Eiropas Parlaments pieņem ES direktīvu par pasažieru datu apmaiņu 

Paziņojumi presei 
Plenārsesija 
 
 

Kopīgot šo lapu: 

©AP Images/European Union - EP  

Ceturtdien Eiropas Parlaments apstiprināja jauno direktīvu, kas regulēs Pasažieru Datu reģistra (PDR) datu izmantošanu Eiropas Savienībā – novēršanas, noteikšanas, izmeklēšanas un terorisma un citu nopietnu noziegumu izmeklēšanas vajadzībām. Jaunie noteikumi prasīs lidsabiedrībām nodot dalībvalstu iestādēm pasažieru datus par visiem lidojumiem starp ES un trešām valstīm.

"Mēs esam pieņēmuši jaunu instrumentu cīņai ar teroristiem un kontrabandistiem. Vācot pasažieru datus, ar tiem daloties un analizējot, mūsu izlūkošanas iestādes varēs konstatēt aizdomīgas uzvedības modeļus, kam pievērst uzmanību. PDR nav risinājums visām problēmām, bet dalībvalstis, kurām ir nacionālās PDR sistēmas, ir vairakkārt pārliecinājušās par to efektivitāti”, teica EP ziņotājs Timothy Kirkhope (ECR, UK).


“Bija pamatotas bažas par iedzīvotāju datu vākšanu un uzglabāšanu, bet es uzskatu, ka šī direktīva nodrošina arī datu aizsardzības garantijas, kā arī ir proporcionāla riskam, kam šobrīd esam pakļauti. ES valdībām tagad ir jāsāk šie noteikumi arī piemērot”, viņš piebilda.


Dalībvalstīm būs jāizveido “pasažieru informācijas nodaļas”, kam būs jāpārvalda gaisa pārvadātāju savāktie PDR dati. Šī informācija būs jāglabā piecus gadus, bet pēc sešiem mēnešiem šie dati tiks "maskēti", proti, anonimizēti – no tiem izņems informāciju, kas varētu ļaut identificēt indivīdu – vārdu, adresi un kontakinformāciju.


Pasažieru informācijas nodaļas būs atbildīgas par PDR datu vākšanu, glabāšanu un apstrādi, nosūtīšanu atbildīgajām iestādēm un to apmaiņu ar citām dalībvalstīm un Eiropolu. Direktīva paredz, ka datu apmaiņu varēs veikt vienīgi atsevišķos gadījumos, saistībā ar konkrētu lietu, lai novērstu, atklātu, izmeklētu ar terorismu saistītu nodarījumu vai smagu noziegumu vai lai sauktu pie atbildības par šāda nodarījuma pastrādāšanu.


Direktīva attieksies uz lidojumiem ES ārējiem lidojumiem, bet dalībvalstis var paplašināt tās piemērošanu arī uz iekšējiem (starp dalībvalstīm), ja par to informē arī ES Komisiju. Dalībvalstis var izvēlēties vākt PDR datus arī no ceļojumu aģentūrām un tūrisma operatoriem (“uzņēmējiem, kas nav gaisa pārvadātāji”).

Datu aizsardzības garantijas

  • dalībvalstu “pasažieru informācijas nodaļās” būs datu aizsardzības inspektors, kas atbild par PDR datu apstrādes uzraudzību un attiecīgu aizsardzības pasākumu ieviešanu
  • pilniem PDR datiem pēc sākotnējā glabāšanas perioda beigām varēs piekļūt tikai ar ļoti stingriem un ierobežotiem nosacījumiem un pilnvarā,
  • visas ar PDR datiem veiktās manipulācijas būs jāreģistrē un jādokumentē
  • būs aizliegta PDR datu apstrāde, kuras rezultātā tiek atklāta personas rase vai etniskā izcelsme, politiskie uzskati, reliģija vai filozofiskā pārliecība, dalība arodbiedrībā, veselība, seksuālā dzīve vai dzimumorientācija. Ja nodaļas saņem PDR datus, kas atklāj šādu informāciju, tos nekavējoties dzēš

Pārskatīšana

Komisija direktīva būs jāpārskata divus gadus pēc tās transponēšanas dalībvalstu noteikumos, analizējot atbilstības nodrošināšanu personas datu aizsardzības standartiem, datu vākšanas nepieciešamības proporcionalitāti, datu glabāšanas ilgumu un arī informācijas apmaiņas efektivitāti starp dalībvalstīm.

Tālākie soļi

Priekšlikums vēl oficiāli jāapstiprina Padomē.

Pēc tā publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī, dalībvalstīm būs divi gadi tās transponēšanai.