Tos var ģenerēt cilvēki: mobilajās lietotnēs, tīmeklī, tostarp sociālajos tīklos, komercdarījumu rezultātā vai e-pārvaldes reģistros utt.
  • Tos var ģenerēt arī iekārtas un aparatūra, un tos var vākt, izmantojot sensorus, ar ko aprīkoti ar lietu internetu saistīti ražojumi un iekārtas, tostarp viedie automobiļi, rūpnīcas, GPS satelīti un meteoroloģisko datu iegūšanai izmantotie satelīti utt.

Lielo datu izmantošanas radītās iespējas

Lielo datu izmantošanai ir ļoti labas perspektīvas daudzās jomās.

Rūpniecība

Lielie dati dod uzņēmumiem iespēju labāk izprast pircēju vajadzības un vēlmes vai izstrādāt pilnīgi jaunus produktus, tādējādi palīdzot uzņēmumiem radīt jauninājumus. Kaut gan persondati ir būtiski svarīgi to lietotņu un platformu darbībā, kuras ir kļuvušas par mūsu dzīves un ekonomikas svarīgu daļu, arī ar rūpniecisko datu labāku izmantošanu varētu Eiropas Savienībā panākt jaunu novatorisma vilni. Ar datiem var arī palīdzēt celt ražīgumu vai samazināt izmaksas, piemēram, prognozējot pārdošanas apjomus vai tehniskās apkopes vajadzības viedās rūpnīcās.

Vide

Ar satelītu datiem var uzlabot pētniecības rezultātus un palīdzēt ES samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī atvieglot tādu dabas katastrofu kā mežu ugunsgrēku novēršanu un reaģēšanu uz tām. Ar ražošanas efektivitātes uzlabojumiem rūpniecības nozarē vajadzētu panākt emisiju apjoma un atkritumu daudzuma samazināšanos.

Veselības aprūpe

Lielu klīnisko datu kopu, piemēram, anonimizētu pacientu slimības vēstures datu vai datu, ko lietotnēs ievadījuši pacienti, analīze var palīdzēt uzlabot diagnostikas, ārstēšanas un zāļu izstrādes kvalitāti, vienlaikus samazinot izmaksas.

Lauksaimniecība

Lauksaimnieki var izmantot satelītu datus un sensoru datus, lai efektīvāk izmantotu tādus resursus kā ūdens vai saules gaisma un pielāgotu kultūraugus mainīgiem apstākļiem.

Valsts sektors

Dati un mūsdienīgas analītikas metodes var palīdzēt uzlabot sabiedrisko pakalpojumu lietderību un efektivitāti, sniegt iedzīvotājiem pakalpojumus, kas precīzāk pielāgoti viņu vajadzībām, un uzlabot pārredzamību.

Transports

No GPS sakariem un sociālajiem tīkliem iegūti lielie dati var palīdzēt atvieglot satiksmes sastrēgumu problēmu. Satiksmes plūsmu efektīvāka regulēšana arī palīdz ietaupīt gan laiku, gan degvielu, kā arī samazināt CO2 emisijas.

Infografika par Eiropas datu stratēģiju  

Lielo datu izmantošanas radītie sarežģījumi

Neizmantotās izdevības

Ja Eiropas Savienība palaidīs garām izdevību izmantot lielo datu potenciālu, var netikt optimāli īstenotas tādas liela mēroga ES programmas kā zaļais kurss, un var tikt negatīvi ietekmēti gan patērētāji, gan uzņēmumi un ekonomika kopumā.

Tiesību aizsardzība

Tā kā digitālo pakalpojumu sniedzējiem ir vairāk informācijas par lietotājiem nekā lietotājiem par pakalpojumu sniedzējiem, šādas nereglamentētas varas nesamērības rezultātā indivīdu nostāja vai pat vājības var tikt izmantotas komerciāla vai politiska labuma gūšanai.

Augstas precizitātes mērķtiecīgas reklāmas rada bažas par manipulācijas iespējamību, t. i., situāciju, kurā var tikt ļaunprātīgi izmantota patērētāju nostāja vai pat vājības.

Uz datiem balstītas automatizētas novērtēšanas rezultātā savukārt var rasties situācija, kurā indivīdi vai indivīdu grupas tiek iedalītas kategorijās, kā rezultātā tām var tikt liegtas darba iespējas vai atteikta medicīniskā aprūpe.