Parlaments aicina regulēt ES uzņēmumus, kas palīdz cenzēt internetu 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

Eiropas Savienībā vajadzētu noteikumus, kas ierobežo Eiropas uzņēmumu iespējas eksportēt un pārdot autokrātiskiem režīmiem programmas un citus līdzekļus tīmekļa vietņu bloķēšanai vai ar mērķi noklausīties cilvēku mobilās telefonsarunas, Parlaments saka šodien pieņemtajā rezolūcijā par ikgadējo cilvēktiesību ziņojumu.

"Pasaulē ir spēki, kas jaunos plašsaziņas līdzekļus izmanto brīvības palielināšanai, un arī tādi, kas tos izmanto cilvēku apspiešanai. Uzdrīkstos teikt, ka uzņēmumam Vodafone vajadzētu saņemt mācību par Mubaraka režīma atbalstīšanu", uzsver par dokumenta virzību parlamentā atbildīgais deputāts Richard Howitt (S&D, UK). Telekomunikāciju operators Vodafone pēc Mubaraka režīma prasības dažas nedēļas pirms Ēģiptes revolūcijas pārtrauca sniegt savus pakalpojumus iedzīvotājiem.


Deputāti aicina Komisiju līdz 2013. gadam iesniegt tiesību aktu priekšlikumus par to, kā uzraudzīt ES uzņēmumu pakalpojumus un produktus, kuru mērķis un galvenais uzdevums ir bloķēt tīmekļa vietnes, veikt novērošanu, uzraudzīt datu plūsmu internetā un mobilos sakarus, noklausīties privātas sarunas un iebiedēt interneta lietotājus, tostarp cilvēktiesību aizstāvjus.


Deputāti rezolūcijā aicina arī piešķirt vairāk atbalsta plašsaziņas līdzekļu brīvības veicināšanai un aizsargāt neatkarīgus žurnālistus un blogerus.


Starptautiskā krimināltiesa


Parlaments mudina ES un tās dalībvalstis konsekventāk sadarboties ar Starptautisko krimināltiesu un palīdzēt atrast meklēšanā izsludinātas personas. Tā īpaši aicina Čehiju, Itāliju, Kipru, Luksemburgu, Portugāli un Ungāriju noslēgt pamatnolīgumus ar Starptautisko krimināltiesu, lai atvieglotu tās darbu un nodrošinātu apcietināšanas orderus un citu Starptautiskās krimināltiesas lūgumu izpildi.


Slepena apcietināšana


"Vairākas ES dalībvalstis nav pilnībā un atklāti risinājušas jautājumu par to līdzdalību visā pasaulē pieļautajos cilvēktiesību pārkāpumos saistībā ar ASV pārsūtīšanas un slepenās apcietināšanas programmu", deputāti saka rezolūcijā, aicinot ES iestādes izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, lai tās veiktu pilnīgu un atklātu izmeklēšanu.


Bērnu tiesības


Rezolūcija aicina Padomi un Komisiju pastiprināt centienus, lai panāktu Konvencijas par bērna tiesībām un tās fakultatīvo protokolu vispārēju ratifikāciju un veicinātu to efektīvu īstenošanu, kā arī aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu iekļaut ES gada ziņojumos par cilvēktiesībām sadaļu par bērnu tiesībām.


ES īpašais pārstāvis cilvēktiesībās


Rezolūcijā atzinīgi vērtēts nodoms saistībā ar Parlamenta ilgstošo aicinājumu iecelt ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos.