Kopīgot šo lapu: 

  • Vismaz desmit darbdienu apmaksāts paternitātes atvaļinājums; 
  • otram no vecākiem nenododams divu mēnešu bērna kopšanas atvaļinājums; 
  • piecas dienas ilgs ikgadējs aprūpētāja atvaļinājums; 
  • elastīgāki darba organizācijas modeļi, tostarp attālināts darbs. 
Deputāti pieņēma noteikumus, kam jāstiprina ģimenes dzīve un jāuzlabo dzimumu līdztiesība - ©AP Images/Eiropas Savienība-EP  

Deputāti ceturtdien galīgajā balsojumā apstiprināja jaunus paternitātes atvaļinājuma un otram no vecākiem nenododama bērna kopšanas atvaļinājuma noteikumus.

Likums, par kuru jau panākta vienošanās ar ES valstu ministriem, nosaka visās dalībvalstīs īstenojamas minimālās prasības. To mērķis ir uzlabot sieviešu situāciju darba tirgū, kā arī stiprināt tēva vai otra no vecākiem lomu ģimenē. Šo pasākumu īstenošana sniegtu labumu bērniem un uzlabotu ģimenes dzīvi, kā arī veicinātu dzimumu vienlīdzību.

Paternitātes, bērna kopšanas un aprūpētāja atvaļinājumi


  • Tiesības uz vismaz desmit darbdienu apmaksātu paternitātes atvaļinājumu ap dzimšanas laiku tēvam vai otram no vecākiem, kurš atbilstoši valsts tiesību normām ir viņam pielīdzināms. Apmaksai jābūt vismaz tādai paši, kāda tiek piešķirta slimības atvaļinājuma gadījumā;
  • deputāti arī panākuši otram no vecākiem nenododama divu mēnešu bērna kopšanas atvaļinājuma iekļaušanu noteikumos. Uz šādu atvaļinājumu būtu jāpastāv individuālām tiesībām, un tam būtu jāstiprina līdzsvarotāks pienākumu sadalījums ģimenes aprūpē;
  • dalībvalstīm jānosaka pietiekama līmeņa atvaļinājuma nauda vai pabalsts attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājuma minimālo nenododamo laikposmu. To nosakot, jāņem vērā, ka došanās bērna kopšanas atvaļinājumā bieži nozīmē ģimenes ienākumu sarukumu. Šo iespēju būtu jāvar izmantot arī tam no vecākiem, kura ienākumi ir augstāki (bieži tas ir vīrietis);
  • dalībvalstīm jānodrošina ikgadējs piecu dienu aprūpētāja atvaļinājums darba ņēmējiem, kas aprūpē piederīgos, kuriem ir nepieciešama aprūpe vai atbalsts smagu veselības problēmu dēļ.

Dalībvalstis, kurās darba ņēmēji saņem pabalstu vismaz 65% neto darba algas apmērā vismaz sešus mēnešus par katru no vecākiem, var izvēlēties saglabāt līdzšinējo sistēmu.

Elastīgāka darba organizācija

Strādājošiem vecākiem un aprūpētājiem būs iespējams lūgt pielāgot viņu darba organizāciju, tostarp iespēju robežās izvēloties attālinātu darbu vai elastīgu darba laiku. Izvērtējot šādus lūgumus, darba ņēmējs varēs ņemt vērā arī vientuļo vecāku vai tādu vecāku, kuru bērniem nepieciešama īpaša aprūpe, vajadzības.

Citāts

EP ziņotājs Deivids Kaza (ETP, Malta) sacīja: “Šī direktīva ir ieguldījums dzimumu līdztiesībā un labākā pienākumu sadalījumā. Sievietes līdz šim bijušas nevienlīdzīgā situācijā, un tas radījis algu un pensiju atšķirības. Tagad viņas saņems atbalstu, lai atgrieztos darba tirgū, bet tēviem būs lielāka koma bērnu audzināšanā. Tas ir ieguvums vīriešiem, sievietēm, ģimenēm un ekonomikai.”

Nākamie soļi

Direktīva tika pieņemta ar 490 balsīm pret 82, 48 deputātiem atturoties. Tā stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalstīm būs trīs gadi laika, lai īstenotu tajā noteiktās prasības.